Retro Ping Pong Chính thức
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chơi Retro Ping Pong Official là một tiện ích mở rộng Chrome - Cũng có thể chơi mà không cần internet, thử ngay!

Play other games on the top-left menu. 🏓 Retro Ping Pong Official Step back in time with "Retro Ping Pong Official" and relive the classic thrill of the iconic game – now in an official, unblocked edition! 🕹️🎉 👾 Nostalgic Vibes: Immerse yourself in the retro atmosphere with pixel-perfect graphics and that unmistakable arcade feel. 🎮 Official Edition: Enjoy the authentic experience of the timeless ping pong game in an officially unblocked version. ⚔️ Single or Multiplayer: Challenge yourself against AI opponents or engage in friendly battles with friends in multiplayer mode. 🌈 Customizable Themes: Personalize your gaming experience with a variety of retro-themed color palettes. 🚀 Easy Controls: Effortlessly maneuver your paddle with simple controls, making it accessible for players of all skill levels. 🔓 Unblocked Fun: Break free from restrictions and experience the joy of "Retro Ping Pong Official" anytime, anywhere. 🕹️ How to Play: 🏓 Use your paddle to hit the ball and score points. ⬆️⬇️ Control the paddle's movement with arrow keys or touch controls. 🤖 Test your skills against the AI or challenge friends for a multiplayer showdown. 🏆 Become the Pong Champion: Compete for high scores, unlock achievements, and become the ultimate retro ping pong champion in this official and unblocked edition! 🚀 Install Now: Dive into the nostalgia and excitement of "Retro Ping Pong Official." Unleash your paddle prowess and let the timeless fun begin! 🌟

5/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.3
 • Đã cập nhật
  14 tháng 1, 2024
 • Kích thước
  361KiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  retrobowlclassic@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Moto X3M 5 Pool Party - Free Game

4,6(10)

Play Moto X3M 5 Pool Party as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

3D Rolling Ball Game

5,0(8)

Play 3D Rolling Ball Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Batman Runner Game

5,0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google