Image Upscaler - Chrome వెబ్ స్టోర్
Image Upscaler‌కు సంబంధించి ఐటెమ్ లోగో

Image Upscaler

image-upscaler.pro
ఫీచర్ చేయబడినవి
4.7(

16 రేటింగ్‌లు

)
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

Image Upscaler: AI-powered photo upscaling for pixel-perfect visuals. Enhance images with stunning detail and clarity.

Image Upscaler: Unleash the Power of Pixel Perfection Elevate your visual experience with the groundbreaking Image Upscaler extension for Chrome. This cutting-edge tool harnesses the full potential of AI technology to transform your digital world, offering unparalleled image enhancement capabilities right at your fingertips. 💥 Unlock the Secret to Stunning Visuals Witness the magic of Image Upscaler as it breathes new life into your pixelated or low-resolution photos. With a single click, this innovative extension leverages advanced algorithms to upscale and enhance your visuals, revealing intricate details and crisp clarity like never before. 🔍 Image Upscaler: A Game-Changer for Digital Enthusiasts Whether you're a photographer, graphic designer, content creator, or simply someone who appreciates stunning visuals, Image Upscaler is your ultimate companion. Say goodbye to compromised photo quality and embrace a world of pixel perfection. 🌟 Key Features of Image Upscaler: 🔬 AI-Powered Photo Enhancement: Harness the power of cutting-edge AI technology to upscale and sharpen your photos with unparalleled precision. 🚀 Seamless Integration: Experience the convenience of having Image Upscaler seamlessly integrated into your Chrome browser, just a click away. 🔄 Batch Processing: Save time and streamline your workflow by upscaling multiple photos simultaneously. 🎨 Advanced Controls: Customize your upscaling experience with fine-tuned settings for optimal results. 📂 Compatibility Galore: Effortlessly upscale photos in various formats, including JPEG, PNG, and more. 💡 How to Unleash the Power of Image Upscaler: 1. Install the Image Upscaler extension from the Chrome Web Store. 2. Click on the extension icon in your browser toolbar. 3. Select the photo(s) you want to upscale. 4. Adjust the upscaling settings to your preferences. 5. Watch in awe as Image Upscaler works its magic, transforming your visuals into high-resolution masterpieces. 🌐 Instant Access to Image Upscaler Prowess Image Upscaler puts unparalleled visual enhancement capabilities at your fingertips, ensuring you never have to compromise on photo quality again. With just a few clicks, you can elevate your digital experience and unlock a world of breathtaking visuals. 📷 Unleash Your Creative Potential Photographers, rejoice! Image Upscaler empowers you to extract every ounce of detail from your captures, revealing the true essence of your artistry. Stunning prints, captivating galleries, and awe-inspiring portfolios are now within reach. 🎨 Graphic Designers' Dream Tool As a graphic designer, Image Upscaler is your secret weapon for creating visually stunning designs. Say goodbye to pixelated photos and embrace crisp, high-resolution visuals that will make your designs truly pop. 📹 Content Creators' Ultimate Ally Whether you're a YouTuber, social media influencer, or content creator, Image Upscaler ensures your visuals always look their best. Captivate your audience with stunning thumbnails, graphics, and visuals that demand attention. 🔍 Explore and Enhance with Ease Image Upscaler's intuitive interface and advanced controls make image enhancement a breeze. Dive deep into the settings to fine-tune every aspect of your upscaling experience, or let the AI work its magic with a single click. 🌟 Why Image Upscaler? ✅ Cutting-Edge AI Technology: Harness the power of advanced AI algorithms for unparalleled photo upscaling. ✅ Seamless Integration: Enjoy the convenience of having Image Upscaler at your fingertips, directly within your Chrome browser. ✅ Time-Saving Efficiency: Streamline your workflow with batch processing and instant upscaling capabilities. ✅ Endless Possibilities: Unlock a world of creative potential and elevate your visuals to new heights. 💡 Get Started Now Embark on a journey to visual perfection with Image Upscaler. Download the extension for Chrome today and experience the power of AI-driven image enhancement. Whether you're a professional or an enthusiast, Image Upscaler is your gateway to a world of stunning visuals, where every pixel counts. 🚀 Join the Visual Revolution ➤ Step into the future of photo upscaling. ➤ Enhance your digital experience. ➤ Discover the potential of AI in every pixel. 👥 Growth Through Community ① Constant enhancements driven by user feedback. ② Active community involvement for ongoing improvements. ③ Devoted to innovative and user-centric development. 🌍 Cultural and Visual Diversity 🌐 Support for a wide range of photo formats and resolutions. 🌐 Culturally inclusive algorithms for unbiased upscaling. 🌐 Multilingual user support catering to a global audience. 📑 Clear Usage Policies ♦️ Concise guidelines for the proper use of the upscaling tool. ♦️ Committed to transparency across all operations. ♦️ Expanded FAQ section covering a broader range of user queries. 🚀 Download the Image Upscaler extension today and embark on a journey to visual perfection. The future of photo enhancement is here, and it's powered by artificial intelligence. Welcome to an era of unparalleled clarity, detail, and pixel prowess, right at your fingertips. 📪 Contact us: Any questions or suggestions? Feel free to reach out at 💌 tapnetic307@gmail.com

5కు 4.716 రేటింగ్‌లు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  1.0.14
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  12 ఏప్రిల్, 2024
 • సైజ్‌
  718KiB
 • భాషలు
  55 భాషలు
 • డెవలపర్
  వెబ్‌సైట్
  ఈమెయిల్‌
  tapnetic307@gmail.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు. మరింత తెలుసుకోవడానికి, డెవలపర్ గోప్యతా పాలసీని చూడండి.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

మద్దతు

సంబంధించినవి

చిత్రాల కోసం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ రిమూవర్

4.7(46)

చిత్ర నేపథ్యాన్ని స్వయంచాలకంగా మరియు త్వరగా తొలగించండి, చిత్ర నేపథ్యాన్ని పారదర్శకంగా చేయండి లేదా నేపథ్యాలను మార్చండి.

చిత్రం రీసైజర్ ఉచితం

5.0(5)

ఉచితంగా నాణ్యతను కోల్పోకుండా PNG, JPG, JPEG మరియు WebP ఫార్మాట్‌ల పరిమాణాన్ని మార్చడానికి ఇమేజ్ రీసైజర్ యాప్‌ని ఉపయోగించండి.

BG Remaker - Replace & Remove Background

5.0(15)

An efficient AI image background processing tool that can greatly improve your work efficiency

HD Image Downloader - Nero Lens for Chrome

3.0(2)

This efficient tool helps you download small photos from the web with 4x larger size and clearer results.

HD Image Downloader & Upscaler

1.0(1)

Download HD images instantly from website and upscale images up to 8X

Image Upscaler

3.0(2)

Upscale an image using artificial intelligence or a native HTML5 engine in your browser!

ఫోటో నుండి వాటర్‌మార్క్ రిమూవర్

4.7(14)

వ్యక్తులు, వస్తువులు, వాటర్‌మార్క్‌లు లేదా వచనం వంటి ఏదైనా అవాంఛిత కంటెంట్‌ను తొలగించడానికి బ్రష్ సాధనాన్ని ఉపయోగించండి.

Upscalepics

5.0(8)

Increase the resolution of any image with a simple right click. Works with most of the websites.

ఫోటో పునరుద్ధరణ - ఫోటోలను పునరుద్ధరించండి

4.7(14)

ఇమేజ్ అప్‌స్కేలర్, ఫోటో ఎన్‌హాన్సర్, అన్‌బ్లర్ ఇమేజ్, అప్‌స్కేల్ ఇమేజ్, కలరైజ్ ఫోటో, ఇమేజ్ షార్పెనర్ మరియు మరిన్నింటితో సహా.

చిత్ర పెంచుకొనివేసిన వాటిని

5.0(5)

AI చిత్ర పెంచుకొనివేసిన వాటిని ఉపయోగించి ఫోటోలను సులభంగా పెంచుకోండి. చిత్ర రెజల్యూషన్ పెంచుకొనివేయండి, రంగులను మెరుగుపరచండి, మరియు…

చిత్రం నుండి నేపథ్యాన్ని తీసివేయండి

5.0(10)

చిత్రం నుండి నేపథ్యాన్ని తీసివేసేందుకు ఈ ప్రకటన సహాయపడుతుంది. బ్రౌజర్‌లో లేదా అప్‌లోడ్ చేసిన చిత్రాన్ని ఎంచుకోండి.

AI చిత్ర నిర్మాణకర్త - టెక్స్టు నుండి చిత్రం ఆన్‌లైన్

4.7(193)

AI కి ఉపయోగించి టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్స్‌ను ఒక చిత్రంలోకి మార్చుకోండి; Pexels లేదా Unsplash నుండి శోధించకుండా మిగిలిన ఉచిత స్టాక్…

చిత్రాల కోసం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ రిమూవర్

4.7(46)

చిత్ర నేపథ్యాన్ని స్వయంచాలకంగా మరియు త్వరగా తొలగించండి, చిత్ర నేపథ్యాన్ని పారదర్శకంగా చేయండి లేదా నేపథ్యాలను మార్చండి.

చిత్రం రీసైజర్ ఉచితం

5.0(5)

ఉచితంగా నాణ్యతను కోల్పోకుండా PNG, JPG, JPEG మరియు WebP ఫార్మాట్‌ల పరిమాణాన్ని మార్చడానికి ఇమేజ్ రీసైజర్ యాప్‌ని ఉపయోగించండి.

BG Remaker - Replace & Remove Background

5.0(15)

An efficient AI image background processing tool that can greatly improve your work efficiency

HD Image Downloader - Nero Lens for Chrome

3.0(2)

This efficient tool helps you download small photos from the web with 4x larger size and clearer results.

HD Image Downloader & Upscaler

1.0(1)

Download HD images instantly from website and upscale images up to 8X

Image Upscaler

3.0(2)

Upscale an image using artificial intelligence or a native HTML5 engine in your browser!

ఫోటో నుండి వాటర్‌మార్క్ రిమూవర్

4.7(14)

వ్యక్తులు, వస్తువులు, వాటర్‌మార్క్‌లు లేదా వచనం వంటి ఏదైనా అవాంఛిత కంటెంట్‌ను తొలగించడానికి బ్రష్ సాధనాన్ని ఉపయోగించండి.

Upscalepics

5.0(8)

Increase the resolution of any image with a simple right click. Works with most of the websites.

Google యాప్‌లు