Snow
Item logo image for Snow

Snow

Featured
5.0(

23 ratings

)
Item media 4 screenshot
Item media 5 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot
Item media 5 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot
Item media 5 screenshot

Overview

Get some snow in your browser with a small customization

Content: 1. English 2. Русский 3. Polski 4. Українська 1. English Make sure to check the "How to use" block below. Available snow settings: - snowflakes number selection - snow static color or random colors selection - top level paint (the snowflakes will paint on top of all page content, if possible) - static or dynamic(by mouse move) snow direction (you can look for more detailed settings description at the slider above) How to use: - install by clicking "install" button at the top of the page - open a new web page or reload existing ones - snow won't appears on web pages which were opened before extension installation! (you should reload them once) - snow won't appears on "https://chrome..." pages like the current one! (it's Chrome browser restriction) - snow won't appears on opened new empty tab (it should be a webpage) - you won't see the snow until the web page be ready (it's done to prevent effect to web pages load speed) 2. Русский Обязательно ознакомьтесь с блоком «Как использовать» ниже. Доступные настройки снега: - выбор количества снежинок - статический цвет снега или выбор случайного цвета - отрисовка на верхнем уровне (снежинки, если это возможно, будут рисоваться поверх всего содержимого страницы) - статическое или динамическое (при перемещении мыши) направление снега (более подробное описание настроек вы можете посмотреть на слайдере выше) Как использовать: - установить, нажав кнопку «Установить» вверху страницы - открыть новую веб-страницу или перезагрузить существующие - на веб-страницах, открытых до установки расширения, не будет появляться снег! (вы должны перезагрузить их один раз) - снег не будет появляться на страницах "https://chrome...", таких как текущая! (это ограничение браузера Chrome) - снег не будет появляться на открытой новой пустой вкладке (это должна быть веб-страница) - вы не увидите снег, пока веб-страница не будет готова (это сделано для предотвращения влияния на скорость загрузки веб-страниц) 3. Polski Koniecznie zapoznaj się z sekcją Jak korzystać poniżej. Dostępne ustawienia śniegu: - wybierz liczbę płatków śniegu - statyczny kolor śniegu lub losowy wybór koloru - renderowanie na najwyższym poziomie (płatki śniegu, jeśli to możliwe, zostaną narysowane na całej zawartości strony) - statyczny lub dynamiczny (przy poruszaniu myszką) kierunek śniegu (bardziej szczegółowy opis ustawień znajdziesz na suwaku powyżej) Jak używać: - zainstaluj, klikając przycisk „Zainstaluj” u góry strony - otwórz nową stronę internetową lub załaduj ponownie istniejącą - na stronach internetowych otwartych przed instalacją rozszerzenia nie będzie pojawiał się śnieg! (trzeba je raz zrestartować) - śnieg nie pojawi się na stronach „https://chrome…”, takich jak ta obecna! (jest to ograniczenie przeglądarki Chrome) - śnieg nie pojawi się na otwartej nowej pustej karcie (musi to być strona internetowa) - nie zobaczysz śniegu, dopóki strona internetowa nie będzie gotowa (ma to na celu zapobiegnięcie wpływowi na prędkość ładowania stron internetowych) 4. Українська Обов'язково ознайомтеся з блоком "Як використовувати" нижче. Доступні налаштування снігу: - вибір кількості сніжинок - статичний колір снігу або вибір випадкового кольору - малювання на верхньому рівні (сніжинки, якщо це можливо, будуть малювати поверх всього вмісту сторінки) - статичний або динамічний (при переміщенні миші) напрям снігу (детальніший опис налаштувань ви можете подивитися на слайдері вище) Як використовувати: - Встановити, натиснувши кнопку «Встановити» угорі сторінки - відкрити нову веб-сторінку або перезавантажити наявні - на веб-сторінках, відкритих до встановлення розширення, не з'являтиметься сніг! (ви повинні перезавантажити їх один раз) - сніг не з'являтиметься на сторінках "https://chrome...", таких як поточна! (це обмеження браузера Chrome) - сніг не з'являтиметься на відкритій новій порожній вкладці (це має бути веб-сторінка) - ви не побачите сніг, поки веб-сторінка не буде готова (це зроблено для запобігання впливу на швидкість завантаження веб-сторінок)

5 out of 523 ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Review's profile picture

Мар'яна ТимкоMar 29, 2023

Wonderful snow, a beautiful winter fairy tale! For the spring season, we expect a snowfall from flower petals:)

Review's profile picture

Вадим КичукDec 25, 2022

looks awesome!

Review's profile picture

Uliana HrabDec 25, 2022

Fantastic!

Details

 • Version
  1.16.10
 • Updated
  December 24, 2023
 • Offered by
  Mero
 • Size
  107KiB
 • Languages
  English
 • Developer
  Email
  snowextensionmero@gmail.com
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

The developer has disclosed that it will not collect or use your data.

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Support

Related

Snow

0.0(0)

Add gently falling snow to your webpage :)

Confetti Rain

5.0(2)

Confetti rain in your screen! Confetti for one click.

Falling Snow

0.0(0)

Adds an overlay of falling snow on (almost) any webpage

Snow

3.6(534)

Let it snow on you current page.

Snow Extension

5.0(1)

Chrome Extension for making it snow in your browser!

SnowFlakes

4.5(4)

Add snowflakes effect to any page for the New Year mood!

Christmasify

4.0(13)

Click the icon to get some snowy goodness!

Sweatyboi

3.3(9)

'Sweat' and 'Glisten' particle effects for your mouse cursor.

Tab Garden

4.0(3)

A pocket-sized garden sim browser extension.

Oneko Neko

4.4(17)

Charming "Oneko Neko" playfully trails your cursor!

Locomotive

5.0(3)

This extension is a locomotive ride in your browser!

Confetti Party

5.0(2)

Confetti all over the screen at the touch of a button.

Snow

0.0(0)

Add gently falling snow to your webpage :)

Confetti Rain

5.0(2)

Confetti rain in your screen! Confetti for one click.

Falling Snow

0.0(0)

Adds an overlay of falling snow on (almost) any webpage

Snow

3.6(534)

Let it snow on you current page.

Snow Extension

5.0(1)

Chrome Extension for making it snow in your browser!

SnowFlakes

4.5(4)

Add snowflakes effect to any page for the New Year mood!

Christmasify

4.0(13)

Click the icon to get some snowy goodness!

Sweatyboi

3.3(9)

'Sweat' and 'Glisten' particle effects for your mouse cursor.

Google apps