ChatSider AI Copilot : ChatGPT & Claude
ChatSider AI Copilot : ChatGPT & Claude தயாரிப்பின் லோகோ படம்

ChatSider AI Copilot : ChatGPT & Claude

பிரத்யேகமானவை
4.9(

154 ரேட்டிங்குகள்

)
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

ChatSider: GPT & Claude Sidebar is an assistant for AI writing, translating, ChatGPT for Bing and more.

ChatSider is a free ChatGPT sidebar and AI co-pilot software powered by OpenAI. This remarkable AI co-pilot software is proficient in solving any of your questions or inquiries. Its capabilities are not limited to answering questions, but it can also improve essays or articles, generate work reports, translate content in any language, provide entertainment through interactive games, and much more based on your requirements. ChatSider AI Copilot uses OpenAI's ChatGPT3.5 to provide you with advanced AI intelligence, and here are its highlight features: 🔜 Sider Sidebar Response: the ChatSider will be displayed in the sidebar of your browser at all times, making it easy for you to get quick answers to a variety of questions while browsing any page, currently powered by the official ChatGPT-3.5 (GPT-4 coming soon). 🏷 Quick Response for Selected Text: When you select text on a web page, you can quickly perform translation, expand text, answer, touch-up, etc. without spending time opening a new page. 📄 Intelligent optimization of articles: essays, blogs, social media platform posts, and almost any type of article can be optimized and expanded in one click with ChatGPT's content touch-up feature. ✒️ authentic translation: you can use ChatSider's intelligent translation function to translate authentic foreign language content recognized by locals, say goodbye to machine translation and be more accurate than translation software! 📝Study Helper: Whether you are an elementary school student, a secondary school student or a college student, you can get detailed answers to your homework problems with the help of ChatSider. 📚 A must-have for working people: work daily weekly reports, video scripts, PPT outlines are generated in one click, resume optimization, brainstorming to solve inspiration depletion. How to use ChatSider:Free ChatGPT Sidebar&AI Copilot❓ 1⃣️ Click the extension button to show the ChatGPT sidebar and ask ChatGPT questions at any time; 2⃣️ Select the built-in useful templates to generate answers in one click. You can also customize your own template! 3⃣️ Check the text on the page to quickly enable the AI Copilot. Why use ChatSider:Free ChatGPT Sidebar&AI Copilot❓ 🌟ChatSider will always be present in the browser sidebar to take care of issues for you. 🌟 ChatSider can help you write, translate, summarize, rewrite, explain or answer any question with one click. 🌟 Built-in more than ten commonly used templates help you get higher quality answers. 🌟 No need to log in to your ChatGPT(OpenAI) account, return answers as fast as ChatGPT Plus. 🌟 Supports viewing chat history to avoid losing useful answers. 📝ChatSider:Free ChatGPT Sidebar&AI Copilot's feature list: Sidebar function that can be turned on at any time 1. You can chat with ChatGPT in any website at any time. support Free use of GPT-3.5; 2. You can customize the prompts to ask GPT-3.5 questions. 3. Support all history chat queries. Quick processing functions 1. Optimize, translate, expand, etc. text selected in a web page; 2. Small browser memory footprint and lag-free Chatgpt experience. Built-in super templates 1. Built-in more than ten kinds of practical templates, support for thesis touch-up, resume optimization, code interpretation, etc.. 2. If you are not satisfied with the official templates, you can also customize the templates to serve you better. All the above features support GPT-3.5, you are completely free to use. Frequently used questions: Q: What is the relationship between ChatGPT Sidebar&AI Copilot and ChatGPT? A: ChatGPT Sidebar&AI Copilot and ChatGPT helps you use the official Openai's ChatGPT feature in the browser sidebar. Q: Do I need to pay to use ChatGPT Sidebar&AI Copilot and ChatGPT? A: No, you can use it completely free of charge. Q: Will more AI models be added in the future? A: Yes, we will try to develop more AI models online, such as GPT-4, Claude, Bard, New Bing ...... 🔮Possible future supported AI models: - GPT-4 model - Claude model - Brad model - New Bing model ChatSider:ChatGPT Sidebar&AI Copilot is free to use anytime and is a great alternative to Monica. We utilize OpenAI's ChatGPT service to help you with your daily life, studies, work and more.

4.9/5154 ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  1.0.3
 • சமீபத்தியது
  11 ஜனவரி, 2024
 • அம்சங்கள்
  ஆப்ஸ் சார்ந்த வாங்கல்களை வழங்குகிறது
 • வழங்குவது:
  kevin
 • அளவு
  6.59MiB
 • மொழிகள்
  52 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  மின்னஞ்சல்
  Kevin.Morgan1201@gmail.com
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவு சேகரிக்கப்படாது அல்லது பயன்படுத்தப்படாது என டெவெலப்பர் தெரியப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் அறிய டெவெலப்பரின் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

தொடர்புடையவை

Powerful Video Downloader

4.5(41)

Powerful Video Downloader - The fastest and best extension to download videos online from any website.

ChatGPT, Bing & Bard For Chrome: Kursor

4.4(13)

Ask Kursor

Jarvis AI: Chat GPT, Bing, OpenAI, GPT-4, Poe

4.9(427)

Jarvis AI Copilot Chatbot by ChatGPT, OpenAI, Claude, Midjourney : Translate English, Chat Chatting GPT, Check Grammar, Rewrite, XAI

Copilot: Your AI Assistant Powered By ChatGPT

4.2(38)

AI-enhanced productivity extension with personal tutoring utilising ChatGPT, Claude, and Gemini, plus quick actions and AI images.

Free AI Art Generator - JourneyDraw

4.8(1.6ஆ)

An free ai art generator, transform your ideas into stunning visual masterpieces effortlessly!

Work with gpt- ChatGPT based InstantPrompt

3.0(2)

Say goodbye to wasted time and productivity! With WorkWithGPT, generating responses on the same page is as simple as a right-click.

ChatX - Your AI Copilot for Web

4.6(21)

An AI copilot available for all websites. It can answer any complex questions, also capability to auto-summarize and translate.

Github Copilot for Developers

4.8(539)

Discover ChatGPT responses alongside your search queries. Quickly summarize any webpage or YouTube video with the power of…

அப்பால் - ஜெமினி™ AI அரட்டை எந்த வலைத்தளத்திற்கும்

4.0(10)

YouTube™ வீடியோக்களை சுருக்கவும் அல்லது பகுப்பாய்வு செய்யவும், Gemini™ மூலம் Google™ மற்றும் Bing™ தேடல்களை மேம்படுத்தவும்

ChatBot AI - ChatGPT & Claude & Bard & Bing

3.9(16)

ChatBot is a copilot that uses ChatGPT, Bing, Claude, Bard, and more to answer questions like translations, emails, Q&As, and more.

Adblock - GPT-4 for Adblock

4.6(343)

Shows ChatGPT Assistant results in Google, Gmail, chatgpt for linkedin, chatgpt for yahoo and yandex chatgpt, сhatGPT to YouTube…

MultiGPT - அனைத்து சாட்போட்களையும் ஒரே நேரத்தில் அணுகவும்

4.3(28)

அனைத்து AI சாட்போட்களும் ஒரே இடத்தில்

Powerful Video Downloader

4.5(41)

Powerful Video Downloader - The fastest and best extension to download videos online from any website.

ChatGPT, Bing & Bard For Chrome: Kursor

4.4(13)

Ask Kursor

Jarvis AI: Chat GPT, Bing, OpenAI, GPT-4, Poe

4.9(427)

Jarvis AI Copilot Chatbot by ChatGPT, OpenAI, Claude, Midjourney : Translate English, Chat Chatting GPT, Check Grammar, Rewrite, XAI

Copilot: Your AI Assistant Powered By ChatGPT

4.2(38)

AI-enhanced productivity extension with personal tutoring utilising ChatGPT, Claude, and Gemini, plus quick actions and AI images.

Free AI Art Generator - JourneyDraw

4.8(1.6ஆ)

An free ai art generator, transform your ideas into stunning visual masterpieces effortlessly!

Work with gpt- ChatGPT based InstantPrompt

3.0(2)

Say goodbye to wasted time and productivity! With WorkWithGPT, generating responses on the same page is as simple as a right-click.

ChatX - Your AI Copilot for Web

4.6(21)

An AI copilot available for all websites. It can answer any complex questions, also capability to auto-summarize and translate.

Github Copilot for Developers

4.8(539)

Discover ChatGPT responses alongside your search queries. Quickly summarize any webpage or YouTube video with the power of…

Google ஆப்ஸ்