Youtube Blocker - Block Shorts - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Block out distractions on YouTube: related videos, comments, and shorts. Remove suggestions, hide the homepage, and block trending.…

Welcome to 'Custom YouTube,' your indispensable Chrome extension for transforming your YouTube experience. Say goodbye to distractions and hello to focus! With this powerful tool, effortlessly hide related videos, comments, shorts, suggestions, homepage, and trending content. Tailor your YouTube interface to match your preferences, creating a clean and personalized environment. Whether you're seeking a productivity boost or simply aiming to enjoy a clutter-free YouTube journey, 'Custom YouTube' has you covered. Immerse yourself in a seamless, distraction-free viewing experience. Take control of your YouTube, stay focused, and enhance your productivity with the 'Custom YouTube' Chrome extension. Your personalized YouTube journey awaits

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.0
 • Đã cập nhật
  5 tháng 2, 2024
 • Nhà cung cấp
  New Youtube
 • Kích thước
  54.22KiB
 • Ngôn ngữ
  43 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  pawinanott@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có thể bạn cũng thích…

PocketTube: Youtube Subscription Manager

4,6(4,4 N)

Group YouTube subscriptions into YouTube folder. Video Deck for Youtube. Mark as watched videos. Filter YouTube video. Youtube mode

YouTube Distraction Killer

4,7(7)

Remove distracting elements from YouTube's layout

Hide YouTube Thumbnails

4,9(94)

Hide YouTube Thumbnails for less clickbaity browsing

YouTube Zen Mode

5,0(6)

Get rid of all the distractions on YouTube

Các ứng dụng của Google