Chat and Meet for Google
Chat and Meet for Google എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

Chat and Meet for Google

jitt.wwevents.fun
തിരഞ്ഞെടുത്തവ
4.7(

7 റേറ്റിംഗുകൾ

)
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Google Chat and Google Meet for Google Chrome. Notifications, messages, emojis, calls, video-calls. Google Hangouts. Gmail Chat

★★★★★ Everything is done directly on Google Chat and Meet platform 💚 with real-time notifications and fast-switch on all platforms 🚴 No need to register in other platforms 🔑 or share your account credentials to third party applications 🔓 Access to all hangouts platforms for personal and business use 😍 For Home usage just open the extension and it by default will open the Google chat, previously Classic Hangouts. From there you can Message, Call and Video-Call your friends and family. Just add their contact email/phone number. For Business usage you can switch to the G Suite Hangouts Chat and Meet available on the top menu or hamburger button options 🎓 FEATURES ★ Access to the old Google Hangouts, now Google Chat, without need to have Gmail 📧 open and with real-time silent notifications in the App icon on the Browser Toolbar 📌 ★ Google Chat allows to send messages for users with or without a Google business account 💼 ★ Google Meet allows for calls and video-calls for users with or without a Google business account 💼 ✔ Auto-Start when browser starts 💻 ✔ Configurations in a Options 🔧 section. ✔ Quickly see your chats 💬 and contacts. ✔ Very Low CPU/RAM/Bandwidth consumption 📌 PREMIUM FEATURES 📰 Multi Window - Account 💧 Theme - Skin Color 🚨 App Booster 🚨 ———————————————————— ABOUT WWEVENTS ———————————————————— 💎 Building Apps and Extensions for Google Chrome and Android 🔥📣 ———————————————————— CHANGELOG & RELEASE NOTES ———————————————————— 📔 Available on the product page: https://jitt.wwevents.fun/project/chat-and-meet-for-hangouts/#changelog ———————————————————— LEGAL ———————————————————— Hangouts/Chat/Meet™ is a trademark of Google Inc., registered in the U.S. and other countries. This is an independent project developed by WWEvents and has no relationship to Hangouts/Chat/Meet™ or Google Inc. ———————————————————— PRIVACY POLICY & TERMS OF SERVICE ———————————————————— By installing this product you agree to our privacy policy & terms of service: https://jitt.wwevents.fun/privacy-policy/ ———————————————————— REQUIRED PERMISSIONS ———————————————————— You may consult the list of permissions and the reason why they are required on the product page: https://jitt.wwevents.fun/project/chat-and-meet-for-hangouts/#permissions “notifications” – Used to send desktop notification. For example when a new message arrive or App is updated. “contextMenus” – Allow to add more settings when right click in the App icon in the browser toolbar and browser context menu. “storage” – Used to save settings on your local computer. “scripting” – Used to be able to insert JS or CSS on the required host/domains. “system.display” – Used to detect the display size and position the Extension window. “unlimitedStorage” – Storage is limited to 5MB of data that may not be enough to store all configs. “host_permissions” – Permission to access to some hosts/domains that we must modify in order to provide the desired functionality detailed in the functionality. It also allows that you can share content (links or text) from other pages directly to inside the App and send it as a SMS/Chat to a friend for example. Also used to allow intercommunication with other WWEvents Apps (i.e. Emojis). “activeTab” – Permission to access the window that the extension is running and is show to the user. “all_urls” – Permission required for users be able to take screenshots of the current window – captureVisibleTab. ———————————————————— FINAL NOTES ———————————————————— This information is also available inside the App: Options -> About

5-ൽ 4.77 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  6.2
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, മേയ് 30
 • വലുപ്പം
  2.07MiB
 • ഭാഷകൾ
  54 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  wwevents
  Persiaran Sukan Shah Alam, Selangor 40100 MY
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  contact@wwevents.fun
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Social Link

5.0(4)

Linkedin for Chrome. Lite Web Extension. Notifications counter. Messages, News Feed, Profile, CV. Search tool. Email Lead finder.

Bitcoin Crypto News

4.8(5)

Cryptocurrency market. Bitcoin and Coindesk News. Also ethereum, litecoin, cash. Price flutuation charts. Wallet and price ticker.

URL Shortener Plus

4.4(5)

One Click URL Shortener. Create links with Bitly, TinyUrl, is.gd, to.ly or goo.gl. QR Code, fast copy paste for Google Chrome.

Drumpfinator Extreme Edition

4.2(5)

Find and replace all instances of some word/name by another. Search Browser online tool for Chrome. Based on Trump blocker/filter.

White Messenger

5.0(5)

Skype for Web. Microsoft Skype App Lite for Google Chrome. Messages, SMS, Calls, Video-Calls, Share, Profile, Contacts on Browser.

Web for Google Messages

4.9(7)

Access to Chat - Android Messages on Desktop Computer. Google Messages for Web. Plus Google Meet for calls and video-calls.

Chat Plus for Google Chat™

3.6(49)

Enable additional features in Google Chat.

Work Hub for Teams

5.0(5)

Manage your team on this low profile client for Microsoft Teams. Meetings, calls, video available on mobile looking App.

Red Messenger for Youtube

5.0(4)

Youtube Lite for Chrome. Magic actions, Ad block. Auto HD videos, Cinema Player mode, Search. Dark mode. Auto replay. Flash.

Hangouts Notifications

4.0(366)

Add Chrome notifications to hangouts

News Hub kiosk

4.8(4)

Google News, Google Play Newsstand and BuzzFeed. News aggregator for every country. Weather forecast for Chrome. MSN News.

Companion for Reddit

4.2(5)

Redditor best friend. Enhancement Suite and Sidebar for Reddit and Subreddit. Lite, Mini and Light version for Chrome.

Social Link

5.0(4)

Linkedin for Chrome. Lite Web Extension. Notifications counter. Messages, News Feed, Profile, CV. Search tool. Email Lead finder.

Bitcoin Crypto News

4.8(5)

Cryptocurrency market. Bitcoin and Coindesk News. Also ethereum, litecoin, cash. Price flutuation charts. Wallet and price ticker.

URL Shortener Plus

4.4(5)

One Click URL Shortener. Create links with Bitly, TinyUrl, is.gd, to.ly or goo.gl. QR Code, fast copy paste for Google Chrome.

Drumpfinator Extreme Edition

4.2(5)

Find and replace all instances of some word/name by another. Search Browser online tool for Chrome. Based on Trump blocker/filter.

White Messenger

5.0(5)

Skype for Web. Microsoft Skype App Lite for Google Chrome. Messages, SMS, Calls, Video-Calls, Share, Profile, Contacts on Browser.

Web for Google Messages

4.9(7)

Access to Chat - Android Messages on Desktop Computer. Google Messages for Web. Plus Google Meet for calls and video-calls.

Chat Plus for Google Chat™

3.6(49)

Enable additional features in Google Chat.

Work Hub for Teams

5.0(5)

Manage your team on this low profile client for Microsoft Teams. Meetings, calls, video available on mobile looking App.

Google ആപ്സ്