Papa's Scoop. Ban nguyên bản - Thành công ngọt ngào!
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chơi Papa's Scooperia Original như một tiện ích Chrome - Cũng có thể chơi mà không cần Internet, hãy thử ngay bây giờ!

🍦 Papa's Scoop. Original - Sweet Success! 🌟 Welcome to Papa's Scoop. Original, where sweet success is just a scoop away! Dive into the delightful world of ice cream mastery, crafting scrumptious treats and serving up smiles. Customize your creations, manage your scoop shop, and embark on a journey filled with endless sweetness. 🎉 🏆 Scoop to Success: Become the ultimate scoop master as you create mouthwatering ice cream delights. Craft custom sundaes that leave customers craving for more. 🍨 Customize Every Bite: Personalize your ice cream with a variety of flavors, toppings, and drizzles. From classic favorites to unique creations, the choices are as vast as your imagination. 🚀 Upgrade Your Scoop Shop: Elevate your business with smart upgrades. Invest in new equipment, trendy decorations, and unlock achievements as you transform your shop into an ice cream haven. 🌈 Seasonal Surprises: Celebrate the changing seasons with special treats and decorations. From summer sundaes to winter wonders, keep the excitement alive with limited-time events. 👩‍🍳 Meet Your Customers: Interact with a diverse cast of characters, each with their own preferences. Get to know your customers, serve them joyfully, and watch your loyal fanbase grow. 🎮 Mini-Games and Challenges: Take a break from scooping and enjoy engaging mini-games. Earn extra rewards and tackle challenges to keep the fun flowing. 🎶 Cheerful Atmosphere: Immerse yourself in a vibrant and cheerful atmosphere. From catchy tunes to delightful visuals, Papa's Scoop. Original creates an experience that's as joyful as the ice cream it serves. Savor the sweet taste of success in Papa's Scoop. Original - where every scoop is a celebration, and your scoop shop is destined for greatness! Are you ready to embark on a journey of sugary delights? 🍦✨ Play more games on the top-left menu.

5/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  28 tháng 1, 2024
 • Kích thước
  29.96MiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  retrobowlofficial2024@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Cookie Clicker

4,4(226)

Awesome cookie game for Chrome™ browser! Click on funny cookie, get more cookies, buy upgrades and become a cookie emperor!

2048 Cupcakes Game

5,0(9)

Play 2048 Cupcakes Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Babysitter Daycare Mania Game

5,0(10)

Play Babysitter Daycare Mania Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google