Adblock voor Youtube™
Screenshot 1 voor itemmedia

Overzicht

Verwijdert advertenties van Youtube™.

Ⓘ Over Adblock voor Youtube ™ is een browserextensie die inhoud filtert en blokkeert en alle advertenties op YouTube ™ blokkeert. Hiermee kunnen gebruikers voorkomen dat pagina-elementen, zoals advertenties, worden weergegeven. Banner-, advertentieclips- of zelfs preroll-advertenties die u normaal ziet voordat de eigenlijke video op YouTube wordt geblokkeerd door deze extensie. Kenmerken: + blokkeert advertenties, banners en pop-ups + blokkeren van advertenties op externe sites die YouTube laden + voorkomen dat preroll-advertenties worden geladen op YouTube De technologie is eenvoudig gebaseerd op adblocking-filterlijsten die externe advertentieruimtes op YouTube blokkeren. We veranderen niets op de website zelf. Adblock voor YouTube verhoogt de prestaties om websites te laden (zonder advertenties en tracking) Het is gratis te downloaden en te gebruiken! ---------------------------------- ✓ Rechten en privacy Zoals alle ad-blocking-extensies hebben we standaardrechten op elke website nodig om advertenties of pop-ups te verwijderen, bijvoorbeeld op ingesloten YouTube-video's. Google geeft dit bericht tijdens de installatie weer "Lees en verander al uw gegevens op de websites die u bezoekt". Elke video-adblockdetectie gebeurt op uw computer en we zien of volgen niet. U bent van harte welkom om onze open source-code die onder de GPL3-licentie staat te bekijken of ons een bericht te sturen op het tabblad Ondersteuning! ---------------------------------- ★ Reviews - Gebruikers (we zijn trots op) Eric Jones - ★★★★★ "Ik ben vergeten hoe Youtube-advertenties eruit zien" Lea C. - ★★★★★ "Blij en bedankt! Geweldig Adblock-product voor YouTube. Blokkeert alle nodige irritante reclamespotjes en commercials ... " Marcel - ★★★★★ "Maakt Youtube weer plezierig. Ik luister graag naar het genre "waargebeurd verhaal" en YouTube lijkt een advertentie te laten vallen gedurende die letterlijk elke 30 seconden. Ik kan eindelijk weer van ze genieten! Bedankt Adblock Youtube! " Dean Usikayo. - ★★★★★ "Ik hou van Ad Block voor Youtube. Het is briljant! Het is ook de beste. Geen advertenties meer. Ik gebruik een aantal adblock-extensies, maar de meeste van hen missen het blokkeren van preroll-advertenties op YouTube." Steva Palchow - ★★★★★ "Uitstekende advertentieblokkering voor YouTube! 1 Alle ongewenste en irritante advertenties geblokkeerd! Ik kan niet meer leven zonder advertenties op YouTube" Micha - ★★★★★ "Helaas kan ik Youtube Premium niet betalen, maar ben zo afgeleid van al die advertenties dat ik veel YouTube-video's overgeslagen heb! Ik ben blij dat ik Adblock voor YouTube kan gebruiken om YouTube weer geweldig te maken (zonder zoveel advertenties en gratis " ---------------------------------- Changelog (nieuwste eerst): 5.0.9 - kleine bugfixes. Bijgewerkte materiaal ui 5.0.8 - geüpgrade advertentieblokdeps met ingesloten video's 5.0.0 - volledige herschrijving van Adblock voor YouTube om te voldoen aan de Google Extension Webwinkel Voorwaarden 4.8.3 - verplaats naar directe import van adblock filterlijsten 4.8.3 - bijgewerkte locales, afhankelijkheden van vaste adblock-toolbox 4.5.0 - sommige ongebruikte bestanden en youtube filterlijsten van CRX-pakket verwijderd. 4.4.1 - waarschuwingen voor vaste gevallen en toegevoegde ontbrekende dotenv dep 4.3.9 - uitgeschakeld voor het laden van de adblock voor YouTube-lijst / URL's. 4.3.8 - volledig verwijderde adblock webextension polyfill 4.1.0 - ontwerp van minor fix materiaal ui op Youtube. 4.0.5 - verbeterde installatiepagina voor adblock onboarding. 4.0.3 - opgeschoond codeminificatie (voldoet aan CWS) 3.7.1 - waarschuwing voor vaste case voor Adblock op YouTube 3.6.2 - bijgewerkte adblock filterlijsten voor YouTube en externe sites 3.5.0 - bijgewerkte locales hebben verouderde adblock-html over de pagina verwijderd 3.4.0 - volledige herschrijving van adblock-technologie, schonere code :) Deze Chrome Webstore maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Ingeval IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres afgekapt binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en hen andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser verzendt in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt zich ook afmelden voor tracking door Google Analytics met effect voor de toekomst door Google Analytics Opt-out Browser-add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en installeren. ---------------------------------- English version: ⓘ About Adblock for Youtube™ is a content filtering and ad blocking browser extension which blocks all ads on Youtube™. It allows users to prevent page elements, such as advertisements, from being displayed. Banner, Ad-Clips or even preroll ads you usually see before the actual video on Youtube are blocked by this extension. Features: + blocks ads, banner and popups + blocking of ads on external sites which load Youtube + prevent preroll ads from loading on Youtube The technology is simply based on adblocking filterlists which blocks external ad urls on Youtube. We do not change anything on the website itself. Adblock for Youtube boosts the performance to load websites (without ads and tracking) It is free to download and use! ---------------------------------- ✓ Permissions & Privacy Like all ad-blocking extensions we do need default permissions on every website to remove ads or popups for example on embedded Youtube videos. Google displays this message on installation "Read and change all your data on the websites that you visit". Any video adblock detection happens on your computer and we do not see or track. You are welcome to review our open source code which is under the GPL3 License or send us a message in the support tab! ---------------------------------- ★ Reviews - Users (we are proud of) Eric Jones - ★★★★★ „I forgot what Youtube Ads look like“ Lea C. - ★★★★★ „Happy and Thank you! Great Adblock product for Youtube. Blocks all the necessary annoying ad pops and commercials..“ Marcel - ★★★★★ „Makes Youtube enjoyable again. I like to listen to the "true scary story" genre, and Youtube seems to drop an ad during those literally every 30 seconds. I can finally enjoy them again! Thank you Adblock Youtube!“ Dean Usikayo. - ★★★★★ "I love Ad Block for YoutubeIt's brilliant! It's also the best. No more ads. I use some other adblock extensions, but most of them miss blocking preroll ads on Youtube.“ Steva Palchow - ★★★★★ "Excellent Ad blocker for Youtube!1 Blocked all the unwanted & irritating ads! I cannot live without Ads on Youtube again„ Micha - ★★★★★ „Unfortunately i cannot afford Youtube Premium but got so distracted with all those ads, that i skipped many Youtube Videos! I am happy to use Adblock for Youtube to make Youtube great again (without so many ads and for free„ ---------------------------------- Changelog (latest first): 5.0.9 - minor Bugfixes. Updated material ui 5.0.8 - upgraded ad block deps with embedded videos 5.0.0 - complete rewrite of Adblock for Youtube to be compliant with the Google Extension Webstore Terms 4.8.3 - move to direct imports of adblock filterlists 4.8.3 - updated locales, fixed adblock toolbox dependencies 4.5.0 - removed some unused files and youtube filterlists of CRX package. 4.4.1 - fixed case warnings and added missing dotenv dep 4.3.9 - disabled eval for loading the adblock for Youtube list / urls. 4.3.8 - removed adblock webextension polyfill completly 4.1.0 - minor fix material ui design on Youtube. 4.0.5 - improved install page for adblock onboarding. 4.0.3 - cleaned up code minification (CWS compliant) 3.7.1 - fixed case warning for Adblock on Youtube 3.6.2 - updated adblock filterlists for Youtube and external sites 3.5.0 - updated locales removed obsolete adblock html about page 3.4.0 - complete adblock technology rewrite, cleaner code :) This Chrome Webstore uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en or you can uninstall this extension. Thank you.

4,4 van 5316,3K beoordelingen

Google verifieert reviews niet. Meer informatie over resultaten en reviews

Profielfoto van auteur van review

Lieke_ _23 jun 2024

werkt niet

Profielfoto van auteur van review

R en F Verhoeven23 jun 2024

Sinds de installatie geen reclames meer.

Profielfoto van auteur van review

Richard G22 jun 2024

werkt niet...zwart beeld met geluid.

Details

 • Versie
  5.4.4
 • Geüpdatet
  12 juni 2024
 • Aangeboden door
  AdRemover
 • Grootte
  153KiB
 • Talen
  50 talen
 • Ontwikkelaar
  E-mail
  support@adblock-for-youtube.com
 • Geen handelaar
  Deze ontwikkelaar heeft zichzelf niet geïdentificeerd als handelaar. Voor consumenten in de Europese Unie geldt dat consumentenrechten niet van toepassing zijn op contracten tussen jou en deze ontwikkelaar.

Privacy

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat je gegevens niet worden verzameld of gebruikt. Bekijk het privacybeleid van de ontwikkelaar voor meer informatie.

Deze ontwikkelaar verklaart dat je gegevens:

 • Niet worden verkocht aan derden, behalve voor de goedgekeurde toepassingen
 • Niet worden gebruikt of overgedragen voor doeleinden die niet zijn gerelateerd aan de kernfunctionaliteit van het item
 • Niet worden gebruikt of overgedragen om de kredietwaardigheid te bepalen of voor doeleinden met betrekking tot leningen

Support

Google-apps