Fall Boys trên Chrome™ - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chơi Fall Boys trên Chrome™ như một tiện ích mở rộng Chrome - Cũng có thể chơi mà không cần internet, thử ngay bây giờ!

Play other games on the top-left menu. 🍂 Fall Boys - Gravity Fun! 🍂 Dive into the whimsical world of 'Fall Boys' on Chrome™ and experience a gravity-defying adventure like never before! Join adorable characters in a quest to conquer challenging courses filled with twists, turns, and unexpected obstacles. 🏃‍♂️ Race to the Finish: Compete against friends or players worldwide in thrilling races that test your speed and agility. Navigate through whimsical landscapes, avoiding pitfalls and overcoming hilarious hurdles. 🏆 Crown Royale: Claim victory and earn your place on the podium! Collect crowns by outsmarting opponents, mastering the terrain, and showcasing your epic moves. 🌈 Customize Your Fall Guy: Express your style with a plethora of customization options! Dress up your Fall Boy in quirky outfits, hats, and accessories to stand out in the crowd. ⚡ Power-Ups and Bonuses: Discover special power-ups and bonuses that add an extra layer of excitement to your fall-filled escapades. Use them strategically to gain an edge over your rivals. 🌟 Endless Fun, Endless Falls: With a variety of ever-changing levels, 'Fall Boys' guarantees endless fun and laughter. Adapt to the unpredictable challenges and embrace the chaos! 🕹️ Simple Controls, Big Thrills: Easy-to-learn controls ensure that players of all ages can enjoy the game, while the dynamic gameplay keeps the thrills coming. 🔥 Free and Unblocked: Embark on this gravity-bending journey without any barriers! 'Fall Boys' is free to play and unblocked, allowing you to experience the joy of falling without restrictions. Get ready for a gravity-defying fiesta! Play 'Fall Boys' on Chrome™ now and see if you have what it takes to be the ultimate fall champion. 🚀👑

5/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  23 tháng 1, 2024
 • Nhà cung cấp
  retrobowlclassic
 • Kích thước
  41.51MiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  retrobowlclassic@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Moto X3M 5 Pool Party - Free Game

4,6(10)

Play Moto X3M 5 Pool Party as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,2(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

3D Rolling Ball Game

5,0(9)

Play 3D Rolling Ball Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Batman Runner Game

5,0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google