Adblock na Youtube™ - Internetový obchod Chrome
Logo položky Adblock na Youtube™

Adblock na Youtube™

Vybrané
4,4(

319,6 tis. hodnocení

)
Snímek obrazovky položky 1

Přehled

Odstraní reklamu na YouTube.

Ⓘ O aplikaci Adblock for Youtube ™ je rozšíření pro filtrování obsahu a blokování reklam, které blokuje všechny reklamy na Youtube ™. Umožňuje uživatelům zabránit zobrazování prvků stránky, například reklam. Banner, Ad-Clips nebo dokonce i preroll reklamy, které obvykle vidíte před skutečným videem na Youtube, jsou tímto rozšířením zablokovány. Funkce: + blokuje reklamy, banner a vyskakovací okna + blokování reklam na externích stránkách, které načítají službu Youtube + zabrání tomu, aby se reklamy na stránce přeprodávaly na Youtube Tato technologie je jednoduše založena na blokování filtrů, které blokují externí reklamní adresy na Youtube. Na samotných webových stránkách nic neměníme. Adblock for Youtube zvyšuje výkon při načítání webových stránek (bez reklam a sledování) Je zdarma ke stažení a použití! ---------------------------------- ✓ Oprávnění a soukromí Stejně jako všechna rozšíření blokující reklamy potřebujeme na každém webu výchozí oprávnění k odebrání reklam nebo vyskakovacích oken, například na vložených videích YouTube. Google tuto zprávu zobrazí při instalaci „Přečtěte si a změňte všechna data na navštívených webových stránkách“. Jakákoli detekce blokování videa se odehrává na vašem počítači a nevidíme ani nesledujeme. Vítáme Vás, abyste si přečetli náš open source kód, který je pod licencí GPL3, nebo nám pošlete zprávu na kartě podpory! ---------------------------------- ★ Recenze - uživatelé (jsme hrdí) Eric Jones - ★★★★★ „Zapomněl jsem, jak vypadají reklamy YouTube“ Lea C. - ★★★★★ „Šťastný a děkujeme! Velký produkt Adblock pro Youtube. Blokuje všechny potřebné nepříjemné reklamy a reklamy .. “ Marcel - ★★★★★ „Znovu udělá Youtube zábavným. Rád poslouchám žánr "opravdového strašidelného příběhu" a zdá se, že Youtube v průběhu těchto 30 sekund odhodí reklamu. Konečně si je můžu užít! Děkuji Adblock Youtube! “ Dean Usikayo. - ★★★★★ "Mám rád blokování reklam pro brilantní službu YouTubeIt! Je to také nejlepší. Žádné další reklamy. Používám i další rozšíření služby adblock, ale většina z nich chybí blokování reklam na serveru YouTube." Steva Palchow - ★★★★★ "Vynikající blokování reklam na Youtube! 1 Blokované všechny nechtěné a dráždivé reklamy! Nemohu znovu žít bez reklam na Youtube" Micha - ★★★★★ „Bohužel si nemohu dovolit Youtube Premium, ale dostalo se mi tak roztržitých se všemi těmi reklamami, že jsem přeskočil mnoho Youtube videí! Jsem rád, že můžu použít službu Adblock for Youtube, aby byl YouTube skvělý (bez tolika reklam a zdarma) ---------------------------------- Changelog (poslední): 5.0.9 - drobné opravy chyb. Aktualizovaný materiál ui 5.0.8 - aktualizace reklamních bloků s vloženými videy 5.0.0 - kompletní přepsání Adblock for Youtube, aby vyhovovalo podmínkám Webstore služby Google Extension 4.8.3 - přechod na přímý dovoz filtrů adblock 4.8.3 - aktualizovaná národní prostředí, závislé soubory nástrojů adblock 4.5.0 - odstranil některé nepoužívané soubory a youtube filtry CRX balíčku. 4.4.1 - upozornění na pevné případy a přidané chybějící dotenv dep 4.3.9 - zakázán eval pro načtení adblocku pro seznam Youtube / urls. 4.3.8 - zcela odstranil adblock webextension polyfill 4.1.0 - drobný fixní materiál ui design na Youtube. 4.0.5 - vylepšená instalační stránka pro adblock onboarding. 4.0.3 - vyčištění kódu minifikace (kompatibilní s CWS) 3.7.1 - pevné varování pro Adblock na Youtube 3.6.2 - aktualizované filtry adblock pro Youtube a externí stránky 3.5.0 - aktualizovaná národní prostředí odstranila zastaralý adblock html o stránce 3.4.0 - kompletní přepsání technologie adblock, čistší kód :) Tento webový web Chrome používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude vaše IP adresa zkrácena v oblasti členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve převedena na server Google v USA a tam zkrácena. Na této webové stránce je aktivní anonymizace IP. Společnost Google bude tyto informace používat za provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Adresa IP, kterou prohlížeč poskytuje v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými jinými údaji, které má společnost Google k dispozici. Používání cookies můžete odmítnout výběrem vhodných nastavení ve svém prohlížeči, avšak uvědomte si, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zrušit sledování pomocí služby Google Analytics s účinkem do budoucna stažením a instalací doplňku prohlížeče Google Analytics pro odhlášení prohlížeče pro aktuální webový prohlížeč. ---------------------------------- English version: ⓘ About Adblock for Youtube™ is a content filtering and ad blocking browser extension which blocks all ads on Youtube™. It allows users to prevent page elements, such as advertisements, from being displayed. Banner, Ad-Clips or even preroll ads you usually see before the actual video on Youtube are blocked by this extension. Features: + blocks ads, banner and popups + blocking of ads on external sites which load Youtube + prevent preroll ads from loading on Youtube The technology is simply based on adblocking filterlists which blocks external ad urls on Youtube. We do not change anything on the website itself. Adblock for Youtube boosts the performance to load websites (without ads and tracking) It is free to download and use! ---------------------------------- ✓ Permissions & Privacy Like all ad-blocking extensions we do need default permissions on every website to remove ads or popups for example on embedded Youtube videos. Google displays this message on installation "Read and change all your data on the websites that you visit". Any video adblock detection happens on your computer and we do not see or track. You are welcome to review our open source code which is under the GPL3 License or send us a message in the support tab! ---------------------------------- ★ Reviews - Users (we are proud of) Eric Jones - ★★★★★ „I forgot what Youtube Ads look like“ Lea C. - ★★★★★ „Happy and Thank you! Great Adblock product for Youtube. Blocks all the necessary annoying ad pops and commercials..“ Marcel - ★★★★★ „Makes Youtube enjoyable again. I like to listen to the "true scary story" genre, and Youtube seems to drop an ad during those literally every 30 seconds. I can finally enjoy them again! Thank you Adblock Youtube!“ Dean Usikayo. - ★★★★★ "I love Ad Block for YoutubeIt's brilliant! It's also the best. No more ads. I use some other adblock extensions, but most of them miss blocking preroll ads on Youtube.“ Steva Palchow - ★★★★★ "Excellent Ad blocker for Youtube!1 Blocked all the unwanted & irritating ads! I cannot live without Ads on Youtube again„ Micha - ★★★★★ „Unfortunately i cannot afford Youtube Premium but got so distracted with all those ads, that i skipped many Youtube Videos! I am happy to use Adblock for Youtube to make Youtube great again (without so many ads and for free„ ---------------------------------- Changelog (latest first): 5.0.9 - minor Bugfixes. Updated material ui 5.0.8 - upgraded ad block deps with embedded videos 5.0.0 - complete rewrite of Adblock for Youtube to be compliant with the Google Extension Webstore Terms 4.8.3 - move to direct imports of adblock filterlists 4.8.3 - updated locales, fixed adblock toolbox dependencies 4.5.0 - removed some unused files and youtube filterlists of CRX package. 4.4.1 - fixed case warnings and added missing dotenv dep 4.3.9 - disabled eval for loading the adblock for Youtube list / urls. 4.3.8 - removed adblock webextension polyfill completly 4.1.0 - minor fix material ui design on Youtube. 4.0.5 - improved install page for adblock onboarding. 4.0.3 - cleaned up code minification (CWS compliant) 3.7.1 - fixed case warning for Adblock on Youtube 3.6.2 - updated adblock filterlists for Youtube and external sites 3.5.0 - updated locales removed obsolete adblock html about page 3.4.0 - complete adblock technology rewrite, cleaner code :) This Chrome Webstore uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en or you can uninstall this extension. Thank you.

4,4 z 5319,6 tis. hodnocení

Google recenze neověřuje. Další informace o výsledcích a recenzích

Profilový obrázek autora recenze

Zdeněk Horáček18. 7. 2024

nefunguje

Profilový obrázek autora recenze

Robert Konya18. 7. 2024

nefunkcni palec dolu

Profilový obrázek autora recenze

Patrik Kvasničák13. 7. 2024

Nefunguje

Podrobnosti

 • Verze
  6.0.0
 • Aktualizováno
  27. června 2024
 • Autor
  AdRemover
 • Velikost
  146KiB
 • Jazyky
  Jazyky: 50
 • Vývojář
  E-mail
  support@adblock-for-youtube.com
 • Neobchodnický subjekt
  Tento vývojář se neidentifikoval jako obchodník. Spotřebitele v Evropské unii upozorňujeme, že se na smlouvy mezi vámi a tímto vývojářem nevztahují spotřebitelská práva.

Ochrana soukromí

Vývojář uvedl, že nebude shromažďovat ani používat vaše údaje. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí vývojáře.

Vývojář deklaruje, že vaše údaje

 • Nebudou prodány třetím stranám, s výjimkou schválených případů
 • Nebudou použity nebo předány za účelem, který nesouvisí s hlavní funkci položky
 • Nebudou použity nebo předány pro potřeby určení úvěruschopnosti nebo za účelem poskytnutí půjčky

Podpora

Související

Adblock na Youtube™

4,5(385)

Odstraní reklamu na YouTube.

TubeBlock - Youtube Adblo

3,9(182)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Youtube Adblo

Adblock pro YouTube™

4,7(2,9 tis.)

Odstraňte všechny reklamy z YouTube. Blokujte reklamy a vyskakovací okna na videích YouTube a odstraňte všechny ostatní typy…

The 1 Adblocker

4,6(218)

Blocking web requests from unwanted domains.

Adblocker for Youtube™

4,1(28,7 tis.)

Block all Youtube Ads! Augment your YouTube experience with Fullscreen Theater Mode, Video Screenshot, Volume Booster and many more

AdBlock Max - Blokovač reklam

4,8(8,2 tis.)

Blokátor obsahu vyžadující méně oprávnění. Blokuje reklamy, sledovače, těžaře a jiné ihned po instalaci.

Adblock for Chrome™

4,8(15,6 tis.)

Easily blocks ads on all websites in your browser.

AdBlock na YouTube™

3,1(740)

Created by AdBlock, with 60M users, AdBlock on YouTube is the gold standard of blockers for YouTube.

Adblock pro Youtube – nástroj pro blokování reklam

4,0(1,5 tis.)

Adblock – blokujte všechny reklamy na videích na Youtube. Adblock odstraňuje všechny typy reklam. Blokování reklam pro Chrome

Adblock pro YouTube™

4,8(1,7 tis.)

Zabezpečený Adblock pro YouTube™ s ohledem na soukromí. Blokuje reklamy na YouTube.com.

Ad Blocker for YouTube

4,2(46)

Watch YouTube without any ads!

YouTube Ad Skipper

3,4(26)

Automajically skip youtube ads

Adblock na Youtube™

4,5(385)

Odstraní reklamu na YouTube.

TubeBlock - Youtube Adblo

3,9(182)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Youtube Adblo

Adblock pro YouTube™

4,7(2,9 tis.)

Odstraňte všechny reklamy z YouTube. Blokujte reklamy a vyskakovací okna na videích YouTube a odstraňte všechny ostatní typy…

The 1 Adblocker

4,6(218)

Blocking web requests from unwanted domains.

Adblocker for Youtube™

4,1(28,7 tis.)

Block all Youtube Ads! Augment your YouTube experience with Fullscreen Theater Mode, Video Screenshot, Volume Booster and many more

AdBlock Max - Blokovač reklam

4,8(8,2 tis.)

Blokátor obsahu vyžadující méně oprávnění. Blokuje reklamy, sledovače, těžaře a jiné ihned po instalaci.

Adblock for Chrome™

4,8(15,6 tis.)

Easily blocks ads on all websites in your browser.

AdBlock na YouTube™

3,1(740)

Created by AdBlock, with 60M users, AdBlock on YouTube is the gold standard of blockers for YouTube.

Aplikace Google