Sound Booster for Chrome
Sound Booster for Chrome માટે આઇટમના લોગોની છબી

Sound Booster for Chrome

sound2up.com
વૈશિષ્ટિકૃત
4.9(

981 રેટિંગ

)
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

Sound Booster supercharges volume to the highest level possible in any tab, and really works! With Bass Booster for YouTube and…

Sound booster extension for Chrome is a useful tool that can help boost the volume output of various media platforms. With its user-friendly interface and convenient features, it can be an ideal addition for anyone who frequently uses music and video streaming services, social networks, or other online media platforms. One of the key features of volume booster is its ability to boost the volume output of various music services such as Spotify, Soundcloud, LastFM, Deezer, and many others. This means that users can enjoy their favorite tracks at a higher volume than what is typically possible through the standard volume controls on their device. With this feature, users can experience their music more fully, and even discover new sounds that they may not have noticed before. Volume booster also provides similar volume-enhancing features for popular video platforms such as YouTube, Vimeo, Dailymotion, and others. This means that users can watch their favorite videos at a higher volume, and even improve the overall sound quality of the content. Whether users are watching a movie, a TV show, or just a fun video on YouTube, this extension can help make the experience more enjoyable. In addition to its music and video features, the Sound Booster that Works! also provides bass boost options for social networks like Facebook, Instagram, Twitter, and Tiktok. This means that users can enjoy their social media feeds with higher-quality sound and a more immersive experience overall. Whether users are scrolling through their Facebook newsfeed or watching a video on Instagram, this extension can help make the experience more engaging. Overall, the Sound Booster that Works! is a powerful tool that can help users get more out of their favorite online media platforms. With its convenient features and user-friendly interface, it can be an ideal addition for anyone who loves music, videos, and social media. Whether users want to enhance the volume of their favorite tracks or improve the sound quality of their favorite videos, this extension can help make it happen.

5માંથી 4.9981 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1.8
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  27 માર્ચ, 2024
 • કદ
  652KiB
 • ભાષાઓ
  50 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  વેબસાઇટ
  ઇમેઇલ
  jimmylupo36@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

ડેવલપરે જાહેર કર્યું છે કે તે તમારા કોઈપણ ડેટાનું એકત્રીકરણ કે વપરાશ કરશે નહીં. વધુ જાણવા માટે, ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસી જુઓ.

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સંબંધિત

Volume booster - Volumax

5.0(1)

Volume booster extension can increase audio volume above maximum.

Audio Booster and Volume Boost

4.8(405)

Youtube Volume Booster that explodes your system! Boost the audio in Spotify, Youtube, Twitch and others. Sound Booster that works.

Sound Booster for Chrome

4.4(26)

Sound Booster supercharges volume to the highest level possible in any tab, and really works! With Bass Booster for YouTube and…

Ultra Volume Master

5.0(21)

Unleash Crystal-Clear Sound with Ultra Volume Master: Boost Volume, Preserve Quality, Any Website!

Volume Booster - audio booster

4.8(268)

Youtube Volume Booster that explodes your system! Boost the audio in Spotify, Youtube, Twitch and others. Sound Booster that

Volume Booster - Audio Amplifier

4.8(617)

Experience louder music or video volume with sound and volume boosting capabilities. Enhance your bass and control the volume with…

Volume Booster - Audio Booster

4.5(3.5 હજાર)

Youtube Volume Booster that explodes your system! Boost the audio in Spotify, Youtube, Twitch and others. Sound Booster that works

Speaker Booster - audio sound

4.8(48)

Unleash the power of sound on your browser! Increase volume to max level and control the it of any tab.

Sound Booster - audio sound

1.0(1)

Increase system volume up to maximum level! Equalizer, volume control, volume booster and sound effects

Volume Amplifier - Sound booster

4.6(1 હજાર)

Increase the audio volume of YouTube videos, increase sound with one click! Increase video volume, instantly increase music volume,…

Sound booster - tab volume control

4.7(660)

Best volume booster Chrome extension, this volume booster for Chrome can increase sound of video and music about max.

Volume Booster - audio booster

4.5(39)

Youtube Volume Booster that explodes your system! Boost the audio in Spotify, Youtube, Twitch and others. Sound Booster that

Volume booster - Volumax

5.0(1)

Volume booster extension can increase audio volume above maximum.

Audio Booster and Volume Boost

4.8(405)

Youtube Volume Booster that explodes your system! Boost the audio in Spotify, Youtube, Twitch and others. Sound Booster that works.

Sound Booster for Chrome

4.4(26)

Sound Booster supercharges volume to the highest level possible in any tab, and really works! With Bass Booster for YouTube and…

Ultra Volume Master

5.0(21)

Unleash Crystal-Clear Sound with Ultra Volume Master: Boost Volume, Preserve Quality, Any Website!

Volume Booster - audio booster

4.8(268)

Youtube Volume Booster that explodes your system! Boost the audio in Spotify, Youtube, Twitch and others. Sound Booster that

Volume Booster - Audio Amplifier

4.8(617)

Experience louder music or video volume with sound and volume boosting capabilities. Enhance your bass and control the volume with…

Volume Booster - Audio Booster

4.5(3.5 હજાર)

Youtube Volume Booster that explodes your system! Boost the audio in Spotify, Youtube, Twitch and others. Sound Booster that works

Speaker Booster - audio sound

4.8(48)

Unleash the power of sound on your browser! Increase volume to max level and control the it of any tab.

Google ઍપ્લિકેશનો