டிஸ்னி பிளஸ் விளம்பரத் தடுப்பான்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

டிஸ்னி பிளஸ் குறைபாடற்ற முறையில் ஸ்ட்ரீம் செய்யுங்கள்: டிஸ்னி பிளஸ் விளம்பரத் தடுப்பான் உங்களுக்குப் பிடித்த நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்…

Disney Plus Ad Blocker: Experience Disney Plus Without Distractions! Unleash the full magic of Disney Plus with Disney Plus Ad Blocker, the ultimate tool for ad-free streaming on DisneyPlus.com. This unofficial extension is meticulously designed to ensure you enjoy uninterrupted streaming of your favorite Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic content, eliminating annoying ads for a seamless experience. Key Features of Disney Plus Ad Blocker: 1. No More Ads: Say goodbye to interruptions and enjoy a smoother viewing experience by blocking all ads on DisneyPlus.com. Watch your beloved movies and series uninterrupted. 2. Improved Load Times: With ads out of the way, your favorite Disney Plus content loads faster, offering you a more efficient and enjoyable streaming experience. 3. User-Friendly Interface: Easily toggle the ad-blocking feature on or off right from your browser toolbar. Control your viewing experience with a simple click. 4. Regular Updates: Disney Plus Ad Blocker is regularly updated to adapt to changes in ad technologies and website updates, ensuring optimal performance on DisneyPlus.com. Simple Installation Guide: 1. Add Disney Plus Ad Blocker to your Chrome browser. 2. Visit DisneyPlus.com and choose the content you want to watch. 3. Activate the ad blocker via the extension icon. Refresh the page if ads are still visible. Please Note: Disney Plus Ad Blocker is an unofficial extension and is not endorsed, affiliated with, or supported by Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, or any of their affiliates. It is intended for personal use to improve the user experience on DisneyPlus.com and does not claim any rights over the Disney Plus trademark or content. Support and Feedback: We’re committed to enhancing your Disney Plus experience. For any questions, suggestions, or assistance, please contact our support team. Your feedback helps us continuously improve Disney Plus Ad Blocker. Ready to Experience Disney Plus Without Interruptions? Download Disney Plus Ad Blocker now and transform your Disney Plus streaming experience. Enjoy uninterrupted access to your favorite movies and series! Why Choose Disney Plus Ad Blocker? 1. Enhanced Entertainment: Dive into your favorite Disney Plus shows and movies without the frustration of advertisements. Disney Plus Ad Blocker ensures you can enjoy the magic of Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic without interruption. 2. Seamless Integration: This extension integrates smoothly with DisneyPlus.com, working quietly in the background to block ads without affecting your browsing or video playback speed. 3. Lightweight and Efficient: Designed to work without slowing down your browser, Disney Plus Ad Blocker provides a lightweight yet powerful solution for uninterrupted streaming. Community-Driven Development: Your input is crucial to us. We value user feedback to guide the ongoing development of Disney Plus Ad Blocker, ensuring it meets the highest standards of performance and user satisfaction. Commitment to Privacy: We prioritize your privacy and security. Disney Plus Ad Blocker does not collect or share personal data, ensuring your streaming habits remain private and secure. Regular Maintenance and Updates: We understand the importance of keeping up with the ever-changing digital landscape. Disney Plus Ad Blocker receives regular updates to stay effective against new ad technologies and changes in the Disney Plus platform. Join the Ad-Free Revolution: Join countless Disney Plus fans who have transformed their streaming experience with Disney Plus Ad Blocker. Discover how an ad-free environment can make your favorite content even more magical. Take the First Step: Download Disney Plus Ad Blocker today and immerse yourself in the uninterrupted world of Disney Plus! Disclaimer: Disney Plus Ad Blocker is an independently developed extension and is not officially endorsed, affiliated, or associated with Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, or any of their subsidiaries or affiliates. This extension is designed solely for personal use to enhance the user experience on DisneyPlus.com by blocking ads and does not claim any rights over the Disney Plus trademark or its content. Usage of this extension should comply with all applicable laws and the website's terms of service.

5/535 ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  0.0.1
 • சமீபத்தியது
  2 மே, 2024
 • வழங்குவது:
  Disney Plus Ad Blocker
 • அளவு
  51.9KiB
 • மொழிகள்
  54 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  மின்னஞ்சல்
  disneyplusadblocker@gmail.com
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவு சேகரிக்கப்படாது அல்லது பயன்படுத்தப்படாது என டெவெலப்பர் தெரியப்படுத்தியுள்ளார்.

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

இவற்றையும் நீங்கள் விரும்பக்கூடும்…

Adblock Plus - இலவச விளம்பரம் தடுப்பான்

4.4(182.3ஆ)

YouTube™ விளம்பரங்கள், பாப்-அப்சைத் தடுக்கவும் & தீம்பொருளை எதிர்க்கவும்!

AdBlocker Pro - Adblock for YouTube™

4.4(803)

Remove video ads from Youtube. Completely block annoying ads, pop-ups & intrusive trackers.

Youtube Adblock

4.3(526)

Block all ads from YouTube with ease! Utilize the power of YouTube Adblocker, AdBlock Plus, and Adblock for YouTube to quickly…

Skip Ads - Adblock Plus for Youtube

4.0(6)

Auto skip ads when watching YouTube videos. Let YouTube no ads!

Google ஆப்ஸ்