9exam GO
9exam GO ಗಾಗಿ ಐಟಂ ಲೋಗೋ ಚಿತ್ರ

9exam GO

9exampost.blogspot.com
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

9exam GO โปรแกรมอัจฉริยะ ที่รวบรวมแนวข้อสอบ ทั้งใหม่และเก่าที่คัดสรรค์จากข้อมูลออนไลน์และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ…

9exam GO โปรแกรมอัจฉริยะ ที่รวบรวมแนวข้อสอบ ทั้งใหม่และเก่าที่คัดสรรค์จากข้อมูลออนไลน์และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ให้คุณทำข้อสอบได้อย่างไม่รู้เบื่อ "เพราะการเตรียมสอบ ต้องฝึกทำข้อสอบ" ยิ่งฝึกซ้ำ ๆ ยิ่งเกิดความชำนาญ "ทำซ้ำ จำได้" แนวข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ (ปรนัย) 4 ตัวเลือก, แบบจับคู่ และแบบเรียงลำดับ เพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและการจดจำ โปรแกรมสามารถตรวจคำตอบ, เฉลย รวมคะแนนและประเมินผลได้โดยอัตโนมัติ แนวข้อสอบ ประกอบด้วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ความรอบรู้ แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 1.4.1 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1.4.2 กฏหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1.4.5 กฏหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 1.4.6 กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.4.7 กฏหมายเกี่ยวกับ สพฐ. 2. ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 2.1 ความสามารถด้านตัวเลข การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ 2.3 ความสามารถด้านเหตุผล การคิดสรุปและหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาฃีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 3.3 มารตฐานด้านการปฏิบัติงาน 3.4 มารตฐานด้านการปฏิบัติตน 3.5 มารตฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1.2 หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1.4 การพัฒนาผู้เรียน 1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 1.6 การวิจัยทางการศึกษา 1.7 สื่อ นวรรตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

5 ರಲ್ಲಿ 0ಯಾವುದೇ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲ

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  1.0
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2017
 • ಗಾತ್ರ
  28.4MiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  49 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಡೆವಲಪರ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
Google Apps