Full Page Translator
Full Page Translator‌కు సంబంధించి ఐటెమ్ లోగో

Full Page Translator

u-language.com
ఫీచర్ చేయబడినవి
4.5(

1.9వే రేటింగ్‌లు

)
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 5 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 5 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 5 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

Translator Google, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS). Select to…

translator for Chrome best and easiest way to quickly translate part of the content that you need, such as words, phrases, or even menu items. Translate words and phrases while browsing the web, using Google Translate. Translate while you read and write with Quick Translate, the world's most accurate translator. With this translator, you can enjoy Google translate unbeatable translation quality without leaving your browser. Translate while reading Learn a language by reading whatever you like. Translate words & phrases live on any web page. Click words or phrases on any site to translate them. Download Quick Translate for Chrome for free to start translating today. Highlight the word or text you want to translate and you will immediately see the translation into your language. All in one simple and understandable browser extension. ➖ Completely free. Doesn't require registration or any subscriptions; ➖ Supports over 120 languages; ➖ Automatic language detection; ➖ Text voice acting for 60 languages; ➖ Reverse translation; ➖ Works on all sites including Gmail, Facebook, Twitter and others; ➖ Convenient and intuitive user interface of the extension; ➖ Translating words using a dictionary (+ dictionary works offline). Translate your writing With the translator, you can write your content at the top of the pop-up and get the translation at the bottom. All translations (like French, German, Spanish, Arabic, and ninety-seven other languages) are powered by neural machine translations by Google Translate that accurately translates your content. translator reads and reproduces words, phrases and entire texts using quality human text-to-speech (TTS) translation. It shows transcription and transliteration, also knows how to reproduce words or texts with the correct accent and with correct stress. Learn the correct pronunciation words right away, without postponing it for later! translator functionality: ✔️ Web page translation - full web page translation with mouse hover translation ✔️ dictionary - Word meaning, pronunciation, synonyms, hypernyms, hyponyms and more. ✔️ bookmarks - Keeps track of all the changes you made to your bookmarks. Saving translation history. ✔️ text to speech - Hear correct pronunciation and play words and texts with correct accent. ✔️ image translation (image recognition) - Just select the area on the monitor that you want to translate (the principle of work is as in the screenshot tool). In the new version of the extension, we have added the ability to select translators. Now you do not need to install additional programs or applications to use Google Translate, all in one convenient extension, with all the features that are available for the uLanguage translator. Text-to-speech Use TTS function that helps you learn how words sound as well as phonetic transcription. Full-page translations Translate entire web pages into your desired language with just one click. This is a new feature provided by Google Translator for free that we integrated into our translator. Bing Translator another big name in free online translation websites is Bing, which uses Microsoft Translator. You can select your input language or have the site automatically detect it as you type. If you have your microphone enabled, you can speak the text you want to be translated, which seems quite convenient if you ask us. Translate Translator enables travelers, students, business professionals, employers, and medical staff to read, write and speak in the desired languages and translate anywhere in the world. • Text translator: Get free translation for text in over 100 languages. • Translate text to speech: Listen to translation in male or female voices. • Switch between different dialects when you translate. • Dictionary & Thesaurus for all languages. • Transliteration, Sharing, Favorites, History, and much more. • Photo translator: With Translator, you can use your camera to translate menus, signs, and more instantly. • Offline translation: Translate in over 40 Languages without an Internet connection. • Voice translator: Translate Voice-to-Voice conversation and speech. • Verb conjugations in different tenses. Just choose which translator you want to use today: uLanguage translate or Google translate. Use the translator for your travel journeys in 2023: - translate text and voice in seconds - translate question for local people, - translate conversation in shops, - translate signs and pointers. Microsoft translator is a free, personal translation app for more than 70 languages, to translate text, voice, conversations, camera photos and screenshots. You can also download languages for offline translation for free to use when you travel. We really hope that our translator will be useful to you! We look forward to your feedback and ratings! Also write your suggestions for improving the functionality - help@u-language.com Простой переводчик. Перевести выделенный текст с веб-сайтов. Приложение Translate It переводит тексты, слова с любой веб-страницы на ваш язык. Удобный переводчик и словарь. Переводчик и словарь - ПОЗВОЛЬТЕ ВЫБРАТЬ И ПЕРЕВОДИТЬ ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА Как это работает? 1. Установите расширение Translator из Интернет-магазина Chrome. 2. Перейдите к документу или к странице, которую вы хотите перевести. какой-то текст. 3. Выделите нужный текст и переведите его. 4. Получите свой перевод. 👉 Перевести слова и предложения 👉 Говорите и переводите текст 👉 Слушайте переведенный текст 👉 Легко копировать и вставлять текст 👉 Поделитесь переводом текста с друзьями 👉 Подробная история 👉 Простой и привлекательный пользовательский интерфейс 👉 Бесплатный переводчик с речью 👉 Бесплатный перевод на другой язык 👉 Совершенно бесплатно и быстрее 👉 Лучшее приложение для перевода слов 👉 Перевести более 100 языков 👉 Копируйте и удаляйте текст одним щелчком мыши с помощью переводчика Голосовой переводчик: Основная функция приложения для бесплатного языкового переводчика - голосовой переводчик. Просто говорите и легко переводите все свои слова на выбранный язык. Говорите сразу и переводите несколько раз на разные языки. Нажмите и удерживайте кнопку голосового управления и произнесите слова, которые хотите перевести, и ваши слова будут легко переведены на нужный язык. Translate free - лучший языковой переводчик с помощью голосового приложения. Переведите текст с помощью этого переводчика или инструмента веб-перевода, переводчик для хром. Перевести: Переводчик всегда поможет разобрать иностранные тексты на любом сайте и даже в PDF-документах! Не беспокойтесь о незнакомых словах! Всего один щелчок - и языковой барьер преодолен. Выберите слово, и оно автоматически определит соответствующие выражения в вашем тексте. Выберите предложение или абзац и мгновенно получите его перевод на самой странице. Слушайте произношение и откройте для себя примеры использования из реальной жизни. ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК Встроенный переводчик переводит выбранный текст предложение за предложением и вставляет перевод на веб-страницу с сохранением исходного форматирования. КАК ЗАПУСТИТЬ Переводчик * нажмите кнопку «Переводчик» на панели инструментов Chrome. * воспользуйтесь контекстным меню «Переводчик», затем выберите предпочтительное приложение для перевода. КАК ПЕРЕВЕСТИ ВЫБОР Выделите текст и: * нажмите кнопку «Расширение переводчика» на панели инструментов Chrome, чтобы запустить автономное приложение «Переводчик». * нажмите плавающую кнопку «Переводчик», чтобы запустить «Переводчик всплывающих пузырьков». * воспользуйтесь контекстным меню «Переводчик», затем выберите «Встроенный переводчик».

5కు 4.51.9వే రేటింగ్‌లు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  1.4.6
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  5 డిసెంబర్, 2023
 • సైజ్‌
  850KiB
 • భాషలు
  48 భాషలు
 • డెవలపర్
  208 Witmer St Los Angeles, CA 90026 USA
  వెబ్‌సైట్
  ఈమెయిల్‌
  almzwhitey083@gmail.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు. మరింత తెలుసుకోవడానికి, డెవలపర్ గోప్యతా పాలసీని చూడండి.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

సంబంధించినవి

Full Page Translator

4.7(4.3వే)

Translator Google, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS). Select to…

translator and dictionary

4.5(51)

Translate spanish, translate english, translate portuguese using Google Translate.

Translate All Languages - Translate what you read or write

4.6(93)

Translate between languages using features like text translator. Translate all is a language translation expert.

Full Page Translator

4.5(879)

Translator Google, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS). Select to…

Translator

4.3(37)

Translate words and phrases while browsing the web, using Google translator.

Simple Translate

4.6(338)

Quickly translate selected or typed text on web pages. Supports Google Translate and DeepL API.

ఒక అనువదించు క్లిక్ చేయండి

4.5(71)

ఒక క్లిక్తో Google అనువాదంతో మీ ఎంచుకున్న టెక్స్ట్ని అనువదించండి. సరళమైన రీతిలో అనువాదం.

Full Page Translator

4.7(401)

Translator, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS) using Google Translate.…

MTT Translate manga

4.6(796)

మౌస్ టూల్టిప్ అనువాదకుడు గూగుల్ అనువాదం ఉపయోగించి మౌస్‌ఓవర్ వచనాన్ని అనువదించండి. Support OCR, TTS, manga translator & pdf…

లింగ్విస్ట్ - వెబ్ పేజీల అనువాదకుడు

4.7(107)

పేజీలు మరియు పఠనాల అనువాదం, నిఘంటువు, చరిత్ర, ఆఫ్లైన్ మరియు కస్టమ్ అనువాదకులు

Google Translate - Dictionary

4.5(1.3వే)

Right-click on any word or phrase to instantly Translate it using Google Translator. With this online Translation tool.

Multilanguage Translator

4.8(428)

Multilanguage Translator, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS).

Full Page Translator

4.7(4.3వే)

Translator Google, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS). Select to…

translator and dictionary

4.5(51)

Translate spanish, translate english, translate portuguese using Google Translate.

Translate All Languages - Translate what you read or write

4.6(93)

Translate between languages using features like text translator. Translate all is a language translation expert.

Full Page Translator

4.5(879)

Translator Google, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS). Select to…

Translator

4.3(37)

Translate words and phrases while browsing the web, using Google translator.

Simple Translate

4.6(338)

Quickly translate selected or typed text on web pages. Supports Google Translate and DeepL API.

ఒక అనువదించు క్లిక్ చేయండి

4.5(71)

ఒక క్లిక్తో Google అనువాదంతో మీ ఎంచుకున్న టెక్స్ట్ని అనువదించండి. సరళమైన రీతిలో అనువాదం.

Full Page Translator

4.7(401)

Translator, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS) using Google Translate.…

Google యాప్‌లు