ChatGPT PDF Viewer: Your Smart PDF Companion
ChatGPT PDF Viewer: Your Smart PDF Companion માટે આઇટમના લોગોની છબી

ChatGPT PDF Viewer: Your Smart PDF Companion

itextmaster.com
વૈશિષ્ટિકૃત
4.8(

210 રેટિંગ

)
એક્સ્ટેંશનટૂલ6,000 વપરાશકર્તાઓ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

ChatGPT PDF Viewer: Your Smart PDF Companion

【Introduction】 Welcome to the all-new iTextMaster plugin world! it is a powerful intelligent PDF interaction tool that allows you to have smart conversations with any PDF document. Whether you're a student, researcher, professional, or anyone dealing with PDFs, it provides a comprehensive and intelligent experience. Let us take you on a journey to explore the various features and astounding AI technology of it, making PDF exploration and deep interactions a breeze! 【Key Features】 1. Intelligent Conversations:iTextMaster utilizes advanced AI technology to engage in interactive dialogues with any PDF document. Simply ask a question, and it will swiftly provide accurate answers. No more manual reading of lengthy documents; it efficiently resolves queries, significantly enhancing work and study productivity. 2. Quick Summary:it also offers concise document summaries. For those lengthy PDFs, easily extract essential information without having to read the entire content. This time-saving feature enables you to navigate through vast amounts of information effortlessly. The "summary generator" and "ppt Summary" tools efficiently condense information, making it concise and visually engaging for better communication and productivity. 3. Precise Searching: Searching for specific information within a massive collection of PDFs can be frustrating, but it handles it seamlessly. Utilizing it's precise search function, input keywords, and swiftly locate the desired content. Making information retrieval efficient and precise. 4. A variety of document upload methods: support local PDF documents and online PDF documents; 5. Support dialogue based on web content: you can seamlessly extract the content of the current web page and have dialogue with the web page; 【Why Choose iTextMaster】 It is a comprehensive PDF tool built on ChatGPT, offering not only search capabilities but also intelligent conversations with PDF documents. With its advanced technology and user-friendly interface,It serves as an ideal PDF assistant. Let's see why it is the top choice: 1. Efficiency:save you significant time and effort. Whether finding specific information or quickly understanding PDF content, it delivers at the fastest speed to meet your needs. 2. Convenience: As a lightweight browser extension,it installs easily without consuming excessive system resources. Use it effortlessly whether you're at school, the office, or home. 3. Intelligence: Powered by cutting-edge AI technology,it brings you a smart PDF interaction experience. Engage with PDF documents just like conversing with a human, providing a whole new dimension to your learning and work. 4. Versatility:it not only supports PDF but will also support more file formats. 5. Future Upgrades: We are continually improving and upgrading it to ensure you always have the latest AI technology and features. Exciting future updates await it! 6. TLDR This: Helps you summarize any piece of text into concise, easy to digest content so you can free yourself from information overload. In short, we do better than things like pdf.ai、chatpdf、askyourpdf、sider、etc. 【What is ChatGPT?】 ChatGPT is a language model developed by OpenAI, based on the GPT-3.5 and GPT-4 architecture. The full name is "Chat Generative Pre-trained Transformer," a powerful natural language processing (NLP) model. It has been trained on a vast amount of internet text data, enabling it to have a good understanding of various topics and perform various NLP tasks such as language translation, text summarization, and text completion. Essentially, it is a computer program capable of interacting with humans in a natural and human-like manner. 【What is ChatGPT Summarization?】 Summarization generally refers to extracting the core content of a text into a concise version, allowing for a faster understanding of the main points of an article or document. In ChatGPT, the summarization feature involves understanding and analyzing the user's queries or input texts, then extracting key information from the input and presenting it in a concise manner to the user. ChatGPT's summarization feature helps users quickly grasp the main points of complex texts, saving reading time and providing a more efficient way to understand and communicate information. This functionality makes ChatGPT a powerful AI assistant, offering valuable assistance in various applications, such as document summarization, question answering, and information overviews. Through the summarization feature, ChatGPT provides users with a more intelligent, convenient, and efficient language interaction experience. 【Is an OPENAI account required?】 No, it is not required. Our plugin is pre-packaged and ready to use without any barriers. 【Plugin Description - Conclusion】 iTextMaster - Your intelligent PDF interaction tool, enabling effortless exploration and efficient communication. Whether for academics, professionals, or personal needs,it will be your indispensable and capable assistant. Come and experience the intelligent PDF world ! Install now and unlock the full potential of AI, making information retrieval faster and more efficient! #GPT4 #ChatGPT #chatpdf #chatdoc #LLM #LLMs #chataudio #chatvideo #chatimage #chatweb #chatinvoice #chatreceipt #chatform #chatcsv

5માંથી 4.8210 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  2.0.0
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  2 ફેબ્રુઆરી, 2024
 • કદ
  778KiB
 • ભાષાઓ
  20 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  વેબસાઇટ
  ઇમેઇલ
  summaryunscrew@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

ChatGPT PDF Viewer: Your Smart PDF Companion દ્વારા તમારા ડેટાના એકત્રીકરણ અને વપરાશ સંબંધિત નીચે જણાવેલી માહિતી વિશે સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી છે. વધુ વિગતવાર માહિતી ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસીમાંથી મેળવી શકાશે.

નીચે જણાવેલી બાબતો ChatGPT PDF Viewer: Your Smart PDF Companion હૅન્ડલ કરે છે:

સ્થાન
વેબ ઇતિહાસ
વપરાશકર્તાની પ્રવૃત્તિ

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સપોર્ટ

સંબંધિત

દસ્તાવેજો માટે ChatGPT

4.8(47)

ChatGPT સાથે, તમે પીડીએફ, પાવરપોઈન્ટ, વર્ડ સાથે કુદરતી ભાષામાં ચેટ કરી શકો છો, પ્રશ્નો પૂછી શકો છો, સારાંશ અને જવાબો તરત મેળવી શકો…

LightPDF: AI Chat & Summary for PDF/Web

4.9(62)

The best free ChatPDF AI extension. Chat with documents & website, quickly get summaries and data extraction.

Chatgpt PDF | તમારી પીડીએફ પૂછો

4.6(58)

તમારી પીડીએફ પૂછો. Gpt દ્વારા સંચાલિત Chapdf શ્રેષ્ઠ એઆઈ સારાંશ પ્લગઇન. ટેક્સ્ટનો સારાંશ આપો અને કોઈપણ પીડીએફ સાથે ચેટ કરો. પ્રો…

PDF.ai - Ultimate ChatPDF extension

4.4(219)

The ultimate ChatPDF extension that allows you to chat with any PDF using AI: ask questions, get summaries, find anything you need!

OpenAI Translator

4.1(248)

OpenAI-Translator is a browser extension that uses the ChatGPT API for translation.

AskYourPDF: The Best ChatPDF AI Extension

4.6(130)

The best ChatPDF extension that lets you chat with your PDFs, get summaries, ask questions, and receive the answers you need!

Gist AI: વેબ,યુટ્યુબ,PDF સારાંશ w/ ChatGPT

4.5(121)

વેબસાઇટ્સ, યુટ્યુબ વિડિઓ અને PDF માટે ChatGPT-દ્વારા સપોર્ટેડ મુક્ત સારાંશકાર. બધું સારાંશિત કરવા માટે એક એક્સટેન્શન!

PPT Summary Genius - ChatGPT for PPT

5.0(63)

Using ChatGPT, you can chat, ask questions, get instant summaries and answers, and generate outlines with PPT and PowerPoint.

chatpdf for PDFs powered by ChatGPT™

2.3(3)

Use chatgpt for PDF and chat with any PDF using Open AI™ ChatGPT™ and revolutionize the way you interact with PDFs.

ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)

4.8(486)

ChatsNow is an AI assistant that uses OpenAI's GPT - 4 & GPT - 3.5, Claude2 to provide services, e.g. chat, translation, Vision.

Article Summary with ChatGPT and Take Notes

3.8(30)

Summarize any webpage or article using ChatGPT. Summary generator for article.

Boss Hub | Agents

3.9(7)

Boss Hub | Integrating 100+ GPT4 Agents,Copilot into your browser deeply, using powerful AI technology(Gemini,GPT4,Bing,Claude,Poe).

દસ્તાવેજો માટે ChatGPT

4.8(47)

ChatGPT સાથે, તમે પીડીએફ, પાવરપોઈન્ટ, વર્ડ સાથે કુદરતી ભાષામાં ચેટ કરી શકો છો, પ્રશ્નો પૂછી શકો છો, સારાંશ અને જવાબો તરત મેળવી શકો…

LightPDF: AI Chat & Summary for PDF/Web

4.9(62)

The best free ChatPDF AI extension. Chat with documents & website, quickly get summaries and data extraction.

Chatgpt PDF | તમારી પીડીએફ પૂછો

4.6(58)

તમારી પીડીએફ પૂછો. Gpt દ્વારા સંચાલિત Chapdf શ્રેષ્ઠ એઆઈ સારાંશ પ્લગઇન. ટેક્સ્ટનો સારાંશ આપો અને કોઈપણ પીડીએફ સાથે ચેટ કરો. પ્રો…

PDF.ai - Ultimate ChatPDF extension

4.4(219)

The ultimate ChatPDF extension that allows you to chat with any PDF using AI: ask questions, get summaries, find anything you need!

OpenAI Translator

4.1(248)

OpenAI-Translator is a browser extension that uses the ChatGPT API for translation.

AskYourPDF: The Best ChatPDF AI Extension

4.6(130)

The best ChatPDF extension that lets you chat with your PDFs, get summaries, ask questions, and receive the answers you need!

Gist AI: વેબ,યુટ્યુબ,PDF સારાંશ w/ ChatGPT

4.5(121)

વેબસાઇટ્સ, યુટ્યુબ વિડિઓ અને PDF માટે ChatGPT-દ્વારા સપોર્ટેડ મુક્ત સારાંશકાર. બધું સારાંશિત કરવા માટે એક એક્સટેન્શન!

PPT Summary Genius - ChatGPT for PPT

5.0(63)

Using ChatGPT, you can chat, ask questions, get instant summaries and answers, and generate outlines with PPT and PowerPoint.

Google ઍપ્લિકેશનો