Trình chặn quảng cáo cộng thêm
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Tăng cường khả năng phát trực tuyến của Paramount Plus với Trình chặn quảng cáo Paramount Plus - Tiện ích mở rộng không chính thức-…

Plus Ad Blocker (Unofficial Extension): Your Gateway to Ad-Free Streaming on Paramount Plus! Unlock the true potential of your streaming experience on ParamountPlus.com with Plus Ad Blocker, the ultimate ad-blocking tool specifically crafted for Paramount Plus. This powerful, unofficial extension ensures uninterrupted access to your favorite shows, movies, and exclusive content, providing a seamless viewing experience by eliminating annoying ads. Key Features of Plus Ad Blocker: 1. Eliminate Ads Seamlessly: Watch your favorite Paramount Plus content without interruptions. Plus Ad Blocker removes all ads, offering you an uninterrupted and immersive viewing experience. 2. Faster Load Times: Experience quicker load times and smoother streaming on Paramount Plus. By blocking ads, Plus Ad Blocker helps your content load faster, enhancing your viewing experience. 3. User-Friendly Interface: Easily toggle ad blocking on or off directly from your browser toolbar. With one-click control, Plus Ad Blocker is designed to simplify your streaming journey. 4. Regular Updates: Plus Ad Blocker is frequently updated to stay compatible with changes on ParamountPlus.com, ensuring consistent and effective ad-blocking performance. Simple Installation Guide: 1. Add Plus Ad Blocker to your Chrome browser. 2. Visit ParamountPlus.com and select your preferred content. 3. Activate the ad blocker via the extension icon. Refresh the page if ads are still visible. Important Notice: Plus Ad Blocker is an unofficial extension and is not endorsed, affiliated with, or supported by Paramount Plus, ViacomCBS, or any of their affiliates. It is designed solely for personal use to improve your streaming experience on ParamountPlus.com by blocking ads. Support and Feedback: Our commitment is to enhance your Paramount Plus experience. If you have any questions, suggestions, or need assistance, please contact our support team. Your feedback helps us improve Paramount Plus Ad Blocker continuously. Transform Your Paramount Plus Experience Today! Download Plus Ad Blocker now and enjoy Paramount Plus the way it was meant to be experienced—without interruptions from ads! Why Choose Plus Ad Blocker? 1. Enhanced Streaming: Dive deep into Paramount Plus's vast library of content, from hit series to blockbuster movies, without the annoyance of ad interruptions. 2. Customizable Control: With the simple toggle feature, you decide when to block ads. Plus Ad Blocker gives you full control over your viewing experience, making it easier to switch between ad-free and ad-supported viewing. 3. Optimized for Paramount Plus: Tailored specifically for ParamountPlus.com, Plus Ad Blocker is designed to integrate seamlessly with the platform, ensuring consistent ad-free streaming without affecting playback quality. Commitment to Privacy: Your privacy is our priority. Plus Ad Blocker operates without tracking or storing your personal data, giving you peace of mind while you enjoy Paramount Plus content. Getting Started with Paramount Plus Ad Blocker: 1. Download Plus Ad Blocker from the Chrome Web Store. 2. Pin the extension to your toolbar for easy access. 3. Visit ParamountPlus.com and activate the ad blocker to start streaming ad-free. Upgrade Your Streaming Experience: Don’t let ads spoil your favorite Paramount Plus content. Upgrade to Plus Ad Blocker and enjoy seamless streaming without interruptions. Download Plus Ad Blocker Today and Start Streaming Paramount Plus Without Ads! Disclaimer: Plus Ad Blocker is an independently developed extension and is not officially endorsed, affiliated, or associated with Paramount Plus, ViacomCBS, or any of their subsidiaries or affiliates. This extension is designed solely for personal use to enhance the user experience on ParamountPlus.com by blocking ads and does not claim any rights over the Paramount Plus trademark or its content. Usage of this extension should comply with all applicable laws and the terms of service of the website.

5/542 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.0.1
 • Đã cập nhật
  5 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  51.39KiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  plusadblocker.com@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Adblock Plus - trình chặn quảng cáo miễn phí

4,4(182,7 N)

Hãy tải về Adblock Plus, một trong những trình chặn quảng cáo phổ biến nhất thế giới.

Trình chặn quảng cáo quyền riêng tư - tất cả trong một trình chặn quảng cáo miễn phí

4,3(85)

Nói lời tạm biệt với quảng cáo gây phiền nhiễu và phiền nhiễu với trình chặn quảng cáo mạnh mẽ của chúng tôi.Tận hưởng trải nghiệm…

AdBlocker Ultimate

4,8(53 N)

Trình chặn quảng cáo miễn phí và được cải tiến. Gỡ bỏ hoàn toàn TẤT CẢ quảng cáo. Không có quảng cáo "được…

Ad Speedup - Skip Video Ads 16X Faster

4,1(1,3 N)

Automatically speed-up ads 16X on videos. 100% Free. Skip ads automatically. Hide ad banner. Clicks Skip add button automatically.

Các ứng dụng của Google