ต้นฉบับของเกม Paper Minecraft
ภาพหน้าจอของสื่อ 1

ภาพรวม

เล่นเกม Paper Minecraft แบบเดิมในรูปแบบของ Chrome extension - ยังสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ลองเล่นเดี๋ยวนี้!

🌍 Paper Minecraft Original - Unleash Your Creativity! Dive into the blocky world of Paper Minecraft Original, where creativity knows no bounds. Craft, build, and explore in this pixelated realm that pays homage to the iconic Minecraft universe. Whether you're a seasoned crafter or a novice adventurer, embark on a journey of endless possibilities. 🧱 Limitless Building: Build and shape your world with an extensive array of blocks. From towering structures to intricate landscapes, unleash your imagination and create a unique universe. ⚔️ Survival Adventure: Face the challenges of the pixelated wilderness. Gather resources, craft tools, and survive the night as you navigate through a dynamic world filled with surprises. 🎨 Pixel Art Mastery: Express yourself with pixel-perfect creativity. Design stunning pixel art, construct detailed structures, and customize your surroundings with an extensive palette of vibrant colors. 🌲 Exploration and Discovery: Venture into the unknown, uncover hidden treasures, and explore vast landscapes teeming with secrets. The world of Paper Minecraft Original invites you to discover its wonders. 👾 Monsters and Challenges: Encounter formidable monsters and face thrilling challenges as you traverse the landscape. Your survival instincts and strategic thinking will be put to the test. 🤝 Multiplayer Excitement: Join forces with friends or fellow adventurers in multiplayer mode. Collaborate on grand projects, embark on quests, and share the joy of creating together. 🎮 Easy Controls: Enjoy an intuitive control system that allows for seamless navigation and crafting. Spend less time figuring out controls and more time immersed in the gaming experience. 🌐 Community of Builders: Connect with a vibrant community of builders and gamers. Share your creations, participate in challenges, and draw inspiration from the diverse creations of others. Embark on an unforgettable journey in the blocky universe of Paper Minecraft Original. Craft, build, and let your creativity run wild in a world where every block tells a story. Are you ready to embark on your pixelated adventure? 🌈✨ Play more games on the top-left menu.

4.3 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 6 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  1.1.0
 • อัปเดตแล้ว
  28 มกราคม 2567
 • ขนาด
  7.6MiB
 • ภาษา
  38 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  เว็บไซต์
  อีเมล
  retrobowlofficial2024@gmail.com
 • ไม่ใช่ผู้ค้า
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้า สำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผลกับสัญญาระหว่างคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หากมีข้อสงสัย ต้องการขอคำแนะนำ หรือพบปัญหาใดๆ

คุณอาจชอบเนื้อหาต่อไปนี้ด้วย…

Minesweeper Original

4.8(32)

Rediscover Classic Gaming with the Minesweeper Original as a Browser Extension!

Stickman Hook Unblocked Game

4.9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Batman Runner Game

5.0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4.5(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

แอป Google