9exam GO
Image du logo de l'article pour 9exam GO

9exam GO

9exampost.blogspot.com
Capture d'écran 1 de l'élément multimédia

Présentation

9exam GO โปรแกรมอัจฉริยะ ที่รวบรวมแนวข้อสอบ ทั้งใหม่และเก่าที่คัดสรรค์จากข้อมูลออนไลน์และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ…

9exam GO โปรแกรมอัจฉริยะ ที่รวบรวมแนวข้อสอบ ทั้งใหม่และเก่าที่คัดสรรค์จากข้อมูลออนไลน์และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ให้คุณทำข้อสอบได้อย่างไม่รู้เบื่อ "เพราะการเตรียมสอบ ต้องฝึกทำข้อสอบ" ยิ่งฝึกซ้ำ ๆ ยิ่งเกิดความชำนาญ "ทำซ้ำ จำได้" แนวข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ (ปรนัย) 4 ตัวเลือก, แบบจับคู่ และแบบเรียงลำดับ เพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและการจดจำ โปรแกรมสามารถตรวจคำตอบ, เฉลย รวมคะแนนและประเมินผลได้โดยอัตโนมัติ แนวข้อสอบ ประกอบด้วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ความรอบรู้ แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 1.4.1 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1.4.2 กฏหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1.4.5 กฏหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 1.4.6 กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.4.7 กฏหมายเกี่ยวกับ สพฐ. 2. ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 2.1 ความสามารถด้านตัวเลข การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ 2.3 ความสามารถด้านเหตุผล การคิดสรุปและหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาฃีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 3.3 มารตฐานด้านการปฏิบัติงาน 3.4 มารตฐานด้านการปฏิบัติตน 3.5 มารตฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1.2 หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1.4 การพัฒนาผู้เรียน 1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 1.6 การวิจัยทางการศึกษา 1.7 สื่อ นวรรตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

0 sur 5Aucun avis

Google ne valide pas les avis. En savoir plus sur les résultats et les avis

Détails

 • Version
  1.0
 • Dernière mise à jour
  10 avril 2017
 • Taille
  28.4MiB
 • Langues
  49 langues
 • Développeur
 • Non-professionnel
  Ce développeur ne s'est pas identifié comme professionnel. Pour les consommateurs de l'Union européenne, veuillez noter qu'il est possible que les droits des consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats entre vous et ce développeur.

Confidentialité

Le développeur n'a pas fourni d'informations sur la collecte ni sur l'utilisation de vos données.
Applications Google