ബിംഗ് ചിത്ര തിരയൽ
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

ബിംഗ് ഇമേജ് സെർച്ച് കുശലമായ റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് ലുക്കപ്പ് നടത്തുക. ഈ ദൃശ്യ തിരയൽ ഉപകരണം ബിംഗിൽ ചിത്രം വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

ബിംഗ് ചിത്ര തിരച്ചിലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അന്തിമ ക്രോം വികസിതമായിത്തന്നെ. 🔍 നിങ്ങളുടെ ചിത്ര തിരച്ചില അനുഭവം ഏർപ്പെടുത്തൂ 🌟 തികച്ചും നേരിയാക്കുകളുള്ളതായി ചിത്ര തിരച്ചിലിൽ ബിംഗ് ചിത്ര തിരച്ചിലിൽ സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ. 🌟 നിലവിലെ ശ്രമവുമില്ല പോലെ യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങളുടെയും ബിംഗ് ചിത്ര തിരച്ചിൽ നിരീക്ഷിക്കുക. 🌟 ചിത്രം അറിയാൻ ബിംഗ് രിവേഴ്സ് ചിത്ര തിരച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക. 🌟 വിസ്തൃത തിരച്ചിലുള്ള യഥാർത്ഥ തിരച്ചിൽ യോഗ്യത ഉപയോഗിച്ച് ബിംഗ് റിവെഴ്സ് ചിത്ര തിരച്ചിൽ നിരീക്ഷിപ്പിക്കുക. 🌈 ക്യൂരിയസ് ആന്വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഉപയോക്താക്കളിലും അദ്ധ്യാത്മ ഉപകരണത്തിന്റെ ബിംഗ് ചിത്ര രിവേഴ്സ് സേര്‍ച്ച് കണ്ണി കണ്ടത് വെള്ളിപ്പെടുവിച്ചു. 🌈 അതിനായി ഉച്ചരിപ്പിച്ച് ബിംഗ് ചിത്ര സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് അതിദാര്‍ഢ്യമായ സേര്‍ച്ച് അനുഭവിക്കുക. 🌈 ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ സിറ്റീ ബിംഗ് ചിത്ര തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ബിംഗ് സെര്‍ച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. 🔄 പ്രൊ ദളിത ടൂള്സിനു ധര്‍മ്മം തിരിച്ചുപിടിയില്‍ മാസറ്റര്‍ 1. എത്തിച്ചിരിവ് തന്നിട്ടിസ്ഹാനമാചിഏ ഓദ്ദ്വാന് തമ്ഹദറട്കപ്പിച്ച് ബിംഗ് ചിത്ര സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്റ്റിന്റെ എഡ്വാന്‍സ്‌ഡ് സക്ഷമത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഏന്റിമേടര്‍ തന്നലുകള്‍ പുന്നും വെളുപ്പിക്കുന്‍ ഐച്ചിമഹേസ് ബിഹിന്ദ് ഇമേജിന്റിലെ കഥകളും വിവരങ്ങളും പ്രകാസികട്ടെ. 2. അധികമാണ് സ്റ്ത്രി ഓഫ് അടൂഴ് ടുല്സിന്റെ ഡഡികേറ്ട് തു റിവേലിന്ഗിന്‍ഗ ദി ഓറിജിന്‍സ് ആന്റ് ഓന്‍ക്ലോസ് സിമിലര് അല്ലാതെ റിലറ്റഡ് ഇമേജുകള്‍ വ്വിത്ച് എയ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന്. 3. വിസ്വുല് സെര്‌ച്ച് ടൂയില് അഞ്ച് മ്റ് ബ്രൌസിങ് ആന്റ് സെര്‌ച്ചിങ് എക്‌സ്‌പീരിയന് വിത് വിതുവല്. 🔍 ഇമേജ് സേര്‌ച്ചിങ് ന്യൂ ഡിമെന്‍ഷന്‌ 🆕 ഇച്ചനതിവ് വിസ്വുല് സെര്‌ച്ച്ച് ടൂല്, ഹെറാലിങ് എ ന്യൂ എറാ ഇമേജ് സ്തുര്ചിങ് തട് ഇസ മോര് ഇന്തുഇറവ്ടിവ്, ഡീറ്റ്ഐല്, ആന്റ് ഈഫെക്഍ടിവ്. 🆕 ഉസ് ദി സെര്ച് ബൈ ഇമേജ് ബിംഗ് ഫീച്ചറ് നിറം ടാർഗെട്ടഡ് ആന്റ് സ്റ്റ്രൈറ്റ് ആപ്രോച്ച് ടു ഫയിന്റ്റ് സ്പിസിഫിക് ഇമേജുകള് എലിമിനേറ്റിങ് ഗസ്‌സ്‌വര്ക് ആന്റ് സേവിങ் തെയിം. 🆕 എക്‌സ്‌പീരിയഞ്ച് ദി എന്‌ഹാന്‌ഷ്ഡ് കപാബിളിതിസ് ഓഫ് ബിംഗ് സേര്ച് ബൈ ഇമേജ്, ഡിസിഗ്ന്‌ഈഡ് ടു എമ്മ്പ്ളിഫി ഈയോര്‌ സെര്ച് റിസുല്റ്ട്സ്.

5-ൽ 59 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.0.2
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, ഏപ്രിൽ 8
 • വലുപ്പം
  465KiB
 • ഭാഷകൾ
  52 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  ഇമെയിൽ
  dansolo2024@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Image Upscaler

5.0(12)

Image Upscaler: AI-powered photo upscaling for pixel-perfect visuals. Enhance images with stunning detail and clarity.

Chatgpt PDF | നിങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് ചോദിക്കുക

4.6(58)

നിങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് ഐയോട് ചോദിക്കുക. ചാപ്‌ഡിഎഫ് മികച്ച എഐ സമ്മറൈസർ പ്ലഗിൻ ജിപിടി നൽകുന്നതാണ്. വാചകം സംഗ്രഹിച്ച് ഏതെങ്കിലും പിഡിഎഫ്…

HEIC-യെ JPG-ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

4.7(23)

heic-ൽ നിന്ന് jpg-ലേക്കുള്ള വേഗതയേറിയതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ പരിവർത്തനത്തിന്, തികച്ചും സൗജന്യമായി HEIC-ൽ നിന്ന് JGP കൺവെർട്ടർ…

Search image with Yandex

4.6(85)

Search for similar images in Yandex with open source code, without advertising and analytics.

സൂം മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക

5.0(8)

എളുപ്പത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുക Zoom സഭയെ. ഏതെങ്കിലും ഒരുവരോടും പങ്കിടുന്നതിനായി Zoom മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയും ഡൌൺ‌ലോഡ്.

ഫോൺ നമ്പർ എക്സ്ട്രാക്റ്റർ

5.0(9)

ഒരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫോൺ നമ്പറുകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക

PNG-ലേക്ക് PDF-ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക - ചിത്രങ്ങൾ PDF കൺവെർട്ടറിലേക്ക്

5.0(15)

PNG-യെ PDF-ലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. അൺലിമിറ്റഡ് ഫയൽ സൈസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല, വാട്ടർമാർക്കുകൾ ഇല്ല, തികച്ചും സൗജന്യം.

ചിത്രം എക്സ്ട്രാക്റ്റര്‍ - Image Extractor

4.8(26)

വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുകിട്ടുമ്പോള്‍ ചിത്രങ്ങളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമേജ് എക്സ്ട്രാക്ടർ എക്സ്റ്റെൻഷനെ ഉപയോഗിക്കുക, താഴെ പോറ്റോ…

ChatGPT

4.8(18)

Enhance Chrome with ChatGPT Extension for AI chats, creative writing, and instant knowledge access.

കാൽക്കുലേറ്റർ ആപ്പ്

5.0(65)

വിനിമയപദ്ധതി അനുയോജ്യമായ, സ്മാർട്ടും ലളിതവുമായ കാൽക്കുലേറ്റർ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ…

എല്ലാ ടാബുകളും അടയ്ക്കുക - Close all tabs

5.0(6)

ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിലവിലുള്ളത് ഒഴികെ എല്ലാ ടാബുകളും അടയ്ക്കുക. എല്ലാ ടാബുകളും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി.

അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ചക്രം

5.0(3)

ശീഘ്ര തീരെ ചിത്രവലയത്തിൽ Yes അല്ലെങ്കില്‍ No ചക്രം തുടരൂ! ഈ Yes-no ജനറേറ്റര്‍ അവസാന ആയി ടൈ ബ്രേക്കരാണ്. ഒരു ചക്രം തുഴിയുകയാണ്…

Image Upscaler

5.0(12)

Image Upscaler: AI-powered photo upscaling for pixel-perfect visuals. Enhance images with stunning detail and clarity.

Chatgpt PDF | നിങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് ചോദിക്കുക

4.6(58)

നിങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് ഐയോട് ചോദിക്കുക. ചാപ്‌ഡിഎഫ് മികച്ച എഐ സമ്മറൈസർ പ്ലഗിൻ ജിപിടി നൽകുന്നതാണ്. വാചകം സംഗ്രഹിച്ച് ഏതെങ്കിലും പിഡിഎഫ്…

HEIC-യെ JPG-ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

4.7(23)

heic-ൽ നിന്ന് jpg-ലേക്കുള്ള വേഗതയേറിയതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ പരിവർത്തനത്തിന്, തികച്ചും സൗജന്യമായി HEIC-ൽ നിന്ന് JGP കൺവെർട്ടർ…

Search image with Yandex

4.6(85)

Search for similar images in Yandex with open source code, without advertising and analytics.

സൂം മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക

5.0(8)

എളുപ്പത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുക Zoom സഭയെ. ഏതെങ്കിലും ഒരുവരോടും പങ്കിടുന്നതിനായി Zoom മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയും ഡൌൺ‌ലോഡ്.

ഫോൺ നമ്പർ എക്സ്ട്രാക്റ്റർ

5.0(9)

ഒരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫോൺ നമ്പറുകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക

PNG-ലേക്ക് PDF-ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക - ചിത്രങ്ങൾ PDF കൺവെർട്ടറിലേക്ക്

5.0(15)

PNG-യെ PDF-ലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. അൺലിമിറ്റഡ് ഫയൽ സൈസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല, വാട്ടർമാർക്കുകൾ ഇല്ല, തികച്ചും സൗജന്യം.

ചിത്രം എക്സ്ട്രാക്റ്റര്‍ - Image Extractor

4.8(26)

വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുകിട്ടുമ്പോള്‍ ചിത്രങ്ങളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമേജ് എക്സ്ട്രാക്ടർ എക്സ്റ്റെൻഷനെ ഉപയോഗിക്കുക, താഴെ പോറ്റോ…

Google ആപ്സ്