Rubik Cube Unblocked
Rubik Cube Unblocked എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

Rubik Cube Unblocked

geometrydash.ee
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Now you can play Rubik Cube Unblocked right on Chrome™ Browser! Offline and Popup Version, without internet required!

Rubik's Cube is a challenging and iconic puzzle game now available as a Chrome extension. Test your problem-solving skills as you twist and turn the cube's colored squares to solve the puzzle. The goal is to align all the colors on each side of the cube, but it requires strategic moves and logical thinking. With its immersive 3D graphics and intuitive controls, Rubik's Cube provides an authentic and interactive experience. Challenge yourself to solve the cube in the fastest time or compete with friends to see who can solve it first. Whether you're a beginner or an experienced cuber, Rubik's Cube on Chrome Extension offers endless hours of mental stimulation and satisfaction. Get ready to twist, turn, and conquer the cube in this addictive puzzle game. If you want play more game, press Unblocked Games to find more games on our website: https://retrobowls.org, https://monkeymart.org, https://drivemad.net, https://geometrydash.ee/

5-ൽ 0റേറ്റിംഗുകളൊന്നുമില്ല

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.0.1
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2023, നവംബർ 17
 • വലുപ്പം
  512KiB
 • ഭാഷകൾ
  53 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  run3ubg@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ചോദ്യങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായത്തിന് ഡെവലപ്പറുടെ പിന്തുണാ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Geometry Dash Original

5.0(4)

Play Geometry Dash Original extension - Also can Play without Internet, try it now!

പാക്മാൻ ഗെയിം Unblocked

3.1(8)

മസിലിനു ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പാക്മാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

Daily BrainTeaser Geek Challenge

0.0(0)

Solve Combination puzzle's in the least time

Amazing Cube Adventure

3.0(3)

This bouncing cube is beginning an exciting adventure through nine different worlds and tons of exciting.

Geometry Dash Lite Unblocked

3.7(3)

Play Geometry Dash Lite. The goal of the game is to reach the end of each level without crashing into any obstacles.

Geometry Dash World

3.6(12)

Geometry Dash World. Avoid the spikes and other deadly obstacles as you help your cube through to the end of the level.

Geometry Dash Wallpapers and New Tab

0.0(0)

Geometry Dash wallpapers bring your chrome a new look and useful tools

Offline Rubik's Cube

0.0(0)

Rubik's cube game offline

ഗോൾകീപ്പർ ചലഞ്ച് Unblocked Game

5.0(2)

നിങ്ങൾക്ക് സോക്കർ ഗെയിമുകൾ ഇഷ്ടമാണോ? നിങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ബ്രൗസർ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമാണ് ഗോൾകീപ്പർ ചലഞ്ച്.

Sling Drift Unblocked Games

0.0(0)

Sling Drift Now you can play right on Chrome™ Browser! Offline and Popup Version, without internet required!

Online 3D Rubik's Cube Simulator

4.5(15)

Play Virtual 3D Rubik's Cube Game right on your Chrome!

now.gg: Play top mobile games free online

4.5(33)

Play 200+ top original mobile games like Stumble Guys, Among Us instantly on Chromebook or PC. No download or installation needed.

Geometry Dash Original

5.0(4)

Play Geometry Dash Original extension - Also can Play without Internet, try it now!

പാക്മാൻ ഗെയിം Unblocked

3.1(8)

മസിലിനു ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പാക്മാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

Daily BrainTeaser Geek Challenge

0.0(0)

Solve Combination puzzle's in the least time

Amazing Cube Adventure

3.0(3)

This bouncing cube is beginning an exciting adventure through nine different worlds and tons of exciting.

Geometry Dash Lite Unblocked

3.7(3)

Play Geometry Dash Lite. The goal of the game is to reach the end of each level without crashing into any obstacles.

Geometry Dash World

3.6(12)

Geometry Dash World. Avoid the spikes and other deadly obstacles as you help your cube through to the end of the level.

Geometry Dash Wallpapers and New Tab

0.0(0)

Geometry Dash wallpapers bring your chrome a new look and useful tools

Offline Rubik's Cube

0.0(0)

Rubik's cube game offline

Google ആപ്സ്