Support: Nhắc thắp hương

1 support issue

For additional help, check out the developer's support site.

  • All
  • Questions
  • Suggestions
  • Problems

Huy Phùng

Jun 20, 2016

Thông báo trước 1 hôm

Nên có tùy chọn cho thông báo trước 1 hôm. Vì 1 số người cúng rằm từ chiều tối 14.

Google apps