Expert Shopee Feedback Extractor
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ವೀಡಿಯೊ ಥಂಬ್‌ನೇಲ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ವೀಡಿಯೊ ಥಂಬ್‌ನೇಲ್
ಐಟಂ ವೀಡಿಯೊ ಥಂಬ್‌ನೇಲ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

Extract valuable Shopee feedback quickly; our Enhanced tool provides customizable, user-friendly export options.

Unlock Customer Insights Instantly with the Enhanced Shopee Reviews Extractor, Now with Customizable Data Export Options. In the fast-paced world of e-commerce, understanding your customers is crucial for success. The manual process of analyzing customer reviews can be extremely time-consuming and tedious. To address this challenge, we've upgraded our extension, a powerful tool designed to simplify the extraction of customer feedback with even more functionality, including customizable data export options. Our user-friendly browser extension is tailored for e-commerce professionals looking to gain valuable insights without the need for coding skills. With just a simple click, you can now scrape and export comprehensive product review data in your preferred format, making it easier than ever to analyze and understand customer opinions. Here's how you can start leveraging the power of the Enhanced Shopee Reviews Extractor with the new customizable export feature: 1. Navigate to any Shopee.com product page of your choice. 2. Click the "Download Reviews" button located beneath the product title. 3. A popup window will appear, allowing you to export the data into a structured CSV, JSON, or XLSX file, depending on your needs. The files you'll receive are meticulously organized, containing all the essential review details such as reviewer IDs, ratings, comments, and much more. In the settings interface, select your desired content format for export: choose from CSV, JSON, or XLSX file options to best suit your analysis tools. These structured formats are ideal for conducting competitive research, monitoring market trends, comparing products, spotting opportunities, and ultimately making informed data-driven decisions. Say goodbye to the days of laborious manual review analysis. With this enhanced extension, you can obtain the product insights you need promptly and efficiently in the format that best suits your analytical tools and methods. Installation is quick, and you can start scraping smarter in no time. Once you initiate a data extraction request, the process begins immediately, with the duration depending on the volume of information to be retrieved. Install the Enhanced Shopee Reviews Extractor now, and transform the way you gather and analyze customer feedback across multiple data formats, with the added convenience of customizable export options. Data Privacy The data you work with remains confined to your local machine and does not traverse our servers at any point. Disclaimer This extension is an independently developed product by ExtensionsBox and has no association with Shopee Inc.

5 ರಲ್ಲಿ 55 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  1.0.0
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2024
 • ಗಾತ್ರ
  3.07MiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  54 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
  ಇಮೇಲ್
  support@extensionsbox.com
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Expert Shopee Feedback Extractor ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪರ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

Expert Shopee Feedback Extractor ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 • ಅನುಮೋದಿತ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಐಟಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆಂಬಲ

ಸಂಬಂಧಿತ

Shopee Fans - Shopee Seller Assistant

4.7(123)

shopeefans.com - An awesome assistant for the Shopee Seller.

CommentGPT - Shopee review analysis assistant

5.0(1)

Use our plugin to extract sentiment and keywords from Shopee product reviews for better product evaluation.

eBay Review Scraper

5.0(6)

Download eBay store and product reviews in bulk using this tool for highly detailed market and customer preference research and…

AliPrice Shopping Assistant for Shopee

4.7(321)

Track price history and search by image on Shopee

Booking Review Scraper

5.0(5)

Booking reviewer extracts securely download real hotel, ship and attraction appraisals as isolated study spreadsheets, no remote…

Shopee Data Scraper - Product, Sales

4.1(31)

Shopee data scraper - Easy data extraction tools of product, price, sales rank, review

Shopee选品助手 - 免费虾皮选品与数据分析

3.7(7)

Shopee选品助手(xiapishuju.com),Shopee选品与数据分析插件

Target Photo Exporter

5.0(4)

Never struggle with saving Target product images manually again - this extension handles the work seamlessly for you.

Booking.com Flights CSV Scraper

5.0(5)

Transform the way you handle travel data with Booking Scraper, expertly syncing and exporting Booking.com information into…

Yelp Export

4.5(6)

Transform Yelp Business into strategic assets with our data Scraping tool, designed for businesses focused on growth and excellence.

Profile Scraper for LinkedIn™

5.0(4)

Elevate your LinkedIn strategy with Profile Scraper's intelligent automation. Extracts wealth of profile data effortlessly. Exports…

Image Rescue Airbnb Edition

5.0(4)

Designers, unlock exceptional high-res Airbnb photos on demand with our intuitive browser extension downloading tool; flexibility…

Shopee Fans - Shopee Seller Assistant

4.7(123)

shopeefans.com - An awesome assistant for the Shopee Seller.

CommentGPT - Shopee review analysis assistant

5.0(1)

Use our plugin to extract sentiment and keywords from Shopee product reviews for better product evaluation.

eBay Review Scraper

5.0(6)

Download eBay store and product reviews in bulk using this tool for highly detailed market and customer preference research and…

AliPrice Shopping Assistant for Shopee

4.7(321)

Track price history and search by image on Shopee

Booking Review Scraper

5.0(5)

Booking reviewer extracts securely download real hotel, ship and attraction appraisals as isolated study spreadsheets, no remote…

Shopee Data Scraper - Product, Sales

4.1(31)

Shopee data scraper - Easy data extraction tools of product, price, sales rank, review

Shopee选品助手 - 免费虾皮选品与数据分析

3.7(7)

Shopee选品助手(xiapishuju.com),Shopee选品与数据分析插件

Target Photo Exporter

5.0(4)

Never struggle with saving Target product images manually again - this extension handles the work seamlessly for you.