ChatAI Translator - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho ChatAI Translator

ChatAI Translator

Nổi bật
3,8(

8 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

ChatAI(OpenAI)-Translator is an AI intelligent translation system based on ChatGPT.

ChatAI(OpenAI)-Translator is an AI intelligent translation system based on ChatGPT, which uses the most powerful OpenAI to help you translate text more quickly and accurately. You don't need to register an account on the ChatGPT official website, you can directly use the AI smart translation function. It has the most accurate and anthropomorphic translation and powerful tts voice reading function. Function: Translation - supports word translation and independent input. It can be used as a dictionary without disturbing your work, and supports conversion between any languages. Polishing - Allows you to easily expand, embellish, and modify text to make it more vivid, precise, and attractive, while saving your time and energy, allowing you to focus on expressing your ideas and messages. Analysis - Helps you analyze grammar quickly and accurately. Summary - Extract the main content of the text. Code explanation - a paradise for programmers, you can directly query any code that you don't understand, and the detailed code explanation allows you to understand it deeply.

3,8/58 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.12
 • Đã cập nhật
  3 tháng 4, 2024
 • Nhà cung cấp
  j38437882
 • Kích thước
  1.18MiB
 • Ngôn ngữ
  52 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  j38437882@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Automatic ChatGPT Translator: Prompt Genie

0,0(0)

a powerful plugin that effortlessly translates questions to English and ChatGPT's responses to various languages. Communicate…

ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)

4,8(502)

ChatsNow is an AI assistant that uses OpenAI's GPT - 4 & GPT - 3.5, Claude2 to provide services, e.g. chat, translation, Vision.

Phụ đề video AI & Dịch thuật tận hưởng - Trancy

4,8(1,5 N)

Trancy cung cấp phụ đề song ngữ cho các nền tảng như YouTube, Netflix, Disney+, TED, edX, Kehan, Coursera... cũng như dịch thuật…

Arctic Elephant Immersive Translation - Free, Immersive , PDF translation

4,3(6)

Provide full page/underlined/PDF/document/deepl/online/dictionary definition/Google/screenshot/image/cross reference translation

OpenAI Translator

4,0(254)

OpenAI-Translator is a browser extension that uses the ChatGPT API for translation.

GPT帮我翻译

4,2(5)

使用ChatGPT划词翻译 1. 选中文本右键菜单“GPT帮我翻译” > ”翻译为中文”/“翻译为英文”,翻译选中文本。 2. 图片上右键菜单“翻译图片为中文“,可将图片中文字翻译为中文。 2. 快捷键 Cmd/Ctrl + M 翻译为中文。 3. 快捷键…

ChatGPT Translator

1,3(6)

ChatGPT Translator

GPT Translate

3,0(4)

Summarizes web page content in the language of your choice using GPT.

ChatGPT Translator

2,3(3)

A Chrome extension for translating web pages

AI Translator

3,4(7)

Translate text into any language, perfectly. better than any translator you've used before.

iTextMaster - ChatPDF & PPT AI with ChatGPT

4,8(210)

iTextMaster ChatPDF - Your Ultimate Free PDF Interaction AI Extension! Chat to pdf with chatgpt.

Immersive Translate - Translate Web & PDF

4,7(900)

Free Translate Website, Translate PDF & Epub eBook, Translate Video Subtitles in Bilingual

Automatic ChatGPT Translator: Prompt Genie

0,0(0)

a powerful plugin that effortlessly translates questions to English and ChatGPT's responses to various languages. Communicate…

ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)

4,8(502)

ChatsNow is an AI assistant that uses OpenAI's GPT - 4 & GPT - 3.5, Claude2 to provide services, e.g. chat, translation, Vision.

Phụ đề video AI & Dịch thuật tận hưởng - Trancy

4,8(1,5 N)

Trancy cung cấp phụ đề song ngữ cho các nền tảng như YouTube, Netflix, Disney+, TED, edX, Kehan, Coursera... cũng như dịch thuật…

Arctic Elephant Immersive Translation - Free, Immersive , PDF translation

4,3(6)

Provide full page/underlined/PDF/document/deepl/online/dictionary definition/Google/screenshot/image/cross reference translation

OpenAI Translator

4,0(254)

OpenAI-Translator is a browser extension that uses the ChatGPT API for translation.

GPT帮我翻译

4,2(5)

使用ChatGPT划词翻译 1. 选中文本右键菜单“GPT帮我翻译” > ”翻译为中文”/“翻译为英文”,翻译选中文本。 2. 图片上右键菜单“翻译图片为中文“,可将图片中文字翻译为中文。 2. 快捷键 Cmd/Ctrl + M 翻译为中文。 3. 快捷键…

ChatGPT Translator

1,3(6)

ChatGPT Translator

GPT Translate

3,0(4)

Summarizes web page content in the language of your choice using GPT.

Các ứng dụng của Google