TickerIQ - Chrome വെബ് സ്റ്റോര്‍
TickerIQ എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

TickerIQ

extpose.com
തിരഞ്ഞെടുത്തവ
3.7(

9 റേറ്റിംഗുകൾ

)
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

The most advanced crypto-currency price ticker browser extension

Stay ahead of the crypto game with TickerIQ. Real-time updates, personalized watchlists, and a secure platform make it the ultimate solution for monitoring cryptocurrency prices. Features: - Show price over a toolbar icon: Select a currency of your choice, including BTC, ETH, and others - Select a fiat currency: Choose from a list of over 100 national currencies - Watchlist: Monitor specific currencies with ease - Real-time prices in a pop-up window: Stay up-to-date on the latest market trends - Icon tooltip: Hover over the toolbar icon and you get up-to-date prices for your watchlist - Customizable UI: Choose between built-in dark mode and compact mode Calculation of prices: - Data source: Binance API - USDT assumed to be equal to USD - Fiat currency exchange rate: These rates are based on quotes provided by national central banks and are not real-time. The majority of the data originates from the European Central Bank. What if it doesn't work: - Check if binance.com is available. It may be blocked by your ISP or inaccessible for other reasons. Security and Privacy: No questionable permissions required Thanks to: - Binance API: reliable real-time API TickerIQ adalah solusi sempurna untuk memantau harga mata uang kripto, dengan pembaruan secara real-time, daftar pantauan yang disesuaikan, dan platform yang aman. Fitur: - Tampilkan harga di ikon toolbar: Pilih mata uang sesuai keinginan Anda, termasuk BTC, ETH, dan lainnya - Pilih mata uang fiat: Pilih dari daftar lebih dari 100 mata uang nasional - Daftar pantauan: Monitor mata uang tertentu dengan mudah - Harga secara real-time di jendela pop-up: Tetap up-to-date dengan tren pasar terbaru - Tooltip ikon: Arahkan ke ikon toolbar dan Anda akan mendapatkan harga terbaru untuk daftar pantauan Anda - UI yang dapat disesuaikan: Pilih antara mode gelap dan mode kompak yang telah dibangun Pengkalkulan harga: - Sumber data: API Binance - USDT dianggap sama dengan USD - Nilai tukar mata uang fiat: Berdasarkan kutipan bank sentral nasional (bukan secara real-time) Jika tidak berfungsi: - Periksa apakah binance.com tersedia. Mungkin diblokir oleh ISP Anda atau tidak dapat diakses untuk alasan lain. Keamanan dan Privasi: Tidak ada izin yang dicurigai yang diperlukan Terima kasih kepada: - API Binance: API real-time yang andal TickerIQ menawarkan cara yang tak tertandingi untuk tetap unggul di dunia mata uang kripto. Dengan pembaruan real-time, daftar pantauan disesuaikan dengan preferensi Anda, dan platform yang aman, Anda akan mendapatkan pengalaman terbaik untuk memantau harga mata uang kripto. Fitur yang ditawarkan adalah: - Anda dapat melihat harga saat ini dengan memilih mata uang dari BTC, ETH, dan lainnya yang dapat Anda lihat di ikon toolbar. - Anda dapat memilih dari daftar lebih dari 100 mata uang nasional. - Daftar pantauan memudahkan Anda untuk memonitor mata uang tertentu. - Harga secara real-time dapat Anda lihat di jendela pop-up untuk tetap up-to-date dengan tren pasar terbaru. - Tooltip ikon memungkinkan Anda untuk melihat harga terbaru untuk daftar pantauan Anda. - Anda dapat memilih antara mode gelap dan mode kompak yang telah dibangun. Data yang digunakan untuk menghitung harga berasal dari API Binance, USDT diasumsikan sama dengan USD, dan nilai tukar mata uang fiat berdasarkan kutipan bank sentral nasional (bukan secara real-time). Jika TickerIQ tidak berfungsi, Anda dapat memeriksa apakah binance.com tersedia atau diblokir ISP Anda. TickerIQ juga menawarkan privasi dan keamanan yang aman tanpa izin yang dicurigai yang diperlukan. TickerIQ menawarkan solusi yang tak tertandingi untuk tetap unggul di dunia mata uang kripto!

5-ൽ 3.79 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.2.0.3
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, ഫെബ്രുവരി 1
 • വലുപ്പം
  567KiB
 • ഭാഷകൾ
  54 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  chrome@extpose.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Crypto portfolio: Blockchain & Crypto tracker

5.0(9)

Your Real-Time (on-chain) Cryptocurrency, NFT-explorer and wallet tracker.

Crypto & Stock Prices, Ticker, Tracker & More

5.0(4)

Investing Tool for stocks, bitcoin etc. Market Stats, Trends & More

Bitcoin Price Ticker

4.3(77)

This Extension shows the current Bitcoin exchange rate.

Just Solana Ticker [PRO]

0.0(0)

Super lightweight minimalist extension that displays the current Solana (SOL) Coin price in USD. Price pulled from Coingecko's v3…

Tiqr: Live Crypto Prices

5.0(3)

Live prices for 13000+ crypto coins while browsing the web

Crypto Price Tracker

3.8(49)

The extension supports bitcoin, ether, ripple, monero, neo and many others. Never miss an opportunity to invest in cryptocurrencies.

BTC Ticker | Bitcoin Ticker

3.8(53)

Bitcoin and Token exchange price ticker. Displays the current price on the badge icon, Chart and Alert notifications.

Cryptocurrency Monitor & Tracker & Notifier

5.0(10)

Crypto currencies price and volume monitoring tool. Get the latest data from Binance, Uniswap, PancakeSwap.

Crypto Price Checker

5.0(14)

Check any crypto address you find online. Get market stats for all tokens, identify malicious addresses, and reveal popular wallets.

Cryptocurrency Price Tracker

4.4(115)

This simple extension allows you to track price changes of Bitcoin and other cryptocurrencies.

Crypto Realtime Price Ticker (USD/EUR/INR)

4.2(5)

Shows realtime data of crypto currency prices in USD, EUR AND INR.

Crypto Bro

4.0(4)

Your bro for Crypto

Crypto portfolio: Blockchain & Crypto tracker

5.0(9)

Your Real-Time (on-chain) Cryptocurrency, NFT-explorer and wallet tracker.

Crypto & Stock Prices, Ticker, Tracker & More

5.0(4)

Investing Tool for stocks, bitcoin etc. Market Stats, Trends & More

Bitcoin Price Ticker

4.3(77)

This Extension shows the current Bitcoin exchange rate.

Just Solana Ticker [PRO]

0.0(0)

Super lightweight minimalist extension that displays the current Solana (SOL) Coin price in USD. Price pulled from Coingecko's v3…

Tiqr: Live Crypto Prices

5.0(3)

Live prices for 13000+ crypto coins while browsing the web

Crypto Price Tracker

3.8(49)

The extension supports bitcoin, ether, ripple, monero, neo and many others. Never miss an opportunity to invest in cryptocurrencies.

BTC Ticker | Bitcoin Ticker

3.8(53)

Bitcoin and Token exchange price ticker. Displays the current price on the badge icon, Chart and Alert notifications.

Cryptocurrency Monitor & Tracker & Notifier

5.0(10)

Crypto currencies price and volume monitoring tool. Get the latest data from Binance, Uniswap, PancakeSwap.

Google ആപ്സ്