Support: Custom Background Facebook Theme

1 support issue

  • All
  • Questions
  • Suggestions
  • Problems

Thanh Hà

Feb 24, 2021

tôi không thể sử dụng được nó.

cụ thể là khi tôi ấn vào chọn giao diện thì trang facebook của tôi vẫn y như cũ

Google apps