Windscribe - Experimental MV3
Windscribe - Experimental MV3 എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

Windscribe - Experimental MV3

windscribe.com
4.7(

6 റേറ്റിംഗുകൾ

)
ഇനം മീഡിയ 5 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 5 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 5 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Windscribe MV3 is an experimental extension that masks your physical location, circumvents censorship, and blocks ads and trackers

WARNING: THIS IS AN EXPERIMENTAL EXTENSION WHICH USES GOOGLE MANIFEST V3 APIS. IT HAS REDUCED FUNCTIONALITY RELATIVE TO THE ORIGINAL MV2 WINDSCRIBE EXTENSION. USE FOR TESTING PURPOSES ONLY. Download the MV2 extension here: https://chrome.google.com/webstore/detail/hnmpcagpplmpfojmgmnngilcnanddlhb MV3 Limitations: ------------------------- - No dynamic filtering. - No per-site switches. - No importing of third-party filter lists. - No Element Picker. - No strict-blocked pages. - Filter lists only update when the extension updates. Windscribe is a VPN desktop application and proxy browser extension that work together to block ads, trackers, restore access to blocked content and help you safeguard your privacy online. Free plan provides 10 GB of data per month (if you confirm your email address), and the Pro plan has unlimited data and access to servers in over 134 cities in 69 countries. Still not convinced? Perhaps this elegant list of features will convince you otherwise. Browse Privately ------------------------- Governments block content based on your location. Corporations track and sell your personal data. Add Windscribe to your browser and take back control of your privacy. Advanced Privacy Features ------------------------- Windscribe is not just a proxy extension. It's a suite of privacy tools which include: * Ad Crusher - Ads, trackers, malware follow you around, waste your bandwidth and compromise your privacy/security. Windscribe will block all this crap. * Tracker Eradicator - Strips query parameters from pages’ URLs used to track you. * Social Blocking - Social networks are the biggest privacy invaders out there. Block their tracking widgets and buttons. * Cookie Go Away - Blocks annoying "We use cookies" banners on all websites * Whitelisting - Our block lists are not one size fits all. Customize your experience. * Notification Blocking - Tired for sites asking you to send notifications? We are too. Enable this feature to never see those things again. * WebRTC Blocking - Prevents WebRTC leaks that plague most proxy extensions and VPNs. * Geolocation API Spoofing - Sites can request your GPS location why bypasses most proxies and VPNs. Not with Windscribe. * Timezone Spoofing - Sites can detect that your IP doesn't match your browser's time zone. This feature solves this problem. * User Agent Spoofing - Helps combat browser fingerprinting * Language Spoofing - This feature will spoof your browser's language settings to match the proxy location of your choice. * Worker Block - web workers from running in the background and collecting data. * Ad Privacy - Disable ad topics, site-suggested ads, and ad measurement features enabled in Chrome. Unlock content ------------------------- Windscribe VPN masks your IP address. This gives you unrestricted and private access to entertainment, news sites, and blocked content in over 69 different countries. No identifying logs ------------------------- Your privacy is a right. We don’t track you. We don't sell your data to marketers, or even share it with anyone. We don’t keep logs that can deanonymize you. Go beyond basic protection ------------------------- For comprehensive privacy protection even outside of the browser, use our desktop VPN applications (they’re also free). Available for Windows, Mac and Linux. Did we mention mobile? Yeah, there's mobile apps too. We got your back ------------------------- Having issues with Windscribe VPN or want to suggest something? Send us a support ticket: https://windscribe.com/contact-support Attributions: ------------------------- Ad-blocking functionality based upon uBlock Origin Lite. Source code: https://github.com/Windscribe/browser-extension-mv3

5-ൽ 4.76 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.0.11
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2023, ഒക്‌ടോബർ 24
 • വലുപ്പം
  13.38MiB
 • ഭാഷകൾ
  51 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  Windscribe Limited
  555 Richmond St W Unit 918 Toronto, ON M5V 3B1 CA
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  hello@windscribe.com
 • വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ
  ഈ ഡെവലപ്പർ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിർവ്വചനപ്രകാരം സ്വയം ഒരു ട്രേഡർ ആയി വെളിപ്പെടുത്തി.

സ്വകാര്യത

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണവും ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Windscribe - Experimental MV3, ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

Windscribe - Experimental MV3 ഇനിപ്പറയുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു:

പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ചോദ്യങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായത്തിന് ഡെവലപ്പറുടെ പിന്തുണാ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

ബന്ധപ്പെട്ടവ

WikiVPN - Free VPN

4.5(130)

Free and secure browsing with our free VPN extension.

Sweet VPN

4.4(612)

Most stable and reliable VPN connection for your safe and private surfing. VPN with multiple GEO options.

Free Netflix VPN

4.3(41)

Unblock Netflix and others. This Chrome browser VPN extension is free and unlimited. How to unblock banned sites.

PrivateVPN

4.5(14)

PrivateVPN offers the highest levels of security and privacy, stable connections from anywhere in the world.

Macquaisie VPN (USA)

3.0(2)

USA VPN CONNECTION

SuperVPN Bridge

3.8(80)

Free and Unlimited VPN. Seamlessly Connect to Multiple Countries with SuperVPN Bridge!

Free VPN - Unlimited Access

4.4(207)

The most stable VPN of 2023! New servers, no limits, absolutely free!

Sports VPN

5.0(1)

VPN to connect to sport streaming services

IP Address Checker - Proxy, VPN, Geolocation

5.0(3)

Determine if an IP address is a Proxy or VPN connection, retrieve its Fraud Score and Geolocation on-the-go! Supports IPv4 and IPv6.

AWS VPN Companion

5.0(2)

Auto-Close authentication browser window. Companion to AWS VPN Client - SAML Authentication. Bought to you by: devforops@gmail.com

OCTA VPN

4.6(19)

OCTA VPN for browsers

VPN

4.3(2.2K)

VPN - get online safely, anonymously and accessibility. VPN extension to access any website.

WikiVPN - Free VPN

4.5(130)

Free and secure browsing with our free VPN extension.

Sweet VPN

4.4(612)

Most stable and reliable VPN connection for your safe and private surfing. VPN with multiple GEO options.

Free Netflix VPN

4.3(41)

Unblock Netflix and others. This Chrome browser VPN extension is free and unlimited. How to unblock banned sites.

PrivateVPN

4.5(14)

PrivateVPN offers the highest levels of security and privacy, stable connections from anywhere in the world.

Macquaisie VPN (USA)

3.0(2)

USA VPN CONNECTION

SuperVPN Bridge

3.8(80)

Free and Unlimited VPN. Seamlessly Connect to Multiple Countries with SuperVPN Bridge!

Free VPN - Unlimited Access

4.4(207)

The most stable VPN of 2023! New servers, no limits, absolutely free!

Sports VPN

5.0(1)

VPN to connect to sport streaming services

Google ആപ്സ്