Custom JavaScript for Websites 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Run custom JavaScript on any website.

Run custom JavaScript on any website. Use this tool to inject custom JavaScript in any website. Your scripts are kept by the Chrome sync API and applied across domain URLs. You can inject custom JavaScript based on domain or custom Regular Expression (since v3.1.1). This extension supports dedicated tab to edit your codes since v2.5.1 You can use some built-in libraries such as * jQuery 1.12.4 * jQuery 2.2.4 * jQuery 3.2.1 * Indefinite Observable 1.0.1 * MooTools 1.6.0 or/and your own external scripts. Use cases: * Site debugging (wrong list sort, etc.) * Extract useful information from website, such as billings/orders metadata * Hide annoying popups and Ads * Custom UI * Anything you can think of :) Inject large JavaScript: https://github.com/xcv58/Custom-JavaScript-for-Websites-2#how-do-i-inject-large-javascript New features: Ace Editor (formating, highlight, undo/redo by hotkeys) Draft auto save (so doesn't matter when you close the window without saving) Hosts (websites) switch (you can browse customjs of other websites) Include external script (eq. Underscore.js is cool) Thanks to: Ace - http://ace.c9.io/ Pure - http://purecss.io/

4,4/5124 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.4.12
 • Đã cập nhật
  20 tháng 2, 2023
 • Nhà cung cấp
  xcv58
 • Kích thước
  588KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  chrome-extension@xcv58.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google