ChatGPT Sidebar Assistant(GPT-4o) - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Free ChatGPT Sidebar Assistant is a AI chatbot developed based on OpenAI’s ChatGPT 3.5 and 4 models.

ChatGPT Sidebar Assistant is a AI chatbot developed based on OpenAI’s ChatGPT 3.5 and 4 models. 🔍 Features: - Multiple AI models: GPT-3.5, GPT-4, ChatGPT Vision, and AI drawing. - Abundant prompt templates: Quick start for beginners to ask questions to ChatGPT without worrying about wasting question limits. - Cloud-based chat history storage: Your chat history will be saved in the cloud for easy access and review. - Sidebar display: Displayed on the browser sidebar without affecting your page usage, allowing for side-by-side comparison. ⭐ Our advantages: - Breaking network restrictions: Users from around the world can directly connect to OpenAI’s official ChatGPT. - Support for multiple AI models: GPT-3.5, GPT-4, ChatGPT Vision, and AI drawing. - Counted by tokens: Free access to over 1000 tokens for each user. - No registration required: Can be used without creating an account. - Completely free: You can use the ChatGPT Chinese Version completely free of charge, and we guarantee the quality. Free ChatGPT Sidebar Assistant meets the needs of most users for ChatGPT. We provide 5000 tokens for free distribution. 💴About Plan: Choose mouthly or seasonly plan to get more tokens.

4,9/5312 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.9
 • Đã cập nhật
  19 tháng 7, 2024
 • Nhà cung cấp
  Mallory Tran
 • Kích thước
  710KiB
 • Ngôn ngữ
  52 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  crushiy09@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Sider: Thanh bên ChatGPT + GPT-4o, Claude 3 & Gemini AI

4,9(40,7 N)

Thanh bên ChatGPT: Sử dụng ChatGPT, GPT-4o, Claude3, & Gemini cho tìm kiếm, đọc và viết nâng cao với AI.

ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)

4,8(502)

ChatsNow is an AI assistant that uses OpenAI's GPT - 4 & GPT - 3.5, Claude2 to provide services, e.g. chat, translation, Vision.

ChatGPT Sidebar & GPT-4 Vision with AI Tools | AITOPIA

4,9(10,3 N)

ChatGPT Sidebar & GPT-4 Vision by AITOPIA helps you to use ChatGPT-4o & Claude 3.5 in every browser tab easily

OpenAI GPT 4 - Google AI Facebook

4,6(346)

ChatGPT 4 Assistant for Google Meet, MS Teams, Zoom. Shows Chat GPT results in Google, Bing. СhatGPT yahoo, facebook, сhatGPT…

Các ứng dụng của Google