Pawsome Browser Kitties
Pawsome Browser Kitties എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

Pawsome Browser Kitties

cusmize.com
തിരഞ്ഞെടുത്തവ
3.4(

7 റേറ്റിംഗുകൾ

)
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Pawsome Browser Kitties is a browser extension that adds fun and unique cat cursors to your browsing experience

Pawsome Browser Kitties for Google Chrome is an enchanting browser extension that adds an interactive and delightful element to your browsing experience. Instead of simply changing the cursor design, it introduces playful cats that joyfully chase and follow your mouse cursor as you navigate the web. Let's meet these adorable companions: White Cat: A charming white cat that eagerly trails your mouse cursor, adding a touch of elegance and grace to your browsing journey. Black Cat: A mischievous black cat that darts and pounces after your mouse cursor, bringing a sense of mystery and fun to your online adventures. Black-White Cat: This delightful kitty showcases a mix of black and white fur as it playfully chases your mouse cursor, creating a visually captivating experience. Pink Cat: A whimsical pink cat that gleefully follows your mouse cursor, spreading joy and adding a splash of color to your browsing escapades. Seam Cat: Say hello to a seam cat, a unique and captivating feline companion that curiously trails your mouse cursor, showcasing its distinctive patterns and markings. Tigre Cat: Unleash your wild side with a tigre cat that energetically pursues your mouse cursor, capturing the essence of a playful tiger in the digital realm. Tomas Cat: Meet Tomas, an adventurous and curious cat who loves to chase and explore. Watch as it eagerly follows your mouse cursor, adding a sense of liveliness and curiosity to your browsing experience. These interactive kitties add an extra layer of engagement and whimsy to your browsing sessions, as they enthusiastically interact with your mouse cursor, creating a captivating and entertaining environment. Enjoy their delightful antics and let them accompany you on your virtual journeys with their feline charm and playfulness!

5-ൽ 3.47 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  3.1.0
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, ഏപ്രിൽ 3
 • വലുപ്പം
  3.18MiB
 • ഭാഷകൾ
  54 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  shuradev4@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ബന്ധപ്പെട്ടവ

PokeTube Theme for YouTube

3.8(4)

This theme typically involves incorporating Pokemon-related elements, such as Pokemon sprites, logos, or colors, into the design.

Cute Cat & Kitten Cursor

4.0(12)

Cute Cat cursor for chrome. New browser experience with custom Cat & Kitten cursor extension. Created for cat & kitten fans.

Stray Kitty

3.9(64)

A browser kitty toy

Pets Chrome

3.6(80)

🐾 Pets for Chrome is an application that adds cute and cuddly pets right into your browser.

കഴ്സർ ക്യാറ്റ്

4.4(3.4K)

രസകരമായ പൂച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ Chrome ബ്രൗസറിൽ കഴ്സറിനെ പിന്തുടരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ പൂച്ചയ്ക്ക്.

Customize YouTube Theme

4.4(7)

Change the design of the YouTube with one click, and also customize it.

Chrome Cat

5.0(42)

I'm a cat that likes to hang out in Chrome (^..^)ノ

Laser Cat

4.8(523)

Shoot laser at things you want to remove from the internet

Happy dog - virtual pet for you and friends

4.3(139)

Take care of a virtual pet together with your friends or as an office pet with your team

ക്യാറ്റ് ടാബ് കഴ്സർ

4.9(7)

Chrome-നായി ഇഷ്‌ടാനുസൃത കഴ്‌സർ നേടുക. ധാരാളം സൗജന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പൂച്ച പ്രേമികൾക്കായി കഴ്സറുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ശേഖരം ആസ്വദിക്കൂ.

Kitty for Google Chrome

4.4(8)

A browser kitty toy

സ്ക്രോൾബാർ പരിഷ്കരിക്കുക

3.4(7)

Customize scrollbar easily and quickly on all websites with our user-friendly solution. Modify appearance, color, width, and style…

PokeTube Theme for YouTube

3.8(4)

This theme typically involves incorporating Pokemon-related elements, such as Pokemon sprites, logos, or colors, into the design.

Cute Cat & Kitten Cursor

4.0(12)

Cute Cat cursor for chrome. New browser experience with custom Cat & Kitten cursor extension. Created for cat & kitten fans.

Stray Kitty

3.9(64)

A browser kitty toy

Pets Chrome

3.6(80)

🐾 Pets for Chrome is an application that adds cute and cuddly pets right into your browser.

കഴ്സർ ക്യാറ്റ്

4.4(3.4K)

രസകരമായ പൂച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ Chrome ബ്രൗസറിൽ കഴ്സറിനെ പിന്തുടരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ പൂച്ചയ്ക്ക്.

Customize YouTube Theme

4.4(7)

Change the design of the YouTube with one click, and also customize it.

Chrome Cat

5.0(42)

I'm a cat that likes to hang out in Chrome (^..^)ノ

Laser Cat

4.8(523)

Shoot laser at things you want to remove from the internet

Google ആപ്സ്