Chat Multi Messenger
Chat Multi Messenger தயாரிப்பின் லோகோ படம்

Chat Multi Messenger

jitt.wwevents.fun
பிரத்யேகமானவை
4.4(

8 ரேட்டிங்குகள்

)
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

Merges all Social Media chats in one App. Support for twitter, tiktok, telegram and many more! Direct message DM your friends!

★★★★★ Access to many Social Media Apps in a single App 😱 See https://jitt.wwevents.fun/project/chat-multi-messenger/ for a full list. The state is kept when switching between Apps meaning that you can have all Social media Apps opened and have instant switch 🚧 This Chat Multi Messenger allows to fast switch between all the Web Messengers for Chrome 🚨 You can enable/disable the Chat Apps that you want to be active 🔥 Monitor all notifications, news feed, posts, messages in real time 🏆 Non-intrusive, by showing the number of missed notifications in the App icon on the Browser Toolbar 🥊 FEATURES ★ App shows as a sidebar and runs the mobile versions of the available Apps meaning less CPU/RAM/Internet consumption 👑 ★ You computer will run faster with more resources available without have to sacrifice functionality. ★ Choose your preferred communication method from a wide number of available messengers 😍 ★ Combine all the mainstream messengers into one simple window! ★ Chat Multi Messenger is a wrapper for worldwide messengers. It allows you to have access to the official services quickly from a standalone sandboxed window 🔥 ★ Sidebar with all Web Messenger like Messenger, Android Messages, Reddit, Youtube, Skype as the main available Apps 👑 ✔ Best extension for Social Media 🔧 You can fast-switch between all Social Media Networks 🎓 ✔ Clean and simple interface 💻 ✔ Very Low CPU/RAM/Bandwidth consumption. ✔ HTTPS and on official platforms for maximum security 🔑 No share of credentials to third party 🔓 PREMIUM FEATURES 💧 Theme - Skin Color 🚨 App Booster 🚨 😍 Window Screenshot ———————————————————— ABOUT WWEVENTS ———————————————————— 💎 Building Apps and Extensions for Google Chrome and Android 🔥📣 ———————————————————— CHANGELOG & RELEASE NOTES ———————————————————— 📔 Available on the product page: https://jitt.wwevents.fun/project/chat-multi-messenger/#changelog ———————————————————— LEGAL ———————————————————— All websites are a trademark of their own company's, registered in the U.S. and other countries. This is an independent project developed by WWEvents and has no relationship to them. ———————————————————— PRIVACY POLICY & TERMS OF SERVICE ———————————————————— By installing this product you agree to our privacy policy & terms of service: https://jitt.wwevents.fun/privacy-policy/ ———————————————————— REQUIRED PERMISSIONS ———————————————————— You may consult the list of permissions and the reason why they are required on the product page: https://jitt.wwevents.fun/project/chat-multi-messenger/#permissions “notifications” – Used to send desktop notification. For example when a new message arrive or App is updated. “contextMenus” – Allow to add more settings when right click in the App icon in the browser toolbar and browser context menu. “webNavigation” - The extension uses iframes to allow fast switch between the social media sites. webNavigation is used to control those iframes and know the timing to insert css or js into the iframe. “storage” – Used to save settings on your local computer. “scripting” – Used to be able to insert JS or CSS on the required host/domains. “system.display” – Used to detect the display size and position the Extension window. “unlimitedStorage” – Storage is limited to 5MB of data that may not be enough to store all configs. “host_permissions” – Permission to access to some hosts/domains that we must modify in order to provide the desired functionality detailed in the functionality. It also allows that you can share content (links or text) from other pages directly to inside the App and send it as a SMS/Android message to a friend for example. Also used to allow intercommunication with other WWEvents Apps (i.e. Emojis). “activeTab” – Permission to access the window that the extension is running and is show to the user. “all_urls” – Permission required for users be able to take screenshots of the current window – captureVisibleTab. “declarativeNetRequestWithHostAccess” - Used to get the iframe version of the websites. Only impact the Extension Window. “declarativeNetRequestFeedback” - Used to get the iframe version of the website by changing the iframe requests. “browsingData” - Used to remove serviceWorkers on some website in order for MV3 extension run properly. “alarms” - Used to update App icon badge. ———————————————————— FINAL NOTES ———————————————————— This information is also available inside the App: Options -> About

4.4/58 ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  5.7
 • சமீபத்தியது
  27 மார்ச், 2024
 • அளவு
  1.8MiB
 • மொழிகள்
  54 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  wwevents
  Persiaran Sukan Shah Alam, Selangor 40100 MY
  வலைத்தளம்
  மின்னஞ்சல்
  contact@wwevents.fun
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவு சேகரிக்கப்படாது அல்லது பயன்படுத்தப்படாது என டெவெலப்பர் தெரியப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் அறிய டெவெலப்பரின் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

தொடர்புடையவை

Easy for X

5.0(7)

Ex Twitter, now X for Chrome. A low profile and compact client with full X - Twitter features. Mobile interface now on X

Multi AI Sidebar

4.2(5)

Access to all AI apps like OpenAI ChatGPT, Bing AI, Microsoft Copilot, Google Gemini and more in a single Sidebar. Get the best AI.

Red Messenger for Youtube

5.0(4)

Youtube Lite for Chrome. Magic actions, Ad block. Auto HD videos, Cinema Player mode, Search. Dark mode. Auto replay. Flash.

Companion for Reddit

4.2(5)

Redditor best friend. Enhancement Suite and Sidebar for Reddit and Subreddit. Lite, Mini and Light version for Chrome.

Ginee Chat - Multi Messenger for all Channels

5.0(2)

One desktop to manage chat for all Marketplace and Social Media.

White Messenger

5.0(5)

Skype for Web. Microsoft Skype App Lite for Google Chrome. Messages, SMS, Calls, Video-Calls, Share, Profile, Contacts on Browser.

Multi Facebook Messenger

4.4(420)

Open WhatsApp, Telegram, Skype, Snapchat, Google Hangouts for desktop easily. Open WhatsApp and other popular messengers on desktop…

Web Conferencing for Zoom

5.0(5)

Manage video and web conferencing for Zoom. Webinars, meetings and calls in this compact and mobile looking client.

App for WhatsApp and Messenger access

5.0(1)

We gather all messenger in one app. Opens WhatsApp in the browser just in 1 click as well as other chats

Social Link

5.0(4)

Linkedin for Chrome. Lite Web Extension. Notifications counter. Messages, News Feed, Profile, CV. Search tool. Email Lead finder.

Work Hub for Teams

5.0(5)

Manage your team on this low profile client for Microsoft Teams. Meetings, calls, video available on mobile looking App.

Web for Google Messages

4.9(7)

Access to Chat - Android Messages on Desktop Computer. Google Messages for Web. Plus Google Meet for calls and video-calls.

Easy for X

5.0(7)

Ex Twitter, now X for Chrome. A low profile and compact client with full X - Twitter features. Mobile interface now on X

Multi AI Sidebar

4.2(5)

Access to all AI apps like OpenAI ChatGPT, Bing AI, Microsoft Copilot, Google Gemini and more in a single Sidebar. Get the best AI.

Red Messenger for Youtube

5.0(4)

Youtube Lite for Chrome. Magic actions, Ad block. Auto HD videos, Cinema Player mode, Search. Dark mode. Auto replay. Flash.

Companion for Reddit

4.2(5)

Redditor best friend. Enhancement Suite and Sidebar for Reddit and Subreddit. Lite, Mini and Light version for Chrome.

Ginee Chat - Multi Messenger for all Channels

5.0(2)

One desktop to manage chat for all Marketplace and Social Media.

White Messenger

5.0(5)

Skype for Web. Microsoft Skype App Lite for Google Chrome. Messages, SMS, Calls, Video-Calls, Share, Profile, Contacts on Browser.

Multi Facebook Messenger

4.4(420)

Open WhatsApp, Telegram, Skype, Snapchat, Google Hangouts for desktop easily. Open WhatsApp and other popular messengers on desktop…

Web Conferencing for Zoom

5.0(5)

Manage video and web conferencing for Zoom. Webinars, meetings and calls in this compact and mobile looking client.

Google ஆப்ஸ்