ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)
Hình ảnh biểu trưng của mục cho ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)

ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)

Nổi bật
4,8(

473 lượt xếp hạng

)
Tiện íchCông cụ20.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

ChatsNow is an AI assistant that uses OpenAI's GPT - 4 & GPT - 3.5, Claude2 to provide services, e.g. chat, translation, Vision.

AI Assistant is an artificial intelligence assistant that can be used on any website. AI Assistant - Sidebar with ChatGPT powerful features: -ChatGPT is a product of OpenAI, and the AI assistant is based on ChatGPT to realize intelligent services -Powerful sidebar with support for Customizable Prompts, ChatGPT translator, rewrite text, ChatGPT programming, grammar check, writing papers, summarizing, chatting with ChatGPT, etc. -Optimize your writing, enhance your reading, can act as your reading and writing assistant. -Support Customizable Prompts, you can ask any questions on any webpage -Easy to use -Free Examples: 📖 Reading Assistant: Summarizes, lists key points, explains complex text, explains code, and translates various languages. 📝 Writing Assistant: Checks grammar, rewrites content, expands content, writes papers, modifies text, and more. 💬 Chat: Chat freely with ChatGPT. 👦 Customized Question Reply: Replies to content on social media platforms such as Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, ProductHunt, etc. Also replies to chat content on WhatsApp, Slack, Telegram, and Facebook Messenger, responds to emails, selects web content to answer any questions, and more. How to Use an AI Assistant - ChatGPT Sidebar 1. Click the "Add" button located in the upper right corner. 2. Select either the "Ask Questions" or "Chat" mode. 3. Enter the text or select content from the webpage, choose a template or customize the question, submit and generate. 4. Copy the generated results to any desired location.

4,8/5473 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.2.4
 • Đã cập nhật
  18 tháng 5, 2024
 • Tính năng
  Cung cấp tính năng mua trong ứng dụng
 • Nhà cung cấp
  kevin
 • Kích thước
  14.05MiB
 • Ngôn ngữ
  52 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  Kevin.Morgan1201@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Pincase-Pinterest Video & Image Downloader

4,2(75)

Free download Pinterest video and image. And support batch download to a folder.

ChatGPT - Assistant

4,8(105)

Experience the power of ChatGPT on webpages! Enjoy extended conversations in top search engines and take your browsing to the next…

ChatSider:Free ChatGPT Assistant(GPT4)

4,3(6)

GPT Assistant is an intelligence assistant that you can use in any website. Use OpenAI ChatGPT to realize writing, translation, etc.

iTextMaster - ChatPDF & PPT AI with ChatGPT

4,8(210)

iTextMaster ChatPDF - Your Ultimate Free PDF Interaction AI Extension! Chat to pdf with chatgpt.

ChatAI Translator

3,9(9)

ChatAI(OpenAI)-Translator is an AI intelligent translation system based on ChatGPT.

Universal Copy-Enable Copy

4,4(71)

Allow copy on web sites with copy protection: allow right click, unlock copy, unblock select all, unblock context menu.

Chat GPT Search - AI Search GPT for Chrome

4,8(278)

ChatGPT, the revolutionary search engine technology, is revolutionizing the way we access information on the internet. With its AI…

Best AI Art Generator(Free) - DiffusionDraw

4,8(770)

An free ai art generator, unleash artistic brilliance without any cost, turning your ideas into captivating visual wonders!

Trình Tạo Ảnh Chân Dung AI - Supawork AI

4,5(43)

Tạo ảnh chân dung chuyên nghiệp 4K HD chân thực cho hồ sơ xin việc của bạn với công cụ tạo ảnh chân dung AI từ Supawork AI, và bắt…

Free AI Art Generator - JourneyDraw

4,8(1,6 N)

An free ai art generator, transform your ideas into stunning visual masterpieces effortlessly!

ChatSider AI Copilot : ChatGPT & Claude

4,9(150)

ChatSider: GPT & Claude Sidebar is an assistant for AI writing, translating, ChatGPT for Bing and more.

Face Swap - FaceVary

4,8(186)

FaceVary is a powerful AI face swap plugin that utilizes AI technology to generate face swap images in one click!

Pincase-Pinterest Video & Image Downloader

4,2(75)

Free download Pinterest video and image. And support batch download to a folder.

ChatGPT - Assistant

4,8(105)

Experience the power of ChatGPT on webpages! Enjoy extended conversations in top search engines and take your browsing to the next…

ChatSider:Free ChatGPT Assistant(GPT4)

4,3(6)

GPT Assistant is an intelligence assistant that you can use in any website. Use OpenAI ChatGPT to realize writing, translation, etc.

iTextMaster - ChatPDF & PPT AI with ChatGPT

4,8(210)

iTextMaster ChatPDF - Your Ultimate Free PDF Interaction AI Extension! Chat to pdf with chatgpt.

ChatAI Translator

3,9(9)

ChatAI(OpenAI)-Translator is an AI intelligent translation system based on ChatGPT.

Universal Copy-Enable Copy

4,4(71)

Allow copy on web sites with copy protection: allow right click, unlock copy, unblock select all, unblock context menu.

Chat GPT Search - AI Search GPT for Chrome

4,8(278)

ChatGPT, the revolutionary search engine technology, is revolutionizing the way we access information on the internet. With its AI…

Best AI Art Generator(Free) - DiffusionDraw

4,8(770)

An free ai art generator, unleash artistic brilliance without any cost, turning your ideas into captivating visual wonders!

Các ứng dụng của Google