ಜೊತೆಗೆ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ: ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡಿ!

Plus Watch Party - Unofficial Extension for Paramount Plus Watch Party Dive into the ultimate viewing experience with Plus Watch Party, the premier unofficial extension for Paramount Plus Watch Party. Elevate your movie nights and binge-watching sessions into shared moments of joy, laughter, and excitement with friends and family, no matter the distance. Plus Watch Party seamlessly syncs your favorite movies and TV shows, ensuring everyone in the group watches together in perfect harmony. Why Choose Plus Watch Party? 1) Synchronized Streaming: Say goodbye to the hassle of pressing play at the same time! Our cutting-edge technology ensures your Paramount Plus content is perfectly synced, so you and your loved ones can experience every moment together, just as if you were sitting next to each other. 2) Live Chat and Emoji Reactions: Engage in real-time conversations with your watch party group. Share your thoughts, express your emotions with a wide selection of emojis, and elevate the communal watching experience. 3) Customizable User Icons: Stand out in the chat with a customizable user icon. Choose from a range of avatars or upload your own to reflect your personality. 4) Easy to Use: With a simple and intuitive interface, starting or joining a Paramount Plus Watch Party is a breeze. Just a few clicks and you're in sync with your group, ready to enjoy the show. 5) Universal Compatibility: Whether you're a die-hard fan of Paramount Plus originals, movies, or classic TV shows, Plus Watch Party supports all content available on Paramount Plus, ensuring you can watch what you love, with the people you love. How It Works: 1) Add the Plus Watch Party extension to your Chrome browser. 2) Navigate to Paramount Plus and select the movie or TV show you wish to watch with your group. 3) Create a watch party link within the extension and share it with your friends or family. 4) Once everyone joins, start the show and enjoy a synchronized viewing experience, complete with live chat and emoji reactions. Unofficial Extension Disclaimer: Please note that Plus Watch Party is an unofficial extension for Paramount Plus Watch Party. This extension is not affiliated with, endorsed by, or in any way officially connected with Paramount Plus or its parent company. Get Ready for Unforgettable Watch Parties: Download Plus Watch Party now and transform the way you watch movies and TV shows on Paramount Plus. Share the excitement, the suspense, and the laughter, all in real-time, with a community of friends and family. Don't just watch; watch together with Plus Watch Party. Ensure every watch party is a blast with Plus Watch Party. Our mission is to bring people together, creating shared memories that last a lifetime, even when miles apart. With the power of synchronized playback, lively chats, and customizable features, every episode and movie becomes an event to look forward to. Key Features Highlight: 1) Synchronized Playback: Experience every laugh, jump scare, and plot twist together. Our sync technology ensures that everyone's viewing experience is in perfect harmony. 2) Interactive Chat and Emojis: Dive deeper into the action with live chat. Debate theories, share your favorite moments, and react in real-time using a fun range of emojis. 3) Customize Your Presence: Make your mark in every watch party with customizable user icons. Show off your style or mood with a unique avatar. 4) Seamless Integration: Plus Watch Party integrates smoothly with your Paramount Plus account, bringing an enhanced group viewing experience without altering the way you watch. 5) Broad Content Support: From the latest blockbusters to cherished classics, our extension supports all Paramount Plus content. Choose your next adventure with ease. Join the Plus Watch Party Community: Be part of a growing community of movie buffs and TV show enthusiasts who believe that the best way to watch content is with others. Whether it's a gripping drama, a laugh-out-loud comedy, or a thrilling documentary, everything's better with friends. Plus Watch Party is not just an extension; it's a ticket to making memories from the comfort of your couch. Ready to Host Your First Watch Party? Installing Plus Watch Party is the first step to transforming your solo viewing into a shared entertainment experience. It's easy, fast, and free! Just click "Add to Chrome," and you're on your way to hosting or joining your first watch party. Share the magic of movies and TV shows with your loved ones today. Privacy and Safety: Your privacy and online safety are our top priorities. Plus Watch Party is designed to ensure that your viewing experiences are secure, with no personal data collected beyond what is necessary for the extension's functionality. Enjoy your watch parties with peace of mind, knowing your information is protected.

5 ರಲ್ಲಿ 0ಯಾವುದೇ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲ

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  1.0.0
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2024
 • ಗಾತ್ರ
  1.36MiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  54 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
  ಇಮೇಲ್
  pluswatchpartyhelp@gmail.com
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 • ಅನುಮೋದಿತ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಐಟಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆಂಬಲ

ಸಂಬಂಧಿತ

1ClickVPN Proxy for Chrome

4.6(109)

Get the best VPN access to any website, and unblock the content you want with 1ClickVPN

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1.7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

Allow Copy/Paste

5.0(2)

An extension to permit copy and paste on sites that block this feature.

X-Forwarded-For Header

4.6(18)

This extension allows you quickly to set the X-Forwarded-For HTTP Header

Privacy Tweaks

3.7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4.0(255)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

Real Screen Recorder

4.6(20)

Real Screen Recorder records the screen and webcam with audio.

VK Styles - Themes for vk.com

4.9(19.2ಸಾ)

Install themes for Vkontakte in one click, or adjust colors, backgrounds, fonts and more as you prefer in the settings menu.

RuTracker

3.4(5)

Extension for accessing the RuTracker.

Document GPS

5.0(26)

Track, modify and delete already sent attachments using blockchain-based security.

IPRoyal Proxy Manager

4.4(32)

IPRoyal Proxy Manager

AI Content Detector for ChatGPT - Sapling.ai

5.0(4)

Quickly check if any content was AI generated, and make sure your writing isn't!

1ClickVPN Proxy for Chrome

4.6(109)

Get the best VPN access to any website, and unblock the content you want with 1ClickVPN

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1.7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

Allow Copy/Paste

5.0(2)

An extension to permit copy and paste on sites that block this feature.

X-Forwarded-For Header

4.6(18)

This extension allows you quickly to set the X-Forwarded-For HTTP Header

Privacy Tweaks

3.7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4.0(255)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

Real Screen Recorder

4.6(20)

Real Screen Recorder records the screen and webcam with audio.

VK Styles - Themes for vk.com

4.9(19.2ಸಾ)

Install themes for Vkontakte in one click, or adjust colors, backgrounds, fonts and more as you prefer in the settings menu.

Google Apps