PixGrid HTML Measurement
PixGrid HTML Measurement എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

PixGrid HTML Measurement

തിരഞ്ഞെടുത്തവ
4.0(

11 റേറ്റിംഗുകൾ

)
വിപുലീകരണംടൂളുകൾ6,00,000 ഉപയോക്താക്കൾ
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Your Pixel-Perfect Ruler for HTML Measurement

പിക്സ്‌ഗ്രിഡ് പരിചയപ്പെടുത്തുക: വെബ് എലിമെന്റ് പരിമാപനങ്ങളുടെ അവസാന പിക്സൽ-പെർഫെക്ട് റൂളർ പിക്‌സ്‌ഗ്രിഡ്, പിന്പെട്ട ശുദ്ധമായ പരിമാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ബ്രൌസർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസിങ്ങ് അനുഭവത്തെ മേഖലയും പ്രാധാന്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് പിക്‌സ്‌ഗ്രിഡ്. സവിശേഷതകൾ: 📏 റൂളർ ടൂൾ: ഞങ്ങളുടെ അറിവുള്ള റൂളർ സവിശേഷതയുടെ സഹായത്തോടെ പിക്സലായ പരിമാപനങ്ങൾ നേടുക. അംഗീകരിക്കാനും സർവ്വകലാശലായി പരിമാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാക്കാനും വിട്ടുപോകാതെ പിക്സലായ പരിമാപനം നല്കുക. 🔍 വെബ് എലിമെന്റുകൾ പരിമാപിക്കുക: വെബ് പേജുകളിൽ നിന്നും മൊത്തംവരുന്നതിന് എളുപ്പത്തിലും നിയമിക്കുകയും ലേഅഔട്ടുകളെ പരിമാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 🖱️ സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തവ: വെബ് പേജിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ലേഅഔട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും എളുപ്പത്തിൽ അതിന്റെ വലിപ്പം പരിമാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ⌨️ കീബേർഡ് ഷേർട്കട്ടുകൾ: കീബേർഡ് ഷേർട്കട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിമാപനങ്ങളെ വേഗത്തിൽ നാവിഗേറ്റുചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വന്തമാക്കുക. ആരെന്നാണ് പ്രയോജനം: 🎨 ഡിസൈനർമാർ: നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകൾ പിക്സൽ-പെർഫെക്ട് ആക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് പിക്‌സ്‌ഗ്രിഡ്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനോടുള്ള പൂർണ്ണത. 💻 ഡെവലപ്പേഴ്സ്: ശരിയായി പരിമാപനം ചെയ്യുകയും വെബ് എലിമെന്റുകൾ ശരിയായി സ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കോഡിംഗ് പ്രോസസ് സംരംഭിക്കുക. 📐 പ്രൊഫഷണൽസ്: ആർക്കിറ്റക്ടുകളും, ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസുകളും വെബ് ഉള്ളടക്കത്തിലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പരിമാപനത്തിന് പിക്സ്ഗ്രിഡിനാണ് അടിസ്ഥാനം നൽകുന്നത്. 📚 വിദ്യാർത്ഥികൾ: വെബ് ഡിസൈനും ഡെവലപ്പ്മെന്റും പഠിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായാണ് പിക്‌സ്‌ഗ്രിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങളെ നേരിടുന്നത്. പരിശോധിക്കുക, പരിമാപനം അടുക്കുന്ന വെബ് എലിമെന്റ് മൊത്തംവരുന്നതിനുള്ള ഉടനടി സന്ദർശിക്കുക, പിക്‌സ്‌ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിങ്ങ് അനുഭവത്തെ അഭിനന്ദിക്കുക.""" Introducing PixGrid HTML Measurement: The Ultimate Pixel-Perfect Ruler for Effortless Web Element Measurements Discover PixGrid HTML Measurement, the revolutionary browser extension meticulously crafted to elevate your web browsing experience with unparalleled precision. Whether you're an aspiring designer, seasoned developer, or someone who values accuracy above all, PixGrid HTML Measurement is the go-to tool that will revolutionize the way you measure web elements effortlessly. 📏 Ruler Tool: With our intuitive ruler feature, you can bid farewell to estimation and welcome a new era of precision. Get pixel-perfect measurements that leave no room for error. 🔍 Measure Web Elements: Seamlessly measure elements on web pages with the utmost ease and ensure your designs align flawlessly. PixGrid HTML Measurement empowers you to create layouts that are not only visually stunning but also perfectly aligned. 🖱️ Free Selection: Enjoy the freedom to select any element on a webpage and instantly measure its size effortlessly. No more struggling with tedious calculations or manual measurements – PixGrid HTML Measurement simplifies the process for you. ⌨️ Keyboard Shortcuts: Enhance your workflow by navigating through measurements swiftly using convenient keyboard shortcuts. With PixGrid HTML Measurement, you can save valuable time and improve your productivity like never before. Who Can Benefit from PixGrid HTML Measurement: 🎨 Designers: Perfect for designers who strive for pixel-perfection and demand seamless alignment with their creative vision. PixGrid HTML Measurement ensures that no detail goes unnoticed. 💻 Developers: Streamline your coding process by accurately measuring and precisely placing web elements in their rightful spots. With PixGrid HTML Measurement, your designs will be executed flawlessly. 📐 Professionals: Architects, photographers, and other professionals can rely on PixGrid HTML Measurement to obtain meticulous measurements on web content. This extension is an indispensable tool for those who demand precision and accuracy. 📚 Students: Ideal for students who aspire to learn about web design and development, PixGrid HTML Measurement equips you with the necessary tools to practice and refine your skills. Experience growth and mastery like never before. Elevate your browsing experience today with PixGrid HTML Measurement – where precision seamlessly merges with simplicity. Embrace the future of accurate web element measurement and unlock a world of possibilities. Try PixGrid HTML Measurement now and embark on a journey towards unparalleled precision.

5-ൽ 411 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.0.1
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2023, സെപ്റ്റംബർ 8
 • നൽകുന്നത്
  Karir Chado
 • വലുപ്പം
  463KiB
 • ഭാഷകൾ
  54 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  ഇമെയിൽ
  kakirichado16@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Scope Master

5.0(4)

Accurate Pixel Measurement Tool for Web Elements and Pages - Free & Efficient!

Color Generator - Color Palette

4.3(796)

Get vibrant hues from webpages, color picker, hex color, palette, colorzilla, and eyedropper for a more comprehensive selection.…

Metric Spy

5.0(4)

Quickly Measure Elements on Web Pages with a Ruler Tool, Free Selection, and Convenient Keyboard Shortcuts.

Dimensions

4.1(449)

A tool for designers to measure screen dimensions

Grid Ruler

3.7(325)

Create grids and measure their distance easily.

Measuremate

4.6(40)

The ultimate measuring tool for the web

Grid Lines Ruler

4.6(24)

Create grids on pages that provide the developers visual hints to help in developing the web app layouts.

Simple Ruler

5.0(5)

A very simple ruler to check your webpage, without ads, without secrets, just a ruler.

Pixel measurement — ഓൺലൈൻ റൂലർ പിക്സൽ

4.4(21)

Chrome വിപണി 'Pixel measurement — റൂളാർ പിക്സൽ മാപനം - പിക്സലുകൾ നിനക്ക് നിൽക്കുന്ന അകലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുക.

Page Ruler

3.5(11)

Page Ruler: Draw rulers on web pages to check element alignment in Chrome.

Better Ruler

4.8(48)

一款网页测量工具,支持吸附测量。为前端开发和ui设计提供便利。

Page Ruler

3.8(68)

Measure page elements size in pixel with an easy-to-use ruler.

Scope Master

5.0(4)

Accurate Pixel Measurement Tool for Web Elements and Pages - Free & Efficient!

Color Generator - Color Palette

4.3(796)

Get vibrant hues from webpages, color picker, hex color, palette, colorzilla, and eyedropper for a more comprehensive selection.…

Metric Spy

5.0(4)

Quickly Measure Elements on Web Pages with a Ruler Tool, Free Selection, and Convenient Keyboard Shortcuts.

Dimensions

4.1(449)

A tool for designers to measure screen dimensions

Grid Ruler

3.7(325)

Create grids and measure their distance easily.

Measuremate

4.6(40)

The ultimate measuring tool for the web

Grid Lines Ruler

4.6(24)

Create grids on pages that provide the developers visual hints to help in developing the web app layouts.

Simple Ruler

5.0(5)

A very simple ruler to check your webpage, without ads, without secrets, just a ruler.

Google ആപ്സ്