ഹാലൊവീൻ ആശംസകൾ Unblocked Games
ഹാലൊവീൻ ആശംസകൾ Unblocked Games എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

ഹാലൊവീൻ ആശംസകൾ Unblocked Games

724fun.com
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

ഹാപ്പി ഹാലോവീൻ എന്നത് കളിക്കാർ മിഠായി പിടിക്കുകയും തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു HTML5 ആർക്കേഡ് ഗെയിമാണ്.

Happy Halloween is an HTML5 arcade game where players catch candy and avoid obstacles as a skeleton characters. Happy Halloween is a fun and challenging HTML5 game perfect for the Halloween season. In the game, players control a skeleton character. They must use it to catch as many pieces of candy as possible while avoiding obstacles and enemies. The gameplay is on a scrolling screen. The skeleton character moves automatically, following the player's mouse cursor or finger. The game's objective is to catch as many pieces of candy as possible while avoiding obstacles and enemies. The screen will scroll continuously, and new obstacles and enemies will appear as the game progresses. To succeed, players must have quick reflexes and be able to anticipate and avoid obstacles and enemies. One of the critical features of Happy Halloween is its colorful and vibrant graphics, which are perfect for the Halloween season. The game's easy-to-use controls and straightforward gameplay make it ideal for players of all ages. Happy Halloween is a fun and addictive HTML5 game that keeps players entertained for hours. Its challenging gameplay, various game modes, and easy-to-use controls make it a must-play for anyone looking for a brain-teasing and engaging game. o swipe Install this extension to play the Happy Hellowee Game or offline with no additional downloads and no ads. You can contact us at support@724fun.com and share your thoughts and problems After clicking the add the game to chrome button, you can find the game in the extensions section. If you wish, you can visit 724fun.com. If you wish, you can play again and if you want to remove it, you can remove it from the extensions section.

5-ൽ 0റേറ്റിംഗുകളൊന്നുമില്ല

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  7
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2023, മാർച്ച് 18
 • വലുപ്പം
  3.16MiB
 • ഭാഷകൾ
  42 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  ZERODENSITY LLC
  800 SE 4TH AVENUE SUITE 604A HALLANDALE, FL 33009 Miami, FL 33009 Miami, FL 33009 US
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  hknstore05@gmail.com
 • വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ
  ഈ ഡെവലപ്പർ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിർവ്വചനപ്രകാരം സ്വയം ഒരു ട്രേഡർ ആയി വെളിപ്പെടുത്തി.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

ബന്ധപ്പെട്ടവ

RuTracker

3.4(5)

Extension for accessing the RuTracker.

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1.7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

X-Forwarded-For Header

4.6(18)

This extension allows you quickly to set the X-Forwarded-For HTTP Header

Sound Booster

5.0(10)

Unleash the power of sound on your browser! Increase volume to max level and control the it of any tab.

VK Styles - Themes for vk.com

4.9(19.2K)

Install themes for Vkontakte in one click, or adjust colors, backgrounds, fonts and more as you prefer in the settings menu.

Privacy Tweaks

3.7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4.0(256)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

IPRoyal Proxy Manager

4.4(32)

IPRoyal Proxy Manager

Document GPS

5.0(26)

Track, modify and delete already sent attachments using blockchain-based security.

Real Screen Recorder

4.6(20)

Real Screen Recorder records the screen and webcam with audio.

1ClickVPN Proxy for Chrome

4.6(112)

Get the best VPN access to any website, and unblock the content you want with 1ClickVPN

Yandex Music Downloader

4.2(331)

Загружай любимые треки без ограничений, с новым расширением для Yandex Music!

RuTracker

3.4(5)

Extension for accessing the RuTracker.

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1.7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

X-Forwarded-For Header

4.6(18)

This extension allows you quickly to set the X-Forwarded-For HTTP Header

Sound Booster

5.0(10)

Unleash the power of sound on your browser! Increase volume to max level and control the it of any tab.

VK Styles - Themes for vk.com

4.9(19.2K)

Install themes for Vkontakte in one click, or adjust colors, backgrounds, fonts and more as you prefer in the settings menu.

Privacy Tweaks

3.7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4.0(256)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

IPRoyal Proxy Manager

4.4(32)

IPRoyal Proxy Manager

Google ആപ്സ്