Network Privacy Shield - ตัวบล็อกโฆษณาที่ดีที่สุด - Chrome เว็บสโตร์
รูปภาพโลโก้สินค้าสำหรับ Network Privacy Shield - ตัวบล็อกโฆษณาที่ดีที่สุด

Network Privacy Shield - ตัวบล็อกโฆษณาที่ดีที่สุด

networkprivacyshield.com
4.9(

การให้คะแนน 72 รายการ

)
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3

ภาพรวม

บล็อกโฆษณา ป๊อปอัป และหยุดตัวติดตามทั้งหมดโดยใช้ส่วนขยายตัวบล็อกโฆษณาฟรีที่ดีที่สุด

Elevate your browsing to new heights with Network Privacy Shield - Best Ad Blocker, the ultimate ad-blocking extension that redefines your online experience. Say goodbye to the incessant barrage of ads, pop-ups, and trackers that invade your digital space, and say hello to a faster, cleaner, and more secure internet journey. With Network Privacy Shield, you're in control. 🚫 Block All Ads: Reclaim your screen real estate and immerse yourself in content that matters. Network Privacy Shield's robust ad-blocking technology ensures that all types of ads are eliminated, providing you with an uncluttered and distraction-free browsing environment. 🪟 No More Pop-Ups: Put an end to the frustration of intrusive pop-ups that disrupt your flow. Network Privacy Shield's advanced algorithms quash pop-ups before they even appear, allowing you to focus on what you're here for - seamless browsing. 🔒 Third-Party Tracker Defense: Your privacy is non-negotiable. Network Privacy Shield stands guard against third-party trackers, preserving your digital footprint from prying eyes and empowering you to navigate the web with increased confidence. ⏱️ Faster Loading Times: Time is precious, and we're here to make the most of it. By eradicating ads and unnecessary page elements, Network Privacy Shield turbocharges loading times, delivering a blazing-fast browsing experience that keeps up with your pace. 🛠️ Custom Ad Blocking: Tailor your ad-blocking preferences to align with your unique tastes. Network Privacy Shield's intuitive interface enables you to handpick elements you want to block, allowing for a personalized online sanctuary. 📞 Fast and Friendly Support: Need a helping hand? Our dedicated support team is at your beck and call. Whether you have inquiries, need guidance, or seek troubleshooting, our fast and friendly support ensures you're never alone on your browsing journey. 🎯 Precision Payload Improvement: It's not just about blocking ads; it's about optimizing your entire experience. Network Privacy Shield fine-tunes payload delivery, ensuring that you get what you want without the excess baggage. 🌐 Comprehensive Banner Banishment: Bid farewell to those pesky banners that litter your screen. Network Privacy Shield's all-encompassing approach sweeps away annoying banners, providing you with a serene digital landscape. 🛡️ Robust Security: Our commitment to your security is unwavering. Network Privacy Shield goes beyond ad-blocking, acting as a stalwart sentinel against online threats and enhancing your online armor. Experience the internet on your terms with Network Privacy Shield - Best Ad Blocker Extension. Install now to embark on a journey where ads, pop-ups, and trackers are relics of the past, and a rejuvenated browsing encounter awaits. Upgrade to Network Privacy Shield today and unlock a digital realm where you're in control.

4.9 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 72 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  1.0.2
 • อัปเดตแล้ว
  23 สิงหาคม 2566
 • ขนาด
  739KiB
 • ภาษา
  54 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  เว็บไซต์
  อีเมล
  networkprivacyshieldhelp@gmail.com
 • ไม่ใช่ผู้ค้า
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้า สำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผลกับสัญญาระหว่างคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

คุณอาจชอบเนื้อหาต่อไปนี้ด้วย…

AdBlock — block ads across the web

4.5(288.5K)

Block pop-ups and intrusive ads across YouTube, Facebook, and your favorite websites with AdBlock – a trusted ad blocker worldwide.

ตัวบล็อกโฆษณาความเป็นส่วนตัว - All in One Ad Ad Blocker ฟรี

4.3(89)

บอกลาโฆษณาที่น่ารำคาญและการรบกวนด้วยตัวบล็อกโฆษณาที่ทรงพลังของเราเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การท่องเว็บที่เร็วขึ้นและไม่ยุ่งเหยิง

Ghostery Tracker & Ad Blocker - Privacy AdBlock

4.6(13K)

Ghostery is a powerful privacy extension. Block ads, stop trackers and speed up websites.

Adblock - adblocker

4.4(324)

Ad block - block ads and pop-ups on YouTube, Facebook, Twitch. Ad blocker for clean Chrome. Adblock for Youtube - effectively…

แอป Google