Precision Airbnb Feedback Collector
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനത്തിന്റെ വീഡിയോ ലഘുചിത്രം
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനത്തിന്റെ വീഡിയോ ലഘുചിത്രം
ഇനത്തിന്റെ വീഡിയോ ലഘുചിത്രം
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Your companion for customer insights - Airbnb Reviews Extractor, a browser extension offering secure, customized data extraction.

Airbnb Reviews Extractor: Your Gateway to Streamlined Customer Feedback Analysis The Airbnb Reviews Extractor is a valuable tool for market research analysts, e-commerce managers, data analysts, product developers, customer experience specialists, and competitive intelligence analysts. It streamlines the process of gathering and analyzing customer feedback, saving time and providing deep insights without the need for manual review. Users benefit from the flexibility of exporting data in various formats, enabling data-driven decisions while ensuring privacy, as the data remains on the local machine without server transmission. This extension is a boon for professionals seeking efficient customer feedback analysis to improve products and strategies. Installation and Operation: 1. Visit any place page on Airbnb.com. 2. Click the "Download Reviews" button beneath the place title. 3. A popup will allow you to choose the format for data export: CSV, JSON, or XLSX. (The extraction process starts immediately, with the duration contingent on the data volume.) Key Features: - User-Friendly: No coding expertise needed; operate with a simple click. - Customizable Data Export: Choose from CSV, JSON, or XLSX formats for your convenience. - Instant Data Retrieval: Quick data scraping for timely analysis. - Organized Data: Receive well-structured files with reviewer IDs, ratings, comments, and more. - Versatile Analysis: Ideal for competitive research, trend monitoring, place comparison, and opportunity identification. Data Privacy Assurance Your data remains exclusively on your local machine, ensuring privacy and security, as it never passes through our servers. Disclaimer This extension is an independently developed product by ExtensionsBox and has no association with Airbnb Inc.

5-ൽ 55 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.0.1
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, ജൂൺ 17
 • വലുപ്പം
  2.39MiB
 • ഭാഷകൾ
  54 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  support@extensionsbox.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണവും ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Precision Airbnb Feedback Collector, ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

Precision Airbnb Feedback Collector ഇനിപ്പറയുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു:

വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനുതകുന്ന വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ബന്ധപ്പെട്ടവ

MPSTATS - аналитика Wildberries и OZON

3.8(124)

Бесплатная аналитика WB и OZON прямо на странице маркетплейсов: выбрать нишу, анализировать конкурентов.

Branalyzer Brand's Instant Analyzer

5.0(59)

Analyze brand traffic and key metrics for any website, including competitors, social metrics, and Truspilot...in less than a minute.

데이터랩툴즈 헬퍼

4.4(10)

데이터랩툴즈의 분석기능과 부가기능을 추가해주는 마케팅 도구.

PlePer Local SEO Tools

4.8(20)

Useful shortcuts and quick analyzes for Local SEO`s

tool4seller - Amazon Product Research

4.4(13)

Make your product research easy and fast. Help you gauge product potential, calculate profits, assess market competition & more.

Avantpro AMZ

3.5(13)

Extensão para análise detalhada de concorrência e mercado na AMZ.

Airnomad: Airbnb for Digital Nomads

4.9(85)

AI-powered tools for rental negotiations, weather forecasts, scams, events, visa, and local undiscovered gems.

Website ranking Traffic & Competitors

1.0(1)

Free tool provides Alexa rank, traffic analytics, top keywords, and competitors website analysis to optimize your website.

Helium 10

3.7(321)

Powerful Amazon and Walmart product research. Dive deep into marketplace data to assess competition, demand, opportunity & more.

AirReview: Airbnb Investment & Hosting Tools

3.9(65)

AirReview makes it easier for Airbnb hosts and investors to see every Airbnb’s average income & provides easier guest screening

Metrica - Fast website analytics

5.0(15)

Analysis of any websites in the world. Research the market and competitors. Find out web traffic. Find similar sites

PriceDaddy!

5.0(10)

Get the price analytics and information for properties on realestate.com.au

MPSTATS - аналитика Wildberries и OZON

3.8(124)

Бесплатная аналитика WB и OZON прямо на странице маркетплейсов: выбрать нишу, анализировать конкурентов.

Branalyzer Brand's Instant Analyzer

5.0(59)

Analyze brand traffic and key metrics for any website, including competitors, social metrics, and Truspilot...in less than a minute.

데이터랩툴즈 헬퍼

4.4(10)

데이터랩툴즈의 분석기능과 부가기능을 추가해주는 마케팅 도구.

PlePer Local SEO Tools

4.8(20)

Useful shortcuts and quick analyzes for Local SEO`s

tool4seller - Amazon Product Research

4.4(13)

Make your product research easy and fast. Help you gauge product potential, calculate profits, assess market competition & more.

Avantpro AMZ

3.5(13)

Extensão para análise detalhada de concorrência e mercado na AMZ.

Airnomad: Airbnb for Digital Nomads

4.9(85)

AI-powered tools for rental negotiations, weather forecasts, scams, events, visa, and local undiscovered gems.

Website ranking Traffic & Competitors

1.0(1)

Free tool provides Alexa rank, traffic analytics, top keywords, and competitors website analysis to optimize your website.

Google ആപ്സ്