Cookie Clicker Original
Cookie Clicker Original എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

Cookie Clicker Original

monkeymart.org
തിരഞ്ഞെടുത്തവ
വിപുലീകരണംഗെയിമുകള്‍4,000 ഉപയോക്താക്കൾ
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Cookie Clicker is a game where you bake cookies to rule the universe! This is the official Orteil & Opt Cookie Clicker. Let's play!

Players will be taken to a giant cookie-shaped planet and start clicking a lot on the giant cookie to collect smaller versions. After owning a certain amount of cookies, players can hire people, open farms, factories to create more cookies. Besides, players can upgrade skills to help them earn. cookies are higher with each click or every second. The only task of the player is to collect as many cookies as possible to unlock more new features such as helpers, skills, factory building, ... to help cookies collect more and more. .\ HOW TO INSTALL? 1. Click "Add to Chrome" to install the extension 2. Pin the Cookie Clicker Orteil extension icon to the Chrome toolbar 3. Click the Cookie Clicker Orteil icon on the Chrome toolbar, the Cookie Clicker Orteil popup will open. That's all you need to do! Have fun! HOW TO PLAY? How to play: Tap on Cookie to generate more cookie :) Click on More Games if you want to play thousands unblocked games

5-ൽ 0റേറ്റിംഗുകളൊന്നുമില്ല

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.0.9
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, ജൂൺ 7
 • വലുപ്പം
  8.57MiB
 • ഭാഷകൾ
  51 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  unblockedgamesworlds@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ചോദ്യങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായത്തിന് ഡെവലപ്പറുടെ പിന്തുണാ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Basketball Stars Unblocked

5.0(8)

Play Basketball Stars unblocked game on chrome. Basketball Stars online game. Created for Basketball Stars unblocked fans.

Cookie Clicker Unblocked Game New Tab

0.0(0)

Cookie Clicker Unblocked Game is live with its current version! If problems persist, this might be on our side.

1v1 LOL Unblocked

5.0(1)

Play 1v1.LOL unblocked game on chrome. 1v1 LOL online game. Created for 1v1.LOL unblocked fans.

Cookie Clicker

4.4(226)

Awesome cookie game for Chrome™ browser! Click on funny cookie, get more cookies, buy upgrades and become a cookie emperor!

Cookie Clicker

2.5(50)

Clicks cookie in Cookie Clicker when any keys are pressed.

Uncanny Cookie Clicker

3.8(972)

A simple helper extension for Cookie Clicker players.

Geometry Dash World

3.6(12)

Geometry Dash World. Avoid the spikes and other deadly obstacles as you help your cube through to the end of the level.

Cookie Clicker Mod Manager

3.4(24)

Cookie Clicker Mod Manager

Tiny Tycoon

4.7(552)

Build a tiny tycoon on a tiny planet.

Cookie Clicker Unblocked

0.0(0)

Cookie Clicker is a best clicker game you can play right on Chrome™! Popup and Offline!

Cookie Tycoon

4.8(37)

A casual cookie clicker game where you gather cookies by clicking cookies. The more you click, the greater your cookie empire.

Cookie Clicker Advisor

4.6(14)

This extension helps you spend your cookies on the right stuff Cookie Clicker!

Basketball Stars Unblocked

5.0(8)

Play Basketball Stars unblocked game on chrome. Basketball Stars online game. Created for Basketball Stars unblocked fans.

Cookie Clicker Unblocked Game New Tab

0.0(0)

Cookie Clicker Unblocked Game is live with its current version! If problems persist, this might be on our side.

1v1 LOL Unblocked

5.0(1)

Play 1v1.LOL unblocked game on chrome. 1v1 LOL online game. Created for 1v1.LOL unblocked fans.

Cookie Clicker

4.4(226)

Awesome cookie game for Chrome™ browser! Click on funny cookie, get more cookies, buy upgrades and become a cookie emperor!

Cookie Clicker

2.5(50)

Clicks cookie in Cookie Clicker when any keys are pressed.

Uncanny Cookie Clicker

3.8(972)

A simple helper extension for Cookie Clicker players.

Geometry Dash World

3.6(12)

Geometry Dash World. Avoid the spikes and other deadly obstacles as you help your cube through to the end of the level.

Cookie Clicker Mod Manager

3.4(24)

Cookie Clicker Mod Manager

Google ആപ്സ്