Image-saver
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Image-saver

Image-saver

Nổi bật
5,0(

2 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Best image download tools for you! Just inpage download! Fast and easy!

Best image tools for you! Just save pictures inpage! Fast and easy! Image-saver is one of the most useful and powerful image tools. Support images,icon,svg,etc. Support pixabay, pexels, stocksnap, upslash, and almost all kinds of websites which have any pictures! ✨ Support all Kinds of images ✨ Supports many formats including PNG, JPEG, JPG, BMP, ICO, SVG, WEBP, etc. ✨ Filter by size (release soon...) ✨ Preserves file name (release soon...) 最好的图片下载工具! 支持页内所有图片下载! 快速简便! Image-saver 是最有用,功能最强大的图像下载工具之一。 支持下载图像,图标,svg等。 支持pixabay, pexels, stocksnap, upslash以及几乎所有带有图片的网站! ✨ 支持所有类型的图像 ✨ 支持多种格式,包括PNG,JPEG,JPG,BMP,ICO,SVG,WEBP等。 ✨ 支持按大小过滤(即将发布...) ✨ 支持保留文件名(即将发布...) あなたのための最高の画像ダウンロードツール! ページはめ込みダウンロードだけ! 速くて簡単! イメージセーバーは、最も便利で強力なイメージダウンロードツールの1つです。 ダウンロード画像、アイコン、svgなどをサポートします。 pixabay、pexels、stocksnap、upslash、および写真のあるほぼすべての種類のWebサイトをサポートします。 ✨ すべての種類の画像をサポートする ✨ PNG、JPEG、JPG、BMP、ICO、SVG、WEBPなどを含む多くの形式をサポートします。 ✨ サイズでフィルタリング(まもなくリリース...) ✨ ファイル名を保持します(まもなくリリースされます...) 당신을위한 최고의 이미지 다운로드 도구! 인 페이지 다운로드! 빠르고 쉽습니다! 이미지 세이버는 가장 유용하고 강력한 이미지 다운로드 도구 중 하나입니다. 다운로드 이미지, 아이콘, svg 등을 지원합니다. pixabay, pexels, stocksnap, upslash 및 사진이있는 거의 모든 종류의 웹 사이트를 지원합니다! ✨ 모든 종류의 이미지 지원 ✨ PNG, JPEG, JPG, BMP, ICO, SVG, WEBP 등 다양한 형식을 지원합니다. ✨ 크기별 필터링 (곧 출시 ...) ✨ 파일 이름 유지 (곧 출시 ...) Лучшие инструменты для загрузки изображений для вас! Просто загрузите на странице! Быстро и просто! Image-saver - один из самых полезных и мощных инструментов для загрузки изображений. Поддержка загрузки изображений, значок, svg, и т. Д. Поддерживайте pixabay, pexels, stocksnap, upslash и почти все виды веб-сайтов, на которых есть изображения! ✨ Поддержка всех видов изображений ✨ Поддерживает множество форматов, включая PNG, JPEG, JPG, BMP, ICO, SVG, WEBP и т. Д. ✨ Фильтр по размеру (скоро релиз ...) ✨ Сохраняет имя файла (скоро релиз ...) Công cụ tải xuống hình ảnh tốt nhất dành cho bạn! Chỉ cần tải xuống trong trang! Nhanh và dễ! Image-saver là một trong những công cụ tải xuống hình ảnh hữu ích và mạnh mẽ nhất. Hỗ trợ tải xuống hình ảnh , biểu tượng , svg ,, v.v. Hỗ trợ pixabay, pexels, stocknap, upslash và hầu hết các loại trang web có bất kỳ hình ảnh nào! ✨ Hỗ trợ tất cả các loại hình ảnh ✨ Hỗ trợ nhiều định dạng bao gồm PNG, JPEG, JPG, BMP, ICO, SVG, WEBP, v.v. ✨ Lọc theo kích thước (phát hành sớm ...) ✨ Bảo tồn tên tệp (phát hành sớm ...) Alat unduh gambar terbaik untuk Anda! Unduh hanya dalam halaman! Cepat dan mudah! Image-saver adalah salah satu alat pengunduh gambar yang paling berguna dan kuat. Mendukung gambar unduhan, ikon, svg, dll. Dukung pixabay, pexels, stocknap, upslash, dan hampir semua jenis situs web yang memiliki gambar! Beste Bild-Download-Tools für Sie! Einfach inpage herunterladen! Schnell und einfach! Image-Saver ist eines der nützlichsten und leistungsstärksten Tools zum Herunterladen von Bildern. Unterstützung Download Bilder , Symbol , SVG , etc. Unterstützen Sie Pixabay, Pexels, Stocksnap, Upslash und fast alle Arten von Websites, die Bilder enthalten! Les meilleurs outils de téléchargement d'images pour vous! Téléchargement juste en page! Rapide et facile! Image-Saver est l'un des outils de téléchargement d'images les plus utiles et les plus puissants. Prise en charge des images de téléchargement, icône, svg, etc. Soutenez pixabay, pexels, stocksnap, upslash et presque toutes sortes de sites Web qui ont des images!

5/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1.6
 • Đã cập nhật
  15 tháng 2, 2021
 • Nhà cung cấp
  conan
 • Kích thước
  226KiB
 • Ngôn ngữ
  51 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  conanskyforce@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Image Downloader

4,1(18)

Easy to use and powerful image downloader for your browser

ImageMass - Bulk Images Downloader

2,8(5)

The best picture batch download plug-in! Support all website image download!

Image Downloader

4,5(462)

Find images on web pages, sort them by resolution or format, download one image or select all to bulk download.

Trình tải ảnh miễn phí

4,3(6)

Dễ dàng tải xuống bất kỳ hình ảnh nào từ trang web chỉ với một cú nhấp sử dụng Trình tải ảnh miễn phí

Double-click Image Downloader

4,3(168)

Double-click any image to download it quickly and quietly, or use the Hover Button.

Image downloader

0,0(0)

Best tools to download images for you, support all kinds of images, including background images, Simple and Fast!

Just Save

4,4(21)

A simple WebExtension for skipping the "Save As" dialog when saving images, pages and links.

Photo download & Save image

3,6(8)

Conveniently download picture&photo on any page, quickly save images to local

Quick Image Downloader

4,6(10)

Browse and download all images from the page in one click

Download Image from Context Menu

4,4(7)

Adds a context (Right click) menu item to images which allows you to directly download them without a prompt.

One Click Image Downloader

3,8(92)

Adds download buttons to images on a web page.

Gearbest Images Downloader

5,0(1)

Save Gearbest images in one click.

Image Downloader

4,1(18)

Easy to use and powerful image downloader for your browser

ImageMass - Bulk Images Downloader

2,8(5)

The best picture batch download plug-in! Support all website image download!

Image Downloader

4,5(462)

Find images on web pages, sort them by resolution or format, download one image or select all to bulk download.

Trình tải ảnh miễn phí

4,3(6)

Dễ dàng tải xuống bất kỳ hình ảnh nào từ trang web chỉ với một cú nhấp sử dụng Trình tải ảnh miễn phí

Double-click Image Downloader

4,3(168)

Double-click any image to download it quickly and quietly, or use the Hover Button.

Image downloader

0,0(0)

Best tools to download images for you, support all kinds of images, including background images, Simple and Fast!

Just Save

4,4(21)

A simple WebExtension for skipping the "Save As" dialog when saving images, pages and links.

Photo download & Save image

3,6(8)

Conveniently download picture&photo on any page, quickly save images to local

Các ứng dụng của Google