sync evernote to notion
sync evernote to notion માટે આઇટમના લોગોની છબી

sync evernote to notion

chatgpt2notion.com
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

easily sync evernote note to notion with one click

The Sync Evernote to Notion plugin allows users to seamlessly synchronize and save Evernote notes to Notion. It offers a one-click sync feature that effortlessly integrates Evernote notes with the Notion platform. This plugin serves the following purposes: Convenient and Quick Sync: Users can swiftly sync their Evernote notes to Notion using this plugin, eliminating the need for manual copy-pasting and enhancing productivity. Installing this plugin is highly beneficial for users because it: Improves Work Efficiency: Users can efficiently manage and organize their Evernote notes, associating them with projects, tasks, or other content in Notion. This provides a comprehensive and structured work environment. Simplifies Workflow: Seamless integration between Evernote and Notion enables easy sharing and collaboration, minimizing the hassle of switching between platforms and copying/pasting. This streamlines the work process. Backup and Cross-Platform Access: Users can create backups of their Evernote notes in Notion using this plugin, ensuring data safety and consistency. It also enables accessing note content anytime, anywhere. The Sync Evernote to Notion plugin offers a simple and effective solution, facilitating effortless synchronization of note content between Evernote and Notion. It enhances work efficiency and improves the overall user experience.

5માંથી 0કોઈ રેટિંગ નથી

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1.3.0
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  10 ઑગસ્ટ, 2023
 • સુવિધાઓ
  એપ્લિકેશનમાં ખરીદીઓની ઑફર આપે છે
 • કદ
  405KiB
 • ભાષાઓ
  53 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  org
  xianganwanjiaonailuchengjie 345num 九龍, 香港 510000 CN
  વેબસાઇટ
  ઇમેઇલ
  zhqhlbt@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

ડેવલપરે જાહેર કર્યું છે કે તે તમારા કોઈપણ ડેટાનું એકત્રીકરણ કે વપરાશ કરશે નહીં. વધુ જાણવા માટે, ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસી જુઓ.

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સપોર્ટ

સંબંધિત

*Collect*

5.0(2)

Collect, save, share and collaborate online content from websites, texts, articles, images, & multiple segments of YouTube videos

export evernote to notion

0.0(0)

export evernote to notion

GoPenAI

5.0(5)

GoPenAI - Easily export any conversation generated by ChatGPT and turn it into a unique and eye-catching image. Whether you're a…

Web Scraper

5.0(2)

Use this extension to scrape web data.

Notion Sidebar Tamer

5.0(3)

Disable the hover sidebar in Notion.

MarkX: Bookmarks and Highlights Manager

5.0(1)

Your flagship tool for lightning-fast bookmarking and precise content highlighting. Streamline your research effortlessly.

Save Twitter to Notion - Twitter Hunter

4.0(1)

Save tweets to Notion in one click. Never lose track of valuable content.

ChatGPT Enhanced Conversation History

3.7(3)

Search & Fully Load ChatGPT Conversation History

WeSync 微信读书笔记同步

4.0(2)

easily save weread bookmarks and reviews to notion

chatGPT save history to notion

0.0(0)

A chrome extension to save chatGPT history to notion

Notion Faster

5.0(1)

Enhance the features of notion

Ask The Video

4.0(4)

AI-powered Chrome extension that summarizes YouTube videos, saving time & boosting productivity. Get key points in a click!

*Collect*

5.0(2)

Collect, save, share and collaborate online content from websites, texts, articles, images, & multiple segments of YouTube videos

export evernote to notion

0.0(0)

export evernote to notion

GoPenAI

5.0(5)

GoPenAI - Easily export any conversation generated by ChatGPT and turn it into a unique and eye-catching image. Whether you're a…

Web Scraper

5.0(2)

Use this extension to scrape web data.

Notion Sidebar Tamer

5.0(3)

Disable the hover sidebar in Notion.

MarkX: Bookmarks and Highlights Manager

5.0(1)

Your flagship tool for lightning-fast bookmarking and precise content highlighting. Streamline your research effortlessly.

Save Twitter to Notion - Twitter Hunter

4.0(1)

Save tweets to Notion in one click. Never lose track of valuable content.

ChatGPT Enhanced Conversation History

3.7(3)

Search & Fully Load ChatGPT Conversation History

Google ઍપ્લિકેશનો