Duck crossy road online game - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Duck crossy road online game

Duck crossy road online game

monkeymarket.click
Tiện íchTrò chơi43 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Play crossy Game right now. Discover the Joy of palying this game - Your Ultimate Online Happy Experience! Try it now!

Introduction: Welcome to Duck Crossy Road Online Game! In this game, you'll play as an adorable little duck and enjoy the casual fun of crossing roads. By controlling the duck, you'll need to navigate through busy roads, avoiding vehicles and obstacles to safely reach the other side. This game is simple to play but challenging, offering you a delightful time while crossing roads. Key Features: Adorable duck character: The game features a charming little duck as the main character, with a cute and irresistible appearance. You can freely control the movement of the duck, guiding it to cross the road by tapping or swiping on the screen. The lovable duck character adds more fun and charm to the game. 2.Busy road challenges: The game presents a busy road with traffic, and you need to skillfully navigate through the vehicles and obstacles to avoid getting hit. Observe the patterns of the vehicles, seize the right timing, and choose the appropriate moments to move forward. As the game progresses, the difficulty level increases, testing your reflexes and judgment. Diverse scenes and obstacles: The game offers various scenes and obstacles, bringing more challenges and variety to the gameplay. You'll encounter different types of vehicles, rivers, jumping platforms, and other obstacles that require flexibility and finding the best path to cross. Each scene has its unique features, keeping the game fresh and challenging. Online gaming experience: Duck Crossy Road is an online game where you can play with players from around the world. Challenge others' high scores, showcase your road-crossing skills, and compete for the top rankings. Additionally, you can share your game achievements with friends, striving together for the highest scores and leaderboard glory.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.2
 • Đã cập nhật
  14 tháng 5, 2024
 • Kích thước
  3.65MiB
 • Ngôn ngữ
  39 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  cbwu.chao@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Chrome Dino Game [Offline]

4,8(6)

That Dino 🦖 game but in a popup and offline.

Monkey Mart Unblocked

4,1(9)

Play Monkey Mart unblocked game on chrome. Monkey Mart online game. Created for Monkey Mart unblocked fans.

Endless Crossy Road Game

0,0(0)

Endless Crossy Road Game: Classic arcade fun. Dodge traffic, cross rivers. Addictive gameplay.

Watermelon Game

3,8(4)

Play Watermelon Game right on Chrome™ Browser! You can also play at suikagame.me. Offline and Popup Version. Have Fun!

Tricky Craby Html5 Game

4,1(9)

If you want to play a fun, vibrant game with charismatic characters, the online game Tricky Craby is at your service.

Crossy Chicken Unblocked Game

0,0(0)

Crossy Chicken. Now you can play this game. Play Crossy Chicken right on your browser, without internet, relax and have fun!

Crossy Road Unblocked

0,0(0)

Play Crossy Road unblocked game on chrome. Crossy Road free online game. Created for Crossy Road unblocked fans.

Crossy Zombie Parkour Game

0,0(0)

You have to pass through the zombies on the road with your character and collect the diamonds.

Coloring game - paint online

4,4(50)

Escape the stress of everyday life with coloring games. Pixelme offers a relaxing game for Chrome that allows you to paint online…

Stick Ninja Game

4,9(23)

Master the Art of Stealth and Precision with Our Offline Stick Ninja Browser Game!

Night Farm Mode - Flappy Bird Offline

4,8(756)

Experience the classic Flappy Bird game offline on your Google Chrome for free! Play the iconic game on Desktop with ease.

Stickman Hook Game

4,6(10)

Play Free Stickman Hook Unblocked as a Chrome extension - The Classic Retro Football Game!

Chrome Dino Game [Offline]

4,8(6)

That Dino 🦖 game but in a popup and offline.

Monkey Mart Unblocked

4,1(9)

Play Monkey Mart unblocked game on chrome. Monkey Mart online game. Created for Monkey Mart unblocked fans.

Endless Crossy Road Game

0,0(0)

Endless Crossy Road Game: Classic arcade fun. Dodge traffic, cross rivers. Addictive gameplay.

Watermelon Game

3,8(4)

Play Watermelon Game right on Chrome™ Browser! You can also play at suikagame.me. Offline and Popup Version. Have Fun!

Tricky Craby Html5 Game

4,1(9)

If you want to play a fun, vibrant game with charismatic characters, the online game Tricky Craby is at your service.

Crossy Chicken Unblocked Game

0,0(0)

Crossy Chicken. Now you can play this game. Play Crossy Chicken right on your browser, without internet, relax and have fun!

Crossy Road Unblocked

0,0(0)

Play Crossy Road unblocked game on chrome. Crossy Road free online game. Created for Crossy Road unblocked fans.

Crossy Zombie Parkour Game

0,0(0)

You have to pass through the zombies on the road with your character and collect the diamonds.

Các ứng dụng của Google