Basketball Legends Unblocked™ - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chơi Basketball Legends Unblocked™ như là một tiện ích mở rộng Chrome - Cũng có thể chơi mà không cần Internet, thử ngay bây giờ!

Play other games on the top-left menu. Basketball Legends Unblocked™ 🏀 Dribble, shoot, and score in the electrifying world of Basketball Legends Unblocked™! This immersive online basketball game brings the thrill of the court to your fingertips, allowing you to showcase your skills and dominate the opposition in an unblocked gaming environment. 🌟 Key Features: Play as Legends: Step into the shoes of basketball greats and legends, each with unique moves and abilities. Unblocked Access: Enjoy the game seamlessly without any restrictions, unlocking the full potential of your gaming experience. Fast-Paced Action: Engage in intense one-on-one matches or team up with friends for epic multiplayer showdowns. Responsive Controls: Master the game with user-friendly controls, allowing you to execute dazzling dribbles, precision passes, and powerful slam dunks effortlessly. Dynamic Environments: Immerse yourself in diverse basketball arenas, each with its own challenges and strategic opportunities. 🏆 Gameplay Modes: 1v1 Duels: Test your skills in head-to-head battles against AI opponents or friends. 2v2 Team Play: Form alliances and coordinate plays with friends to conquer the court together. Tournament Challenges: Rise through the ranks in tournament-style competitions, aiming for victory and legendary status. 🎮 How to Play: Navigate through the court using arrow keys or on-screen controls. Execute special moves, unleash powerful shots, and outmaneuver your opponents to secure the win. Keep an eye on the shot clock and score the most points to claim your spot as the ultimate basketball legend! Whether you're a casual player or a basketball fanatic, Basketball Legends Unblocked™ offers an unbridled, unblocked gaming experience that will keep you on the edge of your seat. Lace up your virtual sneakers, hit the court, and become a true basketball legend! 🌟🏀

5/55 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.2
 • Đã cập nhật
  23 tháng 1, 2024
 • Kích thước
  7.82MiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  extgames2023@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Moto X3M 5 Pool Party - Free Game

4,6(10)

Play Moto X3M 5 Pool Party as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Batman Runner Game

5,0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

3D Rolling Ball Game

5,0(9)

Play 3D Rolling Ball Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google