ChatGPT Prompts - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

ChatGPT Prompts

This is a collection of prompt examples to be used with the ChatGPT model. The ChatGPT model is a large language model trained by OpenAI that is capable of generating human-like text. By providing it with a prompt, it can generate responses that continue the conversation or expand on the given prompt. In this extension, you will find a variety of prompts that can be used with ChatGPT. Enter "https://chat.openai.com/chat". Thanks to this plugin, you will see ready prompts prepared for you on the homepage. We hope you find these prompts useful and have fun using ChatGPT! Thanks! https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts

3,6/514 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.3.0
 • Đã cập nhật
  1 tháng 3, 2023
 • Nhà cung cấp
  Cem PEHLİVAN
 • Kích thước
  31.55KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  cempehlivan92@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Chat GPT

4,7(1,6 N)

Supercharge Your Browser with the ChatGPT Powered Browser Extension

Save ChatGPT to Notion

4,5(11)

Save ChatGPT conversations to Notion with one click. Export ChatGPT conversations

ChatGPT Token Counter

4,0(10)

Counts tokens in the ChatGPT active conversation on chatgpt.com

ChatGPT for Google

4,6(3,5 N)

Hiển thị câu trả lời của ChatGPT cùng với kết quả tìm kiếm

Các ứng dụng của Google