9exam GO - Chrome Web Store
Gambar logo item untuk 9exam GO

9exam GO

9exampost.blogspot.com
Screenshot 1 media item

Ringkasan

9exam GO โปรแกรมอัจฉริยะ ที่รวบรวมแนวข้อสอบ ทั้งใหม่และเก่าที่คัดสรรค์จากข้อมูลออนไลน์และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ…

9exam GO โปรแกรมอัจฉริยะ ที่รวบรวมแนวข้อสอบ ทั้งใหม่และเก่าที่คัดสรรค์จากข้อมูลออนไลน์และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ให้คุณทำข้อสอบได้อย่างไม่รู้เบื่อ "เพราะการเตรียมสอบ ต้องฝึกทำข้อสอบ" ยิ่งฝึกซ้ำ ๆ ยิ่งเกิดความชำนาญ "ทำซ้ำ จำได้" แนวข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ (ปรนัย) 4 ตัวเลือก, แบบจับคู่ และแบบเรียงลำดับ เพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและการจดจำ โปรแกรมสามารถตรวจคำตอบ, เฉลย รวมคะแนนและประเมินผลได้โดยอัตโนมัติ แนวข้อสอบ ประกอบด้วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ความรอบรู้ แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 1.4.1 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1.4.2 กฏหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1.4.5 กฏหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 1.4.6 กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.4.7 กฏหมายเกี่ยวกับ สพฐ. 2. ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 2.1 ความสามารถด้านตัวเลข การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ 2.3 ความสามารถด้านเหตุผล การคิดสรุปและหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาฃีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 3.3 มารตฐานด้านการปฏิบัติงาน 3.4 มารตฐานด้านการปฏิบัติตน 3.5 มารตฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1.2 หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1.4 การพัฒนาผู้เรียน 1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 1.6 การวิจัยทางการศึกษา 1.7 สื่อ นวรรตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

0 dari 5Tidak ada rating

Google tidak memverifikasi ulasan. Pelajari lebih lanjut hasil dan ulasan.

Detail

 • Versi
  1.0
 • Diupdate
  10 April 2017
 • Ukuran
  28.4MiB
 • Bahasa
  49 bahasa
 • Developer
 • Non-pedagang
  Developer ini tidak mengidentifikasi diri sebagai pedagang. Bagi konsumen di Uni Eropa, perlu diperhatikan bahwa hak konsumen tidak berlaku untuk kontrak antara Anda dan developer ini.

Privasi

Developer belum memberikan informasi apa pun tentang pengumpulan atau penggunaan data Anda.
Aplikasi Google