Paper Minecraft Gốc
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chơi Paper Minecraft gốc như một tiện ích Chrome - Cũng có thể chơi mà không cần internet, thử ngay bây giờ!

🌍 Paper Minecraft Original - Unleash Your Creativity! Dive into the blocky world of Paper Minecraft Original, where creativity knows no bounds. Craft, build, and explore in this pixelated realm that pays homage to the iconic Minecraft universe. Whether you're a seasoned crafter or a novice adventurer, embark on a journey of endless possibilities. 🧱 Limitless Building: Build and shape your world with an extensive array of blocks. From towering structures to intricate landscapes, unleash your imagination and create a unique universe. ⚔️ Survival Adventure: Face the challenges of the pixelated wilderness. Gather resources, craft tools, and survive the night as you navigate through a dynamic world filled with surprises. 🎨 Pixel Art Mastery: Express yourself with pixel-perfect creativity. Design stunning pixel art, construct detailed structures, and customize your surroundings with an extensive palette of vibrant colors. 🌲 Exploration and Discovery: Venture into the unknown, uncover hidden treasures, and explore vast landscapes teeming with secrets. The world of Paper Minecraft Original invites you to discover its wonders. 👾 Monsters and Challenges: Encounter formidable monsters and face thrilling challenges as you traverse the landscape. Your survival instincts and strategic thinking will be put to the test. 🤝 Multiplayer Excitement: Join forces with friends or fellow adventurers in multiplayer mode. Collaborate on grand projects, embark on quests, and share the joy of creating together. 🎮 Easy Controls: Enjoy an intuitive control system that allows for seamless navigation and crafting. Spend less time figuring out controls and more time immersed in the gaming experience. 🌐 Community of Builders: Connect with a vibrant community of builders and gamers. Share your creations, participate in challenges, and draw inspiration from the diverse creations of others. Embark on an unforgettable journey in the blocky universe of Paper Minecraft Original. Craft, build, and let your creativity run wild in a world where every block tells a story. Are you ready to embark on your pixelated adventure? 🌈✨ Play more games on the top-left menu.

4,3/56 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  28 tháng 1, 2024
 • Kích thước
  7.6MiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  retrobowlofficial2024@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Pacman Game Offline for Google Chrome

4,6(18)

Play classic Pacman game offline version on your Google Chrome!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Batman Runner Game

5,0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,5(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google