Adblock dla Youtube™ - Chrome Web Store
Obraz logo produktu Adblock dla Youtube™

Adblock dla Youtube™

Polecane
4,4(

319,6 tys. ocen

)
RozszerzeniePrzepływ pracy i plany9 000 000 użytkownicy
Zrzut ekranu 1 multimediów dotyczących produktu

Przegląd

Usuwa reklamy z Youtube™.

Ⓘ Informacje Adblock for Youtube ™ to rozszerzenie przeglądarki filtrowania treści i blokowania reklam, które blokuje wszystkie reklamy w serwisie YouTube. Umożliwia użytkownikom zapobieganie wyświetlaniu elementów strony, takich jak reklamy. Baner, klipy reklamowe, a nawet preroll reklamy, które zwykle widzisz przed rzeczywistym filmem na YouTube, są blokowane przez to rozszerzenie. Funkcje: + blokuje reklamy, banery i wyskakujące okienka + blokowanie reklam na zewnętrznych stronach, które ładują YouTube + zapobiegaj ładowaniu reklam preroll na Youtube Technologia oparta jest po prostu na listach filtrów blokujących reklamy, które blokują zewnętrzne adresy URL reklam na YouTube. Nie zmieniamy niczego na samej stronie. Adblock dla Youtube zwiększa wydajność ładowania stron internetowych (bez reklam i śledzenia) Pobieranie i używanie jest bezpłatne! ---------------------------------- ✓ Uprawnienia i prywatność Podobnie jak wszystkie rozszerzenia blokujące reklamy, potrzebujemy domyślnych uprawnień w każdej witrynie, aby usunąć reklamy lub wyskakujące okienka, na przykład na osadzonych filmach z YouTube. Google wyświetla ten komunikat podczas instalacji „Przeczytaj i zmień wszystkie dane na odwiedzanych stronach internetowych”. Wszelkie wykrywanie blokad wideo odbywa się na komputerze, a my nie widzimy ani nie śledzimy. Zapraszamy do zapoznania się z naszym otwartym kodem źródłowym znajdującym się pod licencją GPL3 lub przesłania wiadomości na karcie pomocy technicznej! ---------------------------------- ★ Recenzje - Użytkownicy (jesteśmy dumni) Eric Jones - ★★★★★ „Zapomniałem, jak wyglądają reklamy na YouTube” Lea C. - ★★★★★ „Szczęśliwy i dziękuję! Świetny produkt Adblock na Youtube. Blokuje wszystkie niezbędne denerwujące reklamy i reklamy .. „ Marcel - ★★★★★ „Sprawia, że ​​Youtube znów jest przyjemny. Lubię słuchać gatunku „prawdziwa straszna historia”, a Youtube zdaje się upuszczać reklamę podczas tych dosłownie co 30 sekund. Mogę wreszcie cieszyć się nimi ponownie! Dziękuję Adblock Youtube! ” Dean Usikayo. - ★★★★★ „Uwielbiam Ad Block dla Youtube. Jest genialny! Steva Palchow - ★★★★★ „Doskonały bloker reklam na YouTube! 1 Zablokował wszystkie niechciane i irytujące reklamy! Nie mogę żyć bez reklam na Youtube ponownie” Micha - ★★★★★ „Niestety nie stać mnie na Youtube Premium, ale rozpraszałem się tymi wszystkimi reklamami, że pominąłem wiele filmów z YouTube! Cieszę się, że mogę używać Adblocka na Youtube, aby ponownie Youtube był świetny (bez tak wielu reklam i za darmo „ ---------------------------------- Dziennik zmian (najnowsze): 5.0.9 - drobne poprawki błędów. Zaktualizowany materiał interfejsu użytkownika 5.0.8 - zaktualizowane zestawy bloków reklamowych z osadzonymi filmami 5.0.0 - kompletne przepisanie Adblocka na Youtube, aby był zgodny z Warunkami sklepu internetowego Google Extension 4.8.3 - przejdź do bezpośredniego importu list filtrów adblock 4.8.3 - zaktualizowane ustawienia regionalne, poprawione zależności przybornika adblock 4.5.0 - usunięto niektóre nieużywane pliki i listy filtrów youtube pakietu CRX. 4.4.1 - naprawiono ostrzeżenia o sprawach i dodano brakujące dane dotenv 4.3.9 - wyłączono eval dla ładowania adblocka dla listy / adresów URL Youtube. 4.3.8 - całkowicie usunięto wypełnienie webblasu adblock 4.1.0 - projekt ui drobnych poprawek na Youtube. 4.0.5 - ulepszona strona instalacyjna dla adblock onboarding. 4.0.3 - oczyszczone upraszczanie kodu (zgodne z CWS) 3.7.1 - naprawiono ostrzeżenie o przypadku Adblock na Youtube 3.6.2 - zaktualizowane listy filtrów adblock dla serwisów YouTube i zewnętrznych 3.5.0 - zaktualizowane ustawienia usunięto przestarzałe adblock html o stronie 3.4.0 - kompletne przepisanie technologii adblock, czystszy kod :) Ten sklep internetowy Chrome korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików „cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie obcięty na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Google będzie korzystała z tych informacji w imieniu operatora tej strony w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn i świadczenia im innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP, który Twoja przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz także zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując dodatek Google Analytics Opt-out Browser dla bieżącej przeglądarki internetowej. ---------------------------------- English version: ⓘ About Adblock for Youtube™ is a content filtering and ad blocking browser extension which blocks all ads on Youtube™. It allows users to prevent page elements, such as advertisements, from being displayed. Banner, Ad-Clips or even preroll ads you usually see before the actual video on Youtube are blocked by this extension. Features: + blocks ads, banner and popups + blocking of ads on external sites which load Youtube + prevent preroll ads from loading on Youtube The technology is simply based on adblocking filterlists which blocks external ad urls on Youtube. We do not change anything on the website itself. Adblock for Youtube boosts the performance to load websites (without ads and tracking) It is free to download and use! ---------------------------------- ✓ Permissions & Privacy Like all ad-blocking extensions we do need default permissions on every website to remove ads or popups for example on embedded Youtube videos. Google displays this message on installation "Read and change all your data on the websites that you visit". Any video adblock detection happens on your computer and we do not see or track. You are welcome to review our open source code which is under the GPL3 License or send us a message in the support tab! ---------------------------------- ★ Reviews - Users (we are proud of) Eric Jones - ★★★★★ „I forgot what Youtube Ads look like“ Lea C. - ★★★★★ „Happy and Thank you! Great Adblock product for Youtube. Blocks all the necessary annoying ad pops and commercials..“ Marcel - ★★★★★ „Makes Youtube enjoyable again. I like to listen to the "true scary story" genre, and Youtube seems to drop an ad during those literally every 30 seconds. I can finally enjoy them again! Thank you Adblock Youtube!“ Dean Usikayo. - ★★★★★ "I love Ad Block for YoutubeIt's brilliant! It's also the best. No more ads. I use some other adblock extensions, but most of them miss blocking preroll ads on Youtube.“ Steva Palchow - ★★★★★ "Excellent Ad blocker for Youtube!1 Blocked all the unwanted & irritating ads! I cannot live without Ads on Youtube again„ Micha - ★★★★★ „Unfortunately i cannot afford Youtube Premium but got so distracted with all those ads, that i skipped many Youtube Videos! I am happy to use Adblock for Youtube to make Youtube great again (without so many ads and for free„ ---------------------------------- Changelog (latest first): 5.0.9 - minor Bugfixes. Updated material ui 5.0.8 - upgraded ad block deps with embedded videos 5.0.0 - complete rewrite of Adblock for Youtube to be compliant with the Google Extension Webstore Terms 4.8.3 - move to direct imports of adblock filterlists 4.8.3 - updated locales, fixed adblock toolbox dependencies 4.5.0 - removed some unused files and youtube filterlists of CRX package. 4.4.1 - fixed case warnings and added missing dotenv dep 4.3.9 - disabled eval for loading the adblock for Youtube list / urls. 4.3.8 - removed adblock webextension polyfill completly 4.1.0 - minor fix material ui design on Youtube. 4.0.5 - improved install page for adblock onboarding. 4.0.3 - cleaned up code minification (CWS compliant) 3.7.1 - fixed case warning for Adblock on Youtube 3.6.2 - updated adblock filterlists for Youtube and external sites 3.5.0 - updated locales removed obsolete adblock html about page 3.4.0 - complete adblock technology rewrite, cleaner code :) This Chrome Webstore uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en or you can uninstall this extension. Thank you.

4,4 na 5319,6 tys. ocen

Google nie sprawdza opinii. Dowiedz się więcej o wynikach i opiniach.

Zdjęcie profilowe autora opinii

Zigi Jażyna20 lip 2024

działa, jest ok

Zdjęcie profilowe autora opinii

Maciej Drzewicki19 lip 2024

Fantastyczne rozszerzenie do Youtube. Polecam. Działa idealnie

Zdjęcie profilowe autora opinii

Dariusz „Hubert” B.17 lip 2024

Od kilku dni nie działa, przydałaby się jakaś aktualizacja.

Szczegóły

 • Wersja
  6.0.0
 • Zaktualizowano
  27 czerwca 2024
 • Sprzedawca
  AdRemover
 • Rozmiar
  146KiB
 • Języki
  Języki: 50
 • Deweloper
  E-mail
  support@adblock-for-youtube.com
 • Osoba niebędąca przedsiębiorcą
  Ten deweloper nie określił, że jest przedsiębiorcą. Pamiętaj, że prawa konsumentów nie obowiązują w przypadku umów zawartych między tym deweloperem a konsumentami z Unii Europejskiej.

Prywatność

Deweloper oświadczył, że nie będzie zbierać ani używać Twoich danych. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dewelopera.

Ten wydawca oświadcza, że Twoje dane

 • nie są sprzedawane osobom trzecim (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
 • nie są używane ani przesyłane w celach niezwiązanych z podstawową funkcją produktu,
 • nie są używane ani przesyłane w celu ustalenia zdolności kredytowej lub udzielania pożyczek.

Pomoc

Pokrewne

Adblock dla Youtube™

4,5(385)

Usuwa reklamy z Youtube™.

TubeBlock - Adblock for Youtube

3,9(182)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Adblock for Youtube

Adblock dla YouTube™

4,7(2,9 tys.)

Usuń wszystkie reklamy z YouTube. Blokuj reklamy i wyskakujące okienka w filmach na YouTube oraz usuwaj wszystkie inne rodzaje…

The 1 Adblocker

4,6(218)

Blocking web requests from unwanted domains.

Adblocker for Youtube™

4,1(28,7 tys.)

Block all Youtube Ads! Augment your YouTube experience with Fullscreen Theater Mode, Video Screenshot, Volume Booster and many more

AdBlock Max - bloker reklam

4,8(8,2 tys.)

Niewymagający uprawnień bloker treści. Natychmiast po instalacji blokuje reklamy, moduły śledzące, koparki i nie tylko.

Adblock for Chrome™

4,8(15,6 tys.)

Easily blocks ads on all websites in your browser.

AdBlock on YouTube™

3,1(740)

Tylko AdBlock blokuje reklamy w YouTube™, najpopularniejsze rozszerzenie Chrome z 60 milionów użytkowników z całego świata

Adblock dla Youtube - narzędzie do blokowania reklam

4,0(1,5 tys.)

Adblock to potężny program do blokowania reklam, który blokuje wszystkie typy reklam. Adblock — najlepsze rozwiązanie do blokowania…

Adblock dla YouTube™

4,8(1,7 tys.)

Świadomy prywatności, bezpieczny Adblock dla YouTube™. Blokuje reklamy na YouTube.com.

Ad Blocker for YouTube

4,2(46)

Watch YouTube without any ads!

YouTube Ad Skipper

3,4(26)

Automajically skip youtube ads

Adblock dla Youtube™

4,5(385)

Usuwa reklamy z Youtube™.

TubeBlock - Adblock for Youtube

3,9(182)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Adblock for Youtube

Adblock dla YouTube™

4,7(2,9 tys.)

Usuń wszystkie reklamy z YouTube. Blokuj reklamy i wyskakujące okienka w filmach na YouTube oraz usuwaj wszystkie inne rodzaje…

The 1 Adblocker

4,6(218)

Blocking web requests from unwanted domains.

Adblocker for Youtube™

4,1(28,7 tys.)

Block all Youtube Ads! Augment your YouTube experience with Fullscreen Theater Mode, Video Screenshot, Volume Booster and many more

AdBlock Max - bloker reklam

4,8(8,2 tys.)

Niewymagający uprawnień bloker treści. Natychmiast po instalacji blokuje reklamy, moduły śledzące, koparki i nie tylko.

Adblock for Chrome™

4,8(15,6 tys.)

Easily blocks ads on all websites in your browser.

AdBlock on YouTube™

3,1(740)

Tylko AdBlock blokuje reklamy w YouTube™, najpopularniejsze rozszerzenie Chrome z 60 milionów użytkowników z całego świata

Aplikacje Google