Unlock Keyboard & Mouse
Unlock Keyboard & Mouse എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

Unlock Keyboard & Mouse

തിരഞ്ഞെടുത്തവ
5.0(

28 റേറ്റിംഗുകൾ

)
വിപുലീകരണംഉപയോഗസഹായി680 ഉപയോക്താക്കൾ
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Unblock Mouse Clicks, Selection, Drag & Drop, Cut, Copy, Paste and more...

The HID Control Prevention. Use to unblock mouse right click, selection, copy and more. Works with all websites! 👌 Features ⭐️ ✓ Unblocking Clipboard functions (Cut, Copy, Paste) ✓ Unblocking mouse functions (Clicks, Selection, Drag & Drop, etc.) ✓ Unblocking custom combinations (Ctrl + F) ✓ Create unique settings for each website Open Source! 🎈 Check out HID Control Prevention's source code and contribute here: • https://github.com/victor-savinov/hid-control-prevention Permissions explained: ⭐️ "Read and change all your data on the websites you visit": to be able to connect to and modify HID control of any website that include blockers.

5-ൽ 5.028 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  2.1
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2022, ഓഗസ്റ്റ് 3
 • നൽകുന്നത്
  Code Charity
 • വലുപ്പം
  374KiB
 • ഭാഷകൾ
  51 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  Code for Charity
  github.com/ImprovedTube improvedTube.com YouTube Street Copenhagen 3000 DK
  ഇമെയിൽ
  hi@improvedtube.com
 • വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ
  ഈ ഡെവലപ്പർ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിർവ്വചനപ്രകാരം സ്വയം ഒരു ട്രേഡർ ആയി വെളിപ്പെടുത്തി.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Xbox 360 emulator for PC - New Tab Background

5.0(1)

Choose and set Xbox 360 Emulator For PC, Windows cusomised background in new tab on your Chrome web browser

GeForce NOW Unlocker

4.2(19)

Allow the usage of the GeForce NOW web app on unsupported operating systems.

XCG - Advanced Options

4.5(2)

Enhance your Xbox Cloud Gaming gameplay.

Regex Replace

4.4(38)

Regex replace. Replace anything on every site. Regex replace anywhere. Replace HTML. Use regular expression to Inject html,…

Gamepad to Keyboard Mapper

2.9(16)

Map gamepad buttons and axes to keyboard keys

included-with-xbox-game-pass

4.0(10)

A browser extension that adds the mention "included / not included with Xbox Game Pass" on Steam's store page.

Frame By Frame

4.2(24)

Best Frame By Frame Tool. Works with all websites! Move your mouse cursor over video and use keyboard arrows to switch frames.

Controller Visualizer

2.5(2)

An extension that adds a visualization of controller input to the page.

Cloud Gaming Buttoneer

5.0(4)

Automatically hides buttons on certain cloud gaming services.

User-Agent

4.8(13)

User-Agent like never before! Set User-agent by domain, URL, wildcard, keyword, regex (or global). Keep Mobile page or desktop…

Keyboard & Mouse for Xbox xCloud

2.3(686)

Play Xbox Cloud Gaming (Project xCloud) with a keyboard and mouse.

AutoControl: Keyboard shortcuts, Mouse gestures

4.6(293)

Customize keyboard shortcuts and hotkeys, Mouse gestures, Wheel gestures, Rocker gestures, Bookmark shortcuts, Joystick actions.

Xbox 360 emulator for PC - New Tab Background

5.0(1)

Choose and set Xbox 360 Emulator For PC, Windows cusomised background in new tab on your Chrome web browser

GeForce NOW Unlocker

4.2(19)

Allow the usage of the GeForce NOW web app on unsupported operating systems.

XCG - Advanced Options

4.5(2)

Enhance your Xbox Cloud Gaming gameplay.

Regex Replace

4.4(38)

Regex replace. Replace anything on every site. Regex replace anywhere. Replace HTML. Use regular expression to Inject html,…

Gamepad to Keyboard Mapper

2.9(16)

Map gamepad buttons and axes to keyboard keys

included-with-xbox-game-pass

4.0(10)

A browser extension that adds the mention "included / not included with Xbox Game Pass" on Steam's store page.

Frame By Frame

4.2(24)

Best Frame By Frame Tool. Works with all websites! Move your mouse cursor over video and use keyboard arrows to switch frames.

Controller Visualizer

2.5(2)

An extension that adds a visualization of controller input to the page.

Google ആപ്സ്