Search AliExpress Products By Image
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Right click to image and search AliExpress products by image. List site support: amazon, ebay and etsy.com

Find products on Aliexpress by right click on product image and choose “Search product in Aliexpress.com”. You will see all relevant products without redirecting to Google. How to use: ✓ Super easy to use – Just Right Click on product image and click “Search product in Aliexpress.com” ✓ Immediate results without redirecting to Google like other chromes extensions Searching results: ✓ Show relevant products ✓ Discover visually similar products to find the best deals Site support: Various sites: amazon.com, amazon.co.uk, amazon.fr, amazon.ca, amazon.co.jp, ebay.com, ebay.co.uk, ebay.fr, ebay.ca, etsy.com Wish you a happy shopping! If you need any support, please feel free to contact us via email aliwinning8888@gmail.com

4,1/57 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.6
 • Đã cập nhật
  5 tháng 1, 2022
 • Nhà cung cấp
  aliwinning8888
 • Kích thước
  300KiB
 • Ngôn ngữ
  14 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  aliwinning8888@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google