Adblock for Youtube™
Varelogobilde for Adblock for Youtube™

Adblock for Youtube™

Fremhevet
4,4(

311,1k vurderinger

)
Skjermdump for 1-medieinnhold for vare

Oversikt

Fjerner annonser fra Youtube™.

Ⓘ Om Adblock for Youtube ™ er en innholdsfiltrering og annonseblokkerende nettleserutvidelse som blokkerer alle annonser på Youtube ™. Det tillater brukere å forhindre at sideelementer, for eksempel annonser, vises. Banner, Ad-Klipp eller til og med preroll-annonser du vanligvis ser før selve videoen på Youtube, er blokkert av denne utvidelsen. Egenskaper: + blokkerer annonser, banner og popup-vinduer + blokkering av annonser på eksterne nettsteder som laster inn Youtube + hindre at preroll-annonser lastes inn på Youtube Teknologien er rett og slett basert på adblockering av filterlister som blokkerer eksterne annonseadresser på Youtube. Vi endrer ikke noe på nettstedet selv. Adblock for Youtube øker ytelsen til å laste nettsteder (uten annonser og sporing) Det er gratis å laste ned og bruke! ---------------------------------- ✓ Tillatelser og personvern I likhet med alle ad blokkeringsutvidelser trenger vi standardrettigheter på alle nettsteder for å fjerne annonser eller popup-filer, for eksempel på innebygde Youtube-videoer. Google viser denne meldingen under installasjonen "Les og endre alle dataene dine på nettstedene du besøker". Enhver videoadblock-deteksjon skjer på datamaskinen din, og vi ser ikke eller sporer. Du er velkommen til å se vår åpen kildekode som er under GPL3-lisensen eller sende oss en melding i supportfanen! ---------------------------------- ★ Anmeldelser - Brukere (vi er stolte av) Eric Jones - ★★★★★ "Jeg glemte hvilke Youtube-annonser som ligner" Lea C. - ★★★★★ "Glad og takk! Great Adblock produkt for Youtube. Blokkerer alle nødvendige irriterende annonsepoppene og reklamefilene .. " Marcel - ★★★★★ "Gjør Youtube hyggelig igjen. Jeg liker å lytte til genren "true scary story", og Youtube ser ut til å slippe en annonse under disse bokstavelig talt hvert 30. sekund. Jeg kan til slutt nyte dem igjen! Takk Adblock Youtube! " Dean Usikayo. - ★★★★★ "Jeg elsker Ad Block for YoutubeIt er strålende! Det er også det beste. Ingen flere annonser. Jeg bruker noen andre adblock-utvidelser, men de fleste savner blokerende preroll-annonser på Youtube." Steva Palchow - ★★★★★ "Utmerket Ad blokkering for Youtube! 1 Blokkerte alle uønskede og irriterende annonser! Jeg kan ikke leve uten annonser på Youtube igjen" Micha - ★★★★★ "Dessverre har jeg ikke råd til Youtube Premium, men ble så distrahert med alle disse annonsene, at jeg hoppet over mange Youtube-videoer! Jeg er glad for å bruke Adblock for Youtube for å gjøre Youtube flott igjen (uten så mange annonser og gratis " ---------------------------------- Changelog (siste først): 5.0.9 - mindre feilrettinger. Oppdatert materiale ui 5.0.8 - oppgraderte annonseblokkdeps med innebygde videoer 5.0.0 - Fullstendig omskrivning av Adblock for Youtube for å være i samsvar med vilkårene for Google Extension Webstore 4.8.3 - Flytt til direkte import av adblock filterlister 4.8.3 - oppdaterte adresser, faste adblock verktøyboks avhengigheter 4.5.0 - fjernet noen ubrukte filer og youtube filterlister i CRX-pakken. 4.4.1 - faste sak advarsler og lagt til manglende dotenv dep 4.3.9 - deaktivert eval for å laste adblocken for Youtube-liste / URLer. 4.3.8 - fjernet adblock webextension polyfill fullstendig 4.1.0 - mindre reparasjonsmateriale ui design på Youtube. 4.0.5 - forbedret installasjonsside for adblock onboarding. 4.0.3 - opprydding av kode (CWS-kompatibel) 3.7.1 - fast varsel advarsel for Adblock på Youtube 3.6.2 - oppdaterte adblock filterlister for Youtube og eksterne nettsteder 3.5.0 - oppdaterte adresser fjernet foreldet adblock html om side 3.4.0 - komplett adblock teknologi omskrivning, renere kode :) Denne Chrome Nettbutikken bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker "cookies", som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av nettstedet ditt, blir overført til og lagret av Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, vil din IP-adresse bli avkortet innenfor området for EU-medlemsstatene eller andre parter i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen først overført til en Google-server i USA og avkortet det. IP-anonymiseringen er aktiv på denne nettsiden. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren av dette nettstedet med det formål å evaluere bruken av nettstedet ditt, kompilere rapporter om nettstedaktivitet for webområdeoperatører og gi dem andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. IP-adressen, som nettleseren din formidler i omfanget av Google Analytics, blir ikke knyttet til andre data som Google har. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke full funksjonalitet på denne nettsiden. Du kan også velge bort fra å bli sporet av Google Analytics med virkning for fremtiden ved å laste ned og installere Google Analytics-tilleggsbrowser Addon for din nåværende nettleser. ---------------------------------- English version: ⓘ About Adblock for Youtube™ is a content filtering and ad blocking browser extension which blocks all ads on Youtube™. It allows users to prevent page elements, such as advertisements, from being displayed. Banner, Ad-Clips or even preroll ads you usually see before the actual video on Youtube are blocked by this extension. Features: + blocks ads, banner and popups + blocking of ads on external sites which load Youtube + prevent preroll ads from loading on Youtube The technology is simply based on adblocking filterlists which blocks external ad urls on Youtube. We do not change anything on the website itself. Adblock for Youtube boosts the performance to load websites (without ads and tracking) It is free to download and use! ---------------------------------- ✓ Permissions & Privacy Like all ad-blocking extensions we do need default permissions on every website to remove ads or popups for example on embedded Youtube videos. Google displays this message on installation "Read and change all your data on the websites that you visit". Any video adblock detection happens on your computer and we do not see or track. You are welcome to review our open source code which is under the GPL3 License or send us a message in the support tab! ---------------------------------- ★ Reviews - Users (we are proud of) Eric Jones - ★★★★★ „I forgot what Youtube Ads look like“ Lea C. - ★★★★★ „Happy and Thank you! Great Adblock product for Youtube. Blocks all the necessary annoying ad pops and commercials..“ Marcel - ★★★★★ „Makes Youtube enjoyable again. I like to listen to the "true scary story" genre, and Youtube seems to drop an ad during those literally every 30 seconds. I can finally enjoy them again! Thank you Adblock Youtube!“ Dean Usikayo. - ★★★★★ "I love Ad Block for YoutubeIt's brilliant! It's also the best. No more ads. I use some other adblock extensions, but most of them miss blocking preroll ads on Youtube.“ Steva Palchow - ★★★★★ "Excellent Ad blocker for Youtube!1 Blocked all the unwanted & irritating ads! I cannot live without Ads on Youtube again„ Micha - ★★★★★ „Unfortunately i cannot afford Youtube Premium but got so distracted with all those ads, that i skipped many Youtube Videos! I am happy to use Adblock for Youtube to make Youtube great again (without so many ads and for free„ ---------------------------------- Changelog (latest first): 5.0.9 - minor Bugfixes. Updated material ui 5.0.8 - upgraded ad block deps with embedded videos 5.0.0 - complete rewrite of Adblock for Youtube to be compliant with the Google Extension Webstore Terms 4.8.3 - move to direct imports of adblock filterlists 4.8.3 - updated locales, fixed adblock toolbox dependencies 4.5.0 - removed some unused files and youtube filterlists of CRX package. 4.4.1 - fixed case warnings and added missing dotenv dep 4.3.9 - disabled eval for loading the adblock for Youtube list / urls. 4.3.8 - removed adblock webextension polyfill completly 4.1.0 - minor fix material ui design on Youtube. 4.0.5 - improved install page for adblock onboarding. 4.0.3 - cleaned up code minification (CWS compliant) 3.7.1 - fixed case warning for Adblock on Youtube 3.6.2 - updated adblock filterlists for Youtube and external sites 3.5.0 - updated locales removed obsolete adblock html about page 3.4.0 - complete adblock technology rewrite, cleaner code :) This Chrome Webstore uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en or you can uninstall this extension. Thank you.

4,4 av 5311,1k vurderinger

Google verifiserer ikke anmeldelser. Finn ut mer om resultater og anmeldelser.

Anmelderens profilbilde

Zakaria Elkassmi29. mars 2024

hva skjer folkens

3 av 3 syntes dette var nyttig
Anmelderens profilbilde

Paul Thomassen24. mars 2024

umulig å bruke youtube uten

5 av 5 syntes dette var nyttig
Anmelderens profilbilde

Nathan Maya22. mars 2024

interessant

1 av 2 syntes dette var nyttig

Detaljer

 • Versjon
  5.4.2
 • Oppdatert
  19. januar 2024
 • Levert av
  AdRemover
 • Størrelse
  150KiB
 • Språk
  50 språk
 • Utvikler
  E-post
  support@adblock-for-youtube.com
 • Ikke-ervervsdrivende
  Denne utvikleren har ikke identifisert seg selv som næringsdrivende. For forbrukere i EU gjelder ikke forbrukerrettighetene for kontrakter som er gjort mellom deg og denne utvikleren.

Personvern

Utvikleren har oppgitt at dataene dine ikke samles inn eller brukes. For å finne ut mer, se utviklerens personvernregler.

Denne utvikleren erklærer at dataene dine

 • ikke selges til tredjeparter, med unntak for de godkjente bruksområdene
 • ikke brukes eller overføres for formål som ikke er relatert til varens kjernefunksjonalitet
 • ikke brukes eller overføres for å fastslå kredittverdighet eller for låneformål

Brukerstøtte

Relatert

YouTube Ad Skipper

3,5(25)

Automajically skip youtube ads

Adblock Pro for Youtube™

4,5(371)

Fjerner annonser fra Youtube™.

TubeBlock - Adblock for Youtube

3,9(174)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Adblock for Youtube

Adblock for YouTube™

4,8(2,8k)

Fjern alle annonser fra YouTube. Blokker annonser og pop-unders på YouTube-videoer og fjern alle andre typer annonser. Få YouTube…

Adblocker for Youtube™

4,1(27,9k)

Block all Youtube Ads! Augment your YouTube experience with Fullscreen Theater Mode, Video Screenshot, Volume Booster and many more

AdBlock Max - annonse blokkerer

4,9(8,1k)

Blokker annonse, sporing, popup-vinduer.

Adblock for Chrome™

4,8(15,3k)

Easily blocks ads on all websites in your browser.

AdBlock on YouTube™

3,1(714)

Den eneste YouTube™-reklameblokkereren laget av AdBlock, den mest populære Chrome-utvidelsen med 60 millioner brukere verden over

Adblock for Youtube - annonseblokkeringsverktøy

4,1(1,3k)

Adblock blokkerer alle annonser på Youtube-videoer. Adblock fjerner alle typer annonser. Annonseblokkering for Chrome

Adblocker AdBlox (Adblock for YouTube™)

4,4(781)

Use our adblocker for a cleaner, YouTube and web ad-free browsing experience.

Adblock for YouTube™

4,8(1,5k)

Personvernbevisst, sikker Adblock for YouTube™. Blokkerer annonser på YouTube.com.

Ad Blocker for YouTube

4,2(46)

Watch YouTube without any ads!

YouTube Ad Skipper

3,5(25)

Automajically skip youtube ads

Adblock Pro for Youtube™

4,5(371)

Fjerner annonser fra Youtube™.

TubeBlock - Adblock for Youtube

3,9(174)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Adblock for Youtube

Adblock for YouTube™

4,8(2,8k)

Fjern alle annonser fra YouTube. Blokker annonser og pop-unders på YouTube-videoer og fjern alle andre typer annonser. Få YouTube…

Adblocker for Youtube™

4,1(27,9k)

Block all Youtube Ads! Augment your YouTube experience with Fullscreen Theater Mode, Video Screenshot, Volume Booster and many more

AdBlock Max - annonse blokkerer

4,9(8,1k)

Blokker annonse, sporing, popup-vinduer.

Adblock for Chrome™

4,8(15,3k)

Easily blocks ads on all websites in your browser.

AdBlock on YouTube™

3,1(714)

Den eneste YouTube™-reklameblokkereren laget av AdBlock, den mest populære Chrome-utvidelsen med 60 millioner brukere verden over

Google-apper