ClearAds: Advanced Ad Blocker - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

ClearAds: Say goodbye to ads! Enjoy seamless browsing with our advanced ad blocker. Faster, safer, and distraction-free. Get it now!

ClearAds is a powerful and feature-rich ad-blocking extension designed to provide you with a seamless browsing experience. Say goodbye to annoying ads, pop-ups, and intrusive banners that disrupt your online activities. Our advanced ad-blocking technology ensures that you can enjoy your favorite websites without distractions. Features: Intelligent Ad Detection: ClearAds intelligently identifies and blocks a wide range of ads, including display ads, video ads, pop-ups, and more. Enhanced Privacy: Protect your online privacy by preventing ad networks from tracking your browsing behavior and collecting your personal information. Customizable Whitelist: Customize your ad-blocking experience by easily whitelisting trusted websites, ensuring uninterrupted access to content you love. Speed and Performance: By removing resource-intensive ads, ClearAds helps to improve your browsing speed, making websites load faster and reducing data usage. User-Friendly Interface: Our user-friendly interface allows for effortless installation and configuration, making it accessible for both novice and advanced users. Experience the web the way it was meant to be, with ClearAds: the advanced ad-blocking solution that puts you back in control of your online experience.

3,4/55 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.1
 • Đã cập nhật
  12 tháng 6, 2023
 • Nhà cung cấp
  Block Office
 • Kích thước
  13.6MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  stormleland24@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có thể bạn cũng thích…

Stands AdBlocker

4,8(144,9 N)

AdBlock Stands: Ad Blocker for YouTube, Video Ads, Facebook, Website, Popup and More. Protect Your Browsing Experience for Free!

Trình chặn quảng cáo quyền riêng tư - tất cả trong một trình chặn quảng cáo miễn phí

4,3(89)

Nói lời tạm biệt với quảng cáo gây phiền nhiễu và phiền nhiễu với trình chặn quảng cáo mạnh mẽ của chúng tôi.Tận hưởng trải nghiệm…

UltraBlock - Privacy Protection & Adblock

4,3(41)

Protect your Privacy by blocking Ads, Trackers and removing Cookies. The perfect Adblocker for Clean, Fast and Reliable browsing!

AdBlocker Ultimate

4,8(53,7 N)

Trình chặn quảng cáo miễn phí và được cải tiến. Gỡ bỏ hoàn toàn TẤT CẢ quảng cáo. Không có quảng cáo "được…

Các ứng dụng của Google