Metric Spy Page Ruler Redux
Imatge del logotip de l'element per a Metric Spy Page Ruler Redux

Metric Spy Page Ruler Redux

Destacades
5,0(

4 puntuacions

)
Element de contingut multimèdia: captura de pantalla 1

Visió general

Quickly Measure Elements on Web Pages with Metric Spy Page Ruler Redux, Free Selection, and Convenient Keyboard Shortcuts.

Attention web developers, designers, and marketers! Presenting Metric Spy: your solution for precise web page measurements. Simplify element gauging, ensure flexibility in measurement, and optimize workflow using convenient keyboard shortcuts. Elevate your design precision with Metric Spy, enhancing your web development process with ease. 🔍 Features: 📏 Ruler tool for precise measurements 🌐 Measure elements on web pages easily 🖱️ Free selection for flexible measuring ⌨️ Convenient keyboard shortcuts for quick access Enhance your web page analysis with Metric Spy! Quickly measure elements, ensure accurate pixel sizing, and simplify your workflow. Atenció desenvolupadors web, dissenyadors i marquetinians! Presentem Metric Spy: la vostra solució per a mesures precises de pàgines web. Simplifica l'aforament d'elements, assegura la flexibilitat en la mesura i optimitza el flux de treball utilitzant dreceres de teclat convenients. Millora la precisió del teu disseny amb Metric Spy, millorant el teu procés de desenvolupament web amb facilitat. 🔍 Característiques: 📏 Eina de regla per a mesures precises 🌐 Mesura elements a les pàgines web fàcilment 🖱️ Selecció lliure per a mesurament flexible ⌨️ Dreceres de teclat convenients per a un accés ràpid Millora la teva anàlisi de pàgines web amb Metric Spy! Mesura ràpidament elements, assegura un dimensionament de píxels precis i simplifica el teu flux de treball. Attention web developers, designers, and marketers! We are thrilled to introduce the newly renamed, Metric Spy Page Ruler Redux! This is your ultimate solution for precise web page measurements. It's not just a tool, but a revolution in element gauging, offering exceptional flexibility in measurement, and an optimized workflow with convenient keyboard shortcuts. Metric Spy Page Ruler Redux is designed to elevate your design precision, enhancing your web development process with utmost simplicity and ease. This isn't just your ordinary page ruler redux, but an advanced, feature-packed tool that makes web page measurement a breeze. 🔍Featuring: 📏 A state-of-the-art ruler tool for precise measurements 🌐 An intuitive interface to measure elements on web pages effortlessly 🖱️ Free selection for flexible measuring, making it the ultimate page ruler redux ⌨️ Convenient keyboard shortcuts for quick access, perfect for those who value efficiency With Metric Spy Page Ruler Redux, you can enhance your web page analysis like never before. It's not just a page ruler redux, it's your secret weapon. Quickly measure elements, ensure accurate pixel sizing, and simplify your workflow with this top-notch page ruler redux. Metric Spy Page Ruler Redux is designed to streamline your web development process. With this page ruler redux, you can now measure elements on your web page with absolute precision and ease. 🎯Benefits of using Metric Spy Page Ruler Redux: 🔹 Enhanced precision: With this page ruler redux, you'll get accurate measurements every time. 🔹 Flexibility: The free selection feature allows for flexible measuring, making it the most versatile page ruler redux. 🔹 Simplified workflow: With convenient keyboard shortcuts, this page ruler redux will make your workflow smoother than ever. Metric Spy Page Ruler Redux is more than just a measuring tool, it's a game-changer. This page ruler redux is designed to make your web development process efficient and precise. Why settle for less when you can have the best? With Metric Spy Page Ruler Redux, you get the ultimate page ruler redux that offers precision, flexibility, and simplicity. This is not just another page ruler redux, but a tool that will transform the way you measure web pages. Metric Spy Page Ruler Redux is the ultimate page ruler redux for web developers, designers, and marketers. It's time to take your web page measurements to the next level with this advanced page ruler redux. Upgrade your toolkit and enjoy the benefits of precise, flexible, and efficient web page measurement. Experience the difference with Metric Spy Page Ruler Redux today!

5 de 54 puntuacions

Google no verifica les ressenyes. Obtén més informació sobre els resultats i les ressenyes.

Detalls

 • Versió
  1.0.1
 • Actualitzat
  2 de desembre del 2023
 • Ofert per
  Metric Spy Page Ruler
 • Mida
  268KiB
 • Idiomes
  54 idiomes
 • Desenvolupador
  Correu electrònic
  harelboquireniwaeidkm@gmail.com
 • No comerciant
  Aquest desenvolupador no s'ha identificat com a comerciant. Els consumidors de la Unió Europea han de saber que els drets dels consumidors no s'aplicaran als contractes que concertin amb aquest desenvolupador.

Privadesa

El desenvolupador ha comunicat que no recollirà ni utilitzarà les teves dades. Per obtenir més informació, consulta la política de privadesa del desenvolupador.

Aquest desenvolupador declara que les teves dades:

 • No es venen a tercers, fora dels casos d'ús aprovats
 • No s'utilitzen ni es transfereixen amb finalitats que no estiguin relacionades amb la funcionalitat principal de l'element.
 • No s'utilitzen ni es transfereixen per determinar la situació creditícia ni per a finalitats de préstec

Relacionats

Grid Lines Ruler

4,6(24)

Create grids on pages that provide the developers visual hints to help in developing the web app layouts.

Page Ruler

0,0(0)

Page ruler extension to measure elements on web pages. An advanced page ruler tool to measure the size of web elements in pixels.

Screen Ruler: Measure The Web

5,0(7)

Measure sizes, distances, margins and paddings of any element on any web page.

Regla virtual — Tamaño píxeles

4,5(23)

Extensión de Chrome 'Regla virtual — Tamaño píxeles': mide distancias en píxeles directamente en tu navegador.

Measuremate

4,6(40)

The ultimate measuring tool for the web

Page Ruler

3,5(11)

Page Ruler: Draw rulers on web pages to check element alignment in Chrome.

Designer Tools

4,7(206)

Measure and align elements within Chrome

Simple Ruler

5,0(6)

A very simple ruler to check your webpage, without ads, without secrets, just a ruler.

Better Ruler

4,8(49)

一款网页测量工具,支持吸附测量。为前端开发和ui设计提供便利。

Page Grid Ruler

0,0(0)

Draw a grid view, get page dimensions in pixel (px) unit and draw a rule

Grid Ruler

3,7(326)

Create grids and measure their distance easily.

Measure Everything

4,5(34)

Element distance measurement tool.

Grid Lines Ruler

4,6(24)

Create grids on pages that provide the developers visual hints to help in developing the web app layouts.

Page Ruler

0,0(0)

Page ruler extension to measure elements on web pages. An advanced page ruler tool to measure the size of web elements in pixels.

Screen Ruler: Measure The Web

5,0(7)

Measure sizes, distances, margins and paddings of any element on any web page.

Regla virtual — Tamaño píxeles

4,5(23)

Extensión de Chrome 'Regla virtual — Tamaño píxeles': mide distancias en píxeles directamente en tu navegador.

Measuremate

4,6(40)

The ultimate measuring tool for the web

Page Ruler

3,5(11)

Page Ruler: Draw rulers on web pages to check element alignment in Chrome.

Designer Tools

4,7(206)

Measure and align elements within Chrome

Simple Ruler

5,0(6)

A very simple ruler to check your webpage, without ads, without secrets, just a ruler.

Aplicacions de Google